Instagram
English
A A A A A

God: [Blessing]


Luc 6:38
Anh tye swran liké, ye Nyanmien kusu oh tyeh amun wié, oh manh amun kpanngban ke liké bo bé su, bé tintin su, bé kédyékédyé, o yi bu gua'n sa, afin sulie nga an su nun man swran wié mun'n, i kunngba'n nun ye Nyanmien suh nun man amuon.

Matthieu 5:4
Bé nga bé wla a bô'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fonvo bé!

Philippesfue ๔:๑๙
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Jacques 1:17
Liké kpa kwlaa nga bé fa man swran'n, nin liké kpa kwlaa nga bé nyen'n, bé fin é Si b'o ô nglô lo, b'o yii anglô'n, nin nzraama, nin wia'n bo bé kpadya'n. I lie'n o katyi'a mlonmlon, o kpe'e i wun ke lôle b'o kpe i wun'n sa.

Jean 1:16
É kwlaa é nyeen i liké kpakpa'n wié, o yô é yé nan wa yô é yé ékun.

1 Jean 5:18
É si ke swran kwlaa ng'o ti Nyanmien wa'n, o ka'a sa te yôle'n su, afin Nyanmien Wa'n sese, o man Klunwifue'n kwla yô'e i sa fi.

2 Corinthefue 9:8
Nyanmien kwla man amun liké kpakpa'n kwlaa lélé bé ti sinh yia amun. O man tyen kwlaa amunh nyanh liké kwlaa ng'o mian amun sa'n, ye amunh nyanh wié kpanngban amunh fah yô aklunyé,

Philippesfue 4:7
Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974