A A A A A

Sins: [Greed]


1 Jean 2:16
Liké kwlaa nga bé yô bé men'n nun'n, bé nyin b'o blô ninngé'm bé su, nin akunndan nga bé fa bu ninngé nga bé wun bé'n bé su'n, nin bé wun tule'n i kwlaa so'n i wié fi fi'an é Si'n, sannge bé ti men'n nun nzuen.

2 Corinthