A A A A A

Sins: [Adultery]


1 Corinthefue 6:18
Anh wla bla nin bian kunndele'n i asé. Sa te kwlaa bo swran yô'n o ti'a bé kplô nun nde, sannge swran ng'o kunnde bla annze bian'n, o yô i so sa lie'n gue i bobo kplô'n nun.

Hébreu 13:4
Man swran'n kwlaa bé bu adya'n i liké dan, ye bé bo ba dya bé wun'n, nanh man bé yô sa sukusuku. Afin Nyanmien nin bé nga bé kunnde bla annze bian'n, nin bé nga bé kunnde bla bé yi bô annze bian bé wun bô'n mun lee.

Jacques 4:17
Swran ng'o si ke liké nga se o yôo o ti kpa, b'o yôman'n, wuun wa yô sa te.

1 Jean 1:9
Sannge se é di sa nga é yôli'n i nanwle klé Nyanmien'n, é kwla fa é wla gue i su, afin o yô sa i nuan su, oh yatyih tye é, o man é wun sa'n wiéh.

Luc 16:18
Swran kwlaa ng'o yre i yi'n, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô, ye swran ng'o dya bla nga i wun yrelii'n, wuun wa kunnde swran yi.

Matthieu 19:9
Sannge n lie'n nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi'n, se nanh ke wa kunnde bian i bô ti'n, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô.

Romefue 7:2-3
[2] I kunngba'n, bla nga wa dya bian'n, ke i wun'n i nyin te ô su'n, o di adya'n i nun mmla'n su, sannge se yasua'n wu'n, o di'a mmla'n b'o ô o nin i wun bé afien'n su kun.[3] I so'n ti, ke i wun'n i nyin te ô su'n, se o katyi yasua ufle i yi'n, béh fleeh bian kunndefue, sannge se i wun'n kô wu'n, o di'a mmla so'n su kun, o man se o dya bian ufle'n, o ti'a ke wa kunnde bian i wun bô.

Marc 10:11-12
[11] O sé bé ke: Swran kwlaa ng'o yre i yi, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô.[12] Ye bla ng'o yre i wun, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bian i wun bô.

Matthieu 5:27-32
[27] An tii i ke bé séé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô.»[28] Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o wun bla kun b'o bu i kunndele akunndan'n, wuun wa kunnde bla so'n.[29] Se o nyinma fama'n man a sa te'n, tu yi blô mmua. O flunman ke o wunnen'n i lika kun di le, tra ke Nyanmien fo o wunmuan'n ti nyrennen lika'n nun'n.[30] Se o sa fama'n man a yô sa te'n, kpe ti blô mmua. O flunman ke o wunnen'n i lika kun di le, tra ke o wunmuan'n wo nyrennen lika'n nun'n.[31] Bé keen ékun ke: «Swran kwlaa ng'o yre i yi'n, mon o men i fluwa b'o klé ke wa yre.»[32] Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi se nanh bian kunndele ti'n, o man bla so'n oh yôh bla b'o kunnde bian i wun bô, ye swran ng'o dya bla bo ba yre'n, wuun wa kunnde swrani.

1 Corinthefue 6:9-16
[9] ?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,[10] nin awiéfue, nin swran bo i nyin yi'a liké'n, nin nzanbôefue, nin nzôwa kpefue, nin swran b'o dé swran liké wué kéklé su'n, i so swran lie'n su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon.[11] Ke laa amun nun swran wié'm bé ti soo. Sannge sien'n, Nyanmien a wunnzin amun, wa fa amun a katyi i lie mlonmlon, wa bu amun swran kpa é Min Jésus-Christ dunman nun, nin i Wawe'n i fanngan nun.[12] N kwla sa'n kwlaa yô, sannge liké ngba yô'a min wun sa yé, n kwla sa'n kwlaa yô, sannge n klô'a ke n fa min wun man liké fi mlonmlon.[13] Alie'n ti bé klun ôwié, ye bé klun'n kusu te alie'n i di guawle, sannge Nyanmien o wa satyi liké nnyon so'n. Bé wunnen'n kusu ti'a liké bo bé fa katyi bla kunndele nin bian kunndele likéo, sannge o ti é Min'n i lie, ye é Min'n kusu ti bé wunnen so'n i lie.[14] Nyanmien bo i fanngan nun ye é Min'n tyennin'n, o man éh tyenh wié.[15] ?An si'a ke an ti Christ i wunnen'n i lika'n wié? ?N kwla fa Christ i wunnen so'n i bué fa katyi téklé bla kun lie? N kpla é![16] ?An si'a ke swran b'o nin téklé bla kun bé san nun'n, wuun ba katyi swran wunmuan? Afin bé klee ke «bé nnyon'n béh katyih swran wunmuan.»

