A A A A A

Sins: [Theft]


1 Corinthefue 6:10
nin awiéfue, nin swran bo i nyin yi'a liké'n, nin nzanbôefue, nin nzôwa kpefue, nin swran b'o dé swran liké wué kéklé su'n, i so swran lie'n su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon.

1 Timothée 6:10
Afin sika klôle'n ye o ti sa tete'n kwlaa i bo nion. Swran wié'm bé fa bé nyin blôô nun lélé bé lafi'a Nyanmien su kun, o man awlabôe'n wa kun bé kpô.

ÉphÈsefue 4:28
Swran ng'o wua'n, mon o yatyi, o di dyunman nan o nyen i nuan nun alie nan o nyan wié ti swran wié'm bé wun nyanman nun.

Jean 10:10
Bua'm bé wuale, nin bé kunle, nin bé nunnunle ti ye awiéfue'n baa, sannge n lie'n ke o kô yô nan bua'm ba nyan nguan, nan ba nyan bé ti, nan bé wun a dyo bé fouun'n ti ye m balio.

Luc 19:8
Sannge Zachée dyaô dyraan é Min'n i nyrun le, o sé i ke: Nannan, nian, nh fah min ninngé'n i bué man yalefue mun, ye swran nga n dii i ndrunmun'n, nh yih i wunsu kpe nnan men.

Marc 10:19
A si mmla'n: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, nanh di ndrunmun, bu o si nin o nin bé swran.»

Matthieu 19:18
O usa Jésus ke: ?Mmla ônin? Ye i waan: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran,

Romefue 13:7
Bé kale kwlaa ng'o ô amun su'n, anh tua man bé. Swran nga bé su l'impôt men'n, anh su men. Swran nga amun ninngé'm bé su sika'n ti i lie'n, anh yi men. Swran ng'o ti bo an srôé'n, anh srôé, ye ng'o ti bo an bui swran'n, anh bui swran.

Romefue 13:9
Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974