A A A A A

Sins: [Gluttony]


1 Corinthefue 6:12
N kwla sa'n kwlaa yô, sannge liké ngba yô'a min wun sa yé, n kwla sa'n kwlaa yô, sannge n klô'a ke n fa min wun man liké fi mlonmlon.

1 Corinthefue 10:7
Nanh an yô amuen sofue ke bé klelii ke bé nun wié'm bé yôli'n sa, bé klee ke: «Swran so'm bé tran asé bé di liké, bé non nan, ye bé dyaô kan ngôwa.»

1 Corinthefue 15:32
?Se swran'm bé nuan ti ye min nin nnen tete mun é tu ngôndin Éphèse lo'n, nzu ye nh nyenh nuon? Se swran'm bé wuo bé tyenman'n, «Man é di liké é non nzan, ainman éh wuh, wuun é lie a wié.»

Philippesfue 3:19
Bé agualie yele bé mlinle, bé Nyanmien'n yele bé ku'n. Liké nga swran yôo o gue i nyin asé'n ye bé fa di bé nuaan. Men'n nun ninngé'n ye o lô béo.

Romefue 13:14
Anh fa é Min Jésus-Christ yô ke amun nyren sa. Nanh an bu liké nga klo swran i kônvi soe'n i akunndan ke amunh yôh.

Tite 1:12
Crètefue'm bé bobo bé liké kléfue kun séé ke: Crètefue'm bé bua atô titi, bé ti nnen wlefue, bé ti nveefue alie safue.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

Romefue 14:13-17
[13] I so'n ti, nanh man é kan é wiéngu wun nde kun, sannge anh bu akunndan, nanh an yô sa ng'o satyi amun niaan b'o man o yô sa te'n.[14] Swran wunmuan bo min nin é Min Jésus é ti'n ti, n si wéiin kpa ke liké kwlaa nga bé ô le'n, bé wié fi ti'a liké te, sannge se swran kun bu liké kun ke o ti'a kpa'n, wuun o ti'a kpa i nyrun.[15] Se liké nga a si ke sa a dio a sanngan o niaan i akunndan, nan a di'n, wuun wa yô'e ke swran ng'o klô swran'n o yô'n sa. Nanh man liké nga a di'n satyi swran nga ti ye Christ wuli'n.[16] Liké nga amun nyrun o ti kpa'n, nanh man amun dunman satyi su.[17] Nanh ke liké bo swran di'n nin nzan bo bé non'n ye o klé ke Nyanmien sié béo, sannge i Wawe'n b'o man swran katyi swran kpa, b'o man bé di aladyé, bo bé klun dyo'n ye o klé ke o sié béo.

2 Timothée 3:1-9
[1] Nde nga m ma kan klé o ye'n, fa sié o klun kpa: tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, lika'n oh yôh kéklé.[2] Afin swran'm béh buh bé bobo bé wun akunndan, béh yôh sika klôfue, béh dih bé nuan, béh tuh bé wun, béh satyih Nyanmien wun, bé nyin su yi'a bé si nin bé nin mun bé su si'a yé, bé nyin su yi'a Nyanmien,[3] bé su klô'a swran, bé yô bé saa bé su yatyi tyeman, béh dih abla, bé su si'a bé wun su nian, béh yôh wle, béh kpoh swran kpa mun,[4] béh yih bé dyanvue mun man, béh yôh liké bé su bué i akunndan, béh dih tutré, béh klôh men dile'n tra Nyanmien,[5] béh yôh bé wun ke bé srô Nyanmien sa, sannge bé su lafi'e i su ke o kwla sa yô. Nanh fo o wun mantan swran so mun.[6] Bé wié'm bé wlu awlô'm bé nun blelele bé fa bla nga be wu'an sa wle kpa'n, bo bé wun sa sonnin, bo liké fanunfanun bo bé nyin blô bé su'n ti bé yatyi atin kpafue'n.[7] Bé klô ke bé klé bé liké titi, bé klé bé sannge bé kwla wu'an nde b'o ti nanwle'n i wle mlonmlon.[8] Ke Jannès nin Jambrès (*f42*) bé nin Moïse bé sii akplôwa'n, swran so'm bé kusu bé si nde nanwle bo é kan'n i akplôwa. Swran so'm ba satyi, bé akunndan'n ti'a kpa kun, ke bé nian bé wafa nga bé fa lafi Nyanmien su'n, bé wun ke bé lafi'e i su kpa.[9] Sannge bé su kwla yô'e i so dyu'a mmua, afin bé sinnzin'n o wa fité nglô swran'n kwlaa bé nyrun ke swran nnyon so'n bé lie'n sa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974