Luc 18:18-20
[18] Juif'm bé kpen kun wa usa Jésus ke: ?Ndya, o bo a ti swran kpa'n, nzu ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[19] Ye Jésus use i ke: ?Nzu ti ye a sé n ke n ti swran kpa nion? Swran fi ti'a kpa, san Nyanmien kunngba tye.[20] A si mmla nga bé klee ke: «Nanh kunnde bla o yi bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran'n.»

1 Thessaloniquefue 4:3-5
[3] Sa ng'o yô Nyanmien fe'n yele ke an katyi i lie mlonmlon ye nanh an kunnde bla nin bian.[4] Man swran kun si i bobo i wun su nian, o fe i wun man Nyanmien mlonmlon, ye nanh man o yô i wun finfin.[5] Nanh man amun nyin tra sa tete'n bé yôle su ke bé nga bé si'a Nyanmien'n bé yô'n sa.

Marc 7:20-23
[20] Ye o sé ke: Liké ng'o ô swran klun lo'n, i ye o satyi io.[21] Afin swran klun lo i awlen'n nun ye akunndan te'n wôo, bla nin bian kunndele, awié, swran kunle,[22] bla nin bian bé yi annze bé wun i bô kunndele, bé nyin b'o yi'a liké'n, klunwi, gble, sa sukusuku yôle, ainblôe, swran wun nde kanle, wun tule nin sinnzin yôle.[23] Liké kainkain so'n kwlaa bé ô swran i klun lo, bé ye bé satyi io.

Matthieu 15:17-20
[17] ?An si'a ke liké kwlaa bo swran di'n o ko i klun lo, i sin o ko i atin nun kowle'n nun?[18] Sannge nde ng'o fin swran nuan fité'n o fin i awlen'n nun, liké ng'o satyi swran'n ye.[19] Afin akunndan te'n, swran kunle'n, bla nin bian bé yi annze bé wun i bô kunndele'n, bla nin bian kunndele'n, awié'n, bé wiéngu suen tonle'n, swran wun nde kanle'n, i kwlaa so'n wô swran i awlen'n nun.[20] Nian ninngé ng'o satyi swran'n ye, sannge se béh dih liké nan ba wunnzi'an bé sa'n i so'n satyi'a swran.

Jean 8:4-11
[4] bé dyreen swran'm bé afien le, bé sé Jésus ke: Ndya, bla nga é kô tree nin bian, o su kunnde bian i wun bô.[5] Moïse klee mmla'n nun ke bla ng'o yô sa ke nga sa'n, é fin i yebue é kuin. ?Ye o kusu, o wannze?[6] Bé keen i so ke béh fah se nian nan béh nyanh sa wié dyran su senmen. Sannge Jésus keen i wun asé o fe i sa klekle asie wun.[7] Ke bé te use i sa'n, o meen i wun su, o sé bé ke: Amun nun swran ng'o nian yô'a sa te kaan sa lé'n, mon o dun mmua fin i yebue.[8] Ye o keen i wun asé o so asie i kleklele'n su ékuon.[9] Ke bé tii nde so'n, bé kpenngben mun nga dyaô blele ko, nga dyaô blele ko lélé o fa tôô bé kanngan mun, o kaa Jésus nin bla'n b'o dyin afien le'n.[10] Ye Jésus meen i wun su o use i ke: ?Mmô, bé ô nin? ?Swran fi a sé'a ke oh kunh o?[11] Ye i waan: Een, Ndya. Ye Jésus sé i ke: N kusu, n sé'a ke bé kun o. Ko, sannge nanh yô so kun].

