A A A A A

Sins: [Procrastination]


1 Corinthefue 14:40
sannge anh yô i kwlaa i nuan su sesese, nanh mon o yô sukusuku.

Galatiefue 6:9
Nanh man é sa sin bubu é sa kpa yôle'n nun, afin se ya feman'n, tyen wié éh nyenh i nuan liké.

Hébreu 12:11
Nanwle, fo tule'n kwlaa, ke béh tuh yé'n, i klikli'n nun o yô é ya, o yô'a é fe, sannge bé nga bé fa su bo bé katyi'n, o man bé yô kpa, bé di aladyé.

Hébreu 10:12
Christ lie'n, kpale kunngba nga o solii'n, o kpe i kwlaa ti, o man bé kunnde'a ufle kun. I sin o kô traan Nyanmien i fama su.

Jacques 4:17
Swran ng'o si ke liké nga se o yôo o ti kpa, b'o yôman'n, wuun wa yô sa te.

Jean 9:4
Ke lika'n te ô nun'n, man é di swran ng'o sunmaan min'n i dyunman'n. Lika'n su wa san, ke o kô san'n, swran fi kwla di'a dyunman.

Luc 12:35
Anh tanndan amun wun, anh so amun kannin'n.

Luc 12:40
Amun kusu, anh buabua amun wun sié, afin m bo n katyii Swran'n mh bah do nga an bu'a min akunndan'n su.

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Romefue 7:20-21
[20] I so'n ti, se n yô liké nga n klô'a ke n yô'n, nanh min nyin fuo, sannge sa te b'o ti min nzuen'n ye man n yôo.[21] O man man sié i nzolie ke, tyen kwlaa ke n klô ke nh yôh sa kpa'n, kpekuun sa te'n dyin m bué.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] I so'n ti, anh nian amun dyaôsu'n su kpa. Nanh an yô ke swran b'o wu'an sa wle sa, sannge anh yô ngwlelefue.[16] Ke amuan nyan amun ti'n, nanh an tran le ngben, anh yô liké ng'o yô sa yé'n, afin ble nga é ô nun ye'n ti te.[17] I so'n ti, nanh an yô sinnglinfue, sannge anh mian amun nyin ke amunh sih liké nga é Min'n klô ke an yô'n.

Luc 9:59-62
[59] O sé kun ékun ke: Su n su. Swran so'n sé Jésus ke: Man min atin man n kô sié n si ka.[60] Ye Jésus séé i ke: Yatyi bé bo bé wu'n man bé sié bé swran mun, sannge o lie'n, kô kan Nyanmien siéle'n i nde'n.[61] Ye kun ékun séé ke: Ndya, nh suh o su wié, sannge man min atin man n kô kalé min awlôfue mun ka.[62] Ye Jésus sé i ke: Swran ng'o tra charrue (*f24*) nun nan o nien i sin'n, o kwla di'a Nyanmien siéle'n i dyunman'n wié.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974