A A A A A

Sins: [Lying]


Jean 8:44
Amun si'n yele mmusu'm bé si Satan'n, ye an klô ke amunh yôh amun si so'n i klun sa. Ke o fin i bôbôle nun'n, o ti swran kunfue, o di'a nanwle mlonmlon, afin o si'a nanwle'n. O bua atô, afin atô'n ti i nzuen, atô'n ti i dyunman, i ye o ti atô buafue'm bé si nion.

Sa nga bé yôli'n 5:3
Pierre usee i ke: ?Ananias, nzu ti ye a fo o wun maan Satan (*f6*) b'o man a bua atô klé Nyanmien Wawe'n, bo a fa asie'n i sika i bué siélio?

ÉphÈsefue 4:29
Nanh nde te kun sa fin amun nuan fité, sannge anh kan nde ng'o ti kpa bo swran tio, o yô swran'n, nan o yô bé kwlaa nga bé ti'n bé fe.

Colossesfue 3:9
Nanh an bua atô klé amun wiéngu, afin amuan wla amun nzuen laa b'o man an yô sa tete'n i asé,

1 Timothée 4:2
Bé nga bé klé liké so'n, bé ti atôfue bé klô dunman, bé klun akunndan'n wa yô ke blale ngle b'o yra swraan o yô kôklôkô'n sa.

Jacques 3:1
N niaan mun, nanh amun nun kpanngban bé kunnde ke bé yô liké kléfue, afin an si ke, ke Nyanmien dih dyole'n é bo é ti liké kléfue'n, oh usausah é sa kpa tra bé nga mun.

Sa nglô yile 22:15
Bé nga bé ti ke aluwa sa'n, bé nin baéfue, nin bian nin bla kunndefue, nin swran kunfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô, bé yô gblegble sa mun'n, bé lika lie'n yele klo'n sin lo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974