1 Corinthefue 7:1-40
[1] Man é bu sa nga ti ye an ble n fluwa'n i akunndan. Se yasua nin bla ba si'a sua mlonmlon'n o ti kpa,[2] sannge ke o yô nan amuan kunnde'a bla i sukusuku'n, man yasua kun dya bla kun, ye bla kun dya bian kun.[3] Liké nga yasua yô men i yio o ti su'n, man o yô men, man bla'n kusu yô i so men i wun'n.[4] Bla'n sié'e i bobo wun, i wun'n ye o sié io, ye yasua'n kusu sié'e i bobo wun, i yi'n ye o sié io.[5] Se o ti'a ke amun nnyon'n amun bô a yô kun ke amunh fah ble kaan ke amun nin Nyanmien amunh kôkôh yale'n, nanh an kpe amun wun ainngba. Se ble so'n kô sin'n, anh kan bô nun, se wa yô'a so'n, o tyenman nan amun awlen bo an kwla traman'n ti, Satan (*f6*) a nyan amun.[6] Ke n sé so'n, nanh ke o ti mmla bo man siéo, sannge atin ye m man amuon.[7] Se swran'n kwlaa bé kwla yô ke n sa'n, o yô n fe, sannge se swran wié kwla yô ô, se wié kusu kwla yôman ô, Nyanmien ye o sié i kwlaa so nion.[8] N sé bé nga bé nian dya'a bla nin bian'n ye angbôti mmla mun bé ke yiô, bé lie'n se bé ka ke min sa'n, o ti kpa.[9] Sannge se bé kwla traman'n, man bé dya bla nin bian, afin se bé dya kun'n, o ti kpa tra ke bé kônvi tran bla nin bian su'n.[10] Ye bé nga bé dya bla nin bian'n, bé lie'n — nanh min ye n kannion, é Min'n ye o kannion — i waan, nanh man bla yre i wun'n.[11] Se o yre'n, mon o ka le, annze o se i sin i wun kunngba'n su lo. Ye nanh man yasua kusu yre i yi'n.[12] Bé nga'm bé lie'n — nanh é Min'n ye o kannion, min ye n kannion — se é niaan kun le bla b'o lafi'a Christ su'n, se bla so'n kplin su ke o nin i béh tranh'n, nanh mon o yre.[13] Ye se bla kun le bian b'o lafi'a Christ su'n, se bian so'n kplin su ke o nin i béh tranh'n, nanh mon o yre.[14] Afin Nyanmien so bian b'o lafi'a Christ su'n nun, i yi'n ti, ye o so bla b'o lafi'a Christ su'n nun, i wun'n b'o ti é niaan'n ti. O man Nyanmien so bé mma'm bé nun. Se o ti'a so'n, bé mma'm béh yôh ke guasu ba sa.[15] Sannge se yasua ô, se bla ô, b'o lafi'a Christ su'n i waan oh yreh i yi annze i wun'n, mon o yre, é niaan Christfue'n ti'a mianfue i so sa lie'n nun. Afin Nyanmien flee é ke é di anuanse.[16] ?Mmô, se o ti ye man o wun'n oh nyenh i ti ô, a wun i wle se? ?Ndya, se o ti ye man o yi'n oh nyenh i ti ô, a wun i wle se?[17] Sannge sa ng'o ti tyinndyin'n yele ke man swran kun tran ke Nyanmien siélii'n sa, o nin i wafa ng'o ti bo Nyanmien fa flelii'n su. I so nde ye n ken i asonun'n kwlaa nuon.[18] Swran nga ke Nyanmien fleeh'n ba wle klen'n, men i kusu tran le so.[19] Se bé wla klen ô, se ba wla'a klen ô, o ti'a sa tyinndyin, sa ng'o ti tyinndyin'n yele Nyanmien mmla'm i su fale'n.[20] Wafa nga swran kun ti bo Nyanmien fa flelii'n, mon o ka su.[21] Ke oh fleh o bo a ti kanga'n, nenh i so'n yô o ya, sannge se a kwla yô man a katyi diéwa'n, yô.[22] Swran kun nga ke Nyanmien fleh'n o ti kanga'n, o katyi diéwa ba Min'n sa nun, i kunngba'n swran nga ke Nyanmien fleh'n o ti diéwa'n, o katyi Christ i kanga.[23] Nyanmien tôô amun gua kpan, i so'n ti, nanh an fa amun wun man swran man an katyi i kanga.[24] Aniaan mun, wafa nga swran kun ti bo Nyanmien fa felii'n, mon o fe i so tran Nyanmien sa nun.[25] Bla nga bé nian dya'a bian'n, bé lie'n, é Min'n wa ma'an min bé wun nde, sannge Nyanmien i aunnvue b'o si min b'o min swran'm bé kwla fa bé wla gua n su'n ti, nh kanh n lie ng'o ô n klun'n.[26] Ble nga i kéklé b'o wa yô'n ti, anh nian sa nga m bu i ke o ti kpa'n ye, se swran kun tran ke i wafa ng'o ti'n sa'n, o ti kpa.[27] Se a dyu bla'n, nanh kunnde ke a yre, se a nian dya'a bla'n, nanh kunnde ke a dya wié.[28] Sannge se a dya bla'n, a yô'a sa te, se talua kun dya bian'n, wa yô'a sa te. Sannge swran so'm béh wunh bé nyinsu, i so'n ti, n klô ke nh yih amun ti sa so'n nun.[29] Nnya mun, anh nian nde nga nh kanh klé amun'n ye, é nyrun a ka kôkô, i so'n ti, swran ng'o le bla'n, mon o yô ke o le'a bla sa.[30] Man bé nga bé su sun'n bé yô ke bé sunman sa, bé nga bé klun ti dyowa'n man bé yô ke bé klun ti'a dyowa sa, bé nga bé tô liké'n man bé yô ke bé le'a liké sa,[31] ye bé nga bé fa men'n nun ninngé'n yô bé wun sa yé'n, nanh man bé nyin blô i kunndele su ngbôkô, afin men ng'o ô ye'n o tyeman.[32] N klô'a ke an kôkô sa fi su. Swran ng'o le'a bla'n, é Min'n i ninngé'm bé akunndan ye o buo, o yô sa nga b'o man é Min'n i klun dyo i wun'n.[33] Swran ng'o le bla'n, men'n nun ninngé'm bé akunndan ye o buo, o yô sa nga b'o man i yi'n i klun dyo i wun'n,[34] o man sa nnyon so'n kennden. I kunngba'n, bla ng'o le'a bian'n, nin talua nga wa dya'a bian'n, ke o yô nan i wunnen'n nin i wawe'n ba yô Nyanmien lie'n, é Min'n i ninngé'm bé akunndan ye o buo, sannge bla ng'o le bian'n, men'n nun ninngé'm bé akunndan ye o buo, o yô sa nga b'o man i wun'n i klun dyo i wun'n.[35] Nanh amun nga suale ti ye n ken i soo, sannge amun yé yôle tio, nan amun yô kpa, ye ke amun nin é Min'n tranh'n, liké fi a sannga'an amun akunndan.[36] Se swran wié bu i ke se o yatyi i wa talua'n le b'o tre i bian dya su'n, o ti i nyin asé guale'n, se o bu i ke se o fe man biaan o ti kpa'n, mon o fe man. Se o yô so'n, o ti'a te.[37] Sannge swran ng'o tre i awlen ke i wa talua'n ka le nanh mon o dya bian'n, bo nanh ke swran ye o mienniin ke o yô i so'n, sannge i bobo klun su'n, se o yô so'n, o ti kpa.[38] I so'n ti, swran ng'o fe i wa talua'n man bian'n, o yô sa kpa, ye swran ng'o fe'e i lie'n ma'an bian'n, o yô kpa dan.[39] Ke bla kun i wun'n i nyin ô su'n, wuun ba bôé kpaun, sannge ke yasua'n kô wu'n, bian kun ng'o klô ke oh dyeh'n, o kwla dye, sannge man i bian adya so'n yô é Min'n i klun su.[40] Sannge m bu i ke, se o ka le'n o di aladyé tra ke o dya bian ékun'n. M bu i ke nde so'n kusu ti Nyanmien Wawe'n i klun su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974