A A A A A

Sins: [Envy]


1 Corinthefue 13:4
Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,

Galatiefue 5:26
Nanh man é kunnde dunman, nanh man é yô sa b'o kun é wiéngu ya, nanh man é fa é nyin tyi é wiéngu.

Jacques 3:14-16
[14] Sannge se amun klunwi'n ti amun nyin tyi swran, an bu amun bobo amun wun akunndan'n, nanh an fa amun ngwlele'n di amun nuan, nanh an fa nanwle katyi atô.[15] I so ngwlele lie'n fi'an nyanmien su, o ti asie'n su wa lie, o ti klo swran lie, o fin mmusu'm bé si Satan.[16] Afin lika nga bé nyin tyi swran bo bé bu bé bobo bé wun akunndan le'n, sa sukusuku'n nin sa tete'n kwlaa ô le.

Romefue 1:29
Sa tete yôle'n kwlaa kun bé kpô, bé ti swran te, bé kônvi ti kpli, bé klun yô wi, bé nyin tyi swran nin liké, bé kun swran, bé klô utré, bé ti gble, bé bu swran wun akunndan te, bé bla,

1 Pierre 2:1
I so'n ti, anh wla klunwi, nin gble'n kwlaa, nin dunman kunndele, nin amun nyin bo an fa tyi swran'n, nin swran wun nde kanle'n kwlaa bé asé.

Galatiefue 5:19-21
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.

Tite 3:3
Afin laa é kusu é ti sinnglinfue, é ti nyin kékléfue, bé laka é man é yatyi atin kpafue'n, é nyin b'o blô ninngé wafawafa'n kwlaa nin men dile'n su'n ti é katyii ke kanga sa, é ti klunwifue, é nyin tyi swran nin liké, é wun yô te, é kpo é wun.

1 Timothée 6:4
o tu i wun, o si'a liké fi. Nde'm bé akplôwa sile'n o nin liké'm bé su utré dile'n o katyi i wun ke tukpatye sa. I kwlaa so'n ye man swran'm bé nyin tyi swran, bé di utré, bé kpe bé wun nzôwa, bé bu swran'n wié sa te yôfue nion.

Jacques 3:14-16
[14] Sannge se amun klunwi'n ti amun nyin tyi swran, an bu amun bobo amun wun akunndan'n, nanh an fa amun ngwlele'n di amun nuan, nanh an fa nanwle katyi atô.[15] I so ngwlele lie'n fi'an nyanmien su, o ti asie'n su wa lie, o ti klo swran lie, o fin mmusu'm bé si Satan.[16] Afin lika nga bé nyin tyi swran bo bé bu bé bobo bé wun akunndan le'n, sa sukusuku'n nin sa tete'n kwlaa ô le.

1 Pierre 2:1-2
[1] I so'n ti, anh wla klunwi, nin gble'n kwlaa, nin dunman kunndele, nin amun nyin bo an fa tyi swran'n, nin swran wun nde kanle'n kwlaa bé asé.[2] Ke ba nonman kunnde nyonflen'n, amun kusu anh kunnde Nyanmien nde b'o ti ke nonnon bo ba gua'a nun liké'n sa. Se amun non'n, amunh yôh swran ye amunh nyanh amun ti.

Philippesfue 1:15
Nanwle, bé nun wié'm bé nyin b'o tyi min'n nin akplôwa sile'n ti ye bé kan Christ nde nion, sannge wié'm bé akunndan bo bé fa kan'n ti kpa.

1 Timothée 6:4-5
[4] o tu i wun, o si'a liké fi. Nde'm bé akplôwa sile'n o nin liké'm bé su utré dile'n o katyi i wun ke tukpatye sa. I kwlaa so'n ye man swran'm bé nyin tyi swran, bé di utré, bé kpe bé wun nzôwa, bé bu swran'n wié sa te yôfue nion.[5] O man swran nga bé wu'an sa wle, bo bé si'a nanwle'n kun'n, bé si akplôwa o le'a bô buwle. Bé bu ke Nyanmien sule'n man bé nyan bé wun.

