A A A A A

Sins: [Lust]


Matthieu 5:28
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o wun bla kun b'o bu i kunndele akunndan'n, wuun wa kunnde bla so'n.

1 Corinthefue 6:13
Alie'n ti bé klun ôwié, ye bé klun'n kusu te alie'n i di guawle, sannge Nyanmien o wa satyi liké nnyon so'n. Bé wunnen'n kusu ti'a liké bo bé fa katyi bla kunndele nin bian kunndele likéo, sannge o ti é Min'n i lie, ye é Min'n kusu ti bé wunnen so'n i lie.

2 Timothée 2:22
Nanh bu liké nga gbanflen kônvi soe'n i akunndan, sannge a nin bé kwlaa nga sa te nu'an bé awlen'n nun bo bé bô fle é Min'n, anh mian amun nyin anh yô sa ng'o ti kpa'n, anh lafi Nyanmien su, anh klô Nyanmien nin swran, ye man amun wla gua asé.

1 Jean 2:16
Liké kwlaa nga bé yô bé men'n nun'n, bé nyin b'o blô ninngé'm bé su, nin akunndan nga bé fa bu ninngé nga bé wun bé'n bé su'n, nin bé wun tule'n i kwlaa so'n i wié fi fi'an é Si'n, sannge bé ti men'n nun nzuen.

Galatiefue 5:16
N sé ke yiô: Anh yô sa nga Nyanmien Wawe'n klé amun'n ye an su yô'a liké nga klo swran kônvi soe'n kun.

Romefue 8:6
Bé nga klo swran ninngé'n lô bé'n, béh wuh, sannge bé nga Nyanmien Wawe'n ninngé'n lô bé'n, béh nyanh nguan nin aladyé.

Jacques 1:14-15
[14] Sannge swran kun i lakale'n fin i bobo i kônvi'n, ye man bé leke bé nyen io.[15] Se kônvi'n ti swran'n, wuun éh séh ke, o wunnze, o wu sa te'n. Ke sa te so'n i nyin kô ti kpa'n, i liké b'o su i su'n yele wié'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974