Romefue 1:28-32
[28] Ke bé nyin kpaa Nyanmien su'n, i kusu yii i sa bé su o man akunndan tete baa bé ti nun, o man bé yô sa b'o ti'e i su'n.[29] Sa tete yôle'n kwlaa kun bé kpô, bé ti swran te, bé kônvi ti kpli, bé klun yô wi, bé nyin tyi swran nin liké, bé kun swran, bé klô utré, bé ti gble, bé bu swran wun akunndan te, bé bla,[30] bé kan swran wun nde, bé kpo Nyanmien, bé kpe nzôwa, bé tu bé wun, bé di bé nuan, bé kpe sa tete ufle'm bé ba, bé nyin yi'a bé si nin bé nin mun,[31] bé wu'an sa wle, sa nga bé sé ke bé yô'n, bé yôman, bé klô'a bé ôsufue mun bobo, swran yô'a bé annvo.[32] Bé si ke bé klee Nyanmien mmla'n nun ke swran ng'o yô i so sa'n, o nin kunle fata, sannge bé yô, ye ke swran wié'm bé yô sa kunngba so'n, o yô bé fe.

Galatiefue 5:19-26
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.[22] Sannge sa nga Nyanmien Wawe'n man swran yô'n ye: o man bé klô Nyanmien nin swran, bé klun dyo, bé wla gua asé, bé tra bé awlen, bé yô swran yé, bé yô aklunyé, bé di nanwle,[23] bé yô wetee, bé yô sa i nuan su. Ba sié'a ninngé so'm bé su mmla fi.[24] Bé nga bé ti Christ-Jésus lie'n, bé bôbôô bé waka'n su, o man ba wla bé kônvi'n i asé, bé nyin blô'a liké'm bé su kun.[25] Se Nyanmien Wawe'n man ya nyan nguan'n, man é yô liké ng'o klé yé'n kusu.[26] Nanh man é kunnde dunman, nanh man é yô sa b'o kun é wiéngu ya, nanh man é fa é nyin tyi é wiéngu.

Jacques 3:14-15
[14] Sannge se amun klunwi'n ti amun nyin tyi swran, an bu amun bobo amun wun akunndan'n, nanh an fa amun ngwlele'n di amun nuan, nanh an fa nanwle katyi atô.[15] I so ngwlele lie'n fi'an nyanmien su, o ti asie'n su wa lie, o ti klo swran lie, o fin mmusu'm bé si Satan.

1 Corinthefue 3:3
afin an te yô ke swran b'o ti'a Christfue sa. ?Ke amun nyin tyi amun wiéngu bo utré ô amun afien'n, an ti'a ke swran b'o ti'a Christfue sa? ?Ye nanh sa nga klo swran yô'n ye an yôo?

Romefue 13:13
Man é yô sa bo bé ti nanwle'n ke é ô wia klénglé kpa'n nun sa. Man é yatyi nzanbôe'n, nin nzanbôe nyôlie'n, ye bé wun wannzô yôle'n, bla nin bian kunndele'n, wlaka bôle'n, utré'n, nin swran nyin tyile'n.

Matthieu 27:18
Afin o si ke bé nyin b'o tyi Jésus'n ti ye bé fe kô meen io.

Sa nga bé yôli'n 13:45
Ke Juif'm bé wuun swran so mun'n, bé fa bé nyin tyii Paul nin Barnabas, bé nin Paul si akplôwa, bé kpalô i nde'n, bé kpe i nzôwa.

Sa nga bé yôli'n 7:9
É nannan'm bé nyin tyii Joseph, nan ba yô i ate, bé fe oo Égypte, sannge Nyanmien dyreen i sin.

Marc 15:10
Afin o si ke Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé nyin b'o tyii'n ti ye bé fe wlee i sa nuon.

Sa nga bé yôli'n 17:5
Sannge Juif'm bé fa bé nyin tyii Paul nin Silas. Bé kô tuu swran wié bo bé le'a liké yôman'n, bé kô yia swran kpanngban bé too klo'n su, ye auyé'n te klo'n nuon. Bé too Jason i awlô'n su, ke béh trah Paul nin Silas kô nzra nun lo.

Jacques 4:5
?An bu i ke Nyanmien Nde nga bé klee ke, Nyanmien Wawe'n b'o fa maan yé'n dyren i nuan si i ti kwla'n, bé klee ngben?

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

Galatiefue 5:1
Aladyé dile ti ye Christ kpoo é tio. I so'n ti, anh dyran kéklé, nanh an fa amun wun wla kanga'n nun.

Jude 1:24
Nyanmien b'o kwla nian amun su b'o man an fonman'n, bo ke o man amunh koh i wun lo'n, sa kaan sa bo'an amun wun, amun klun dyo'n,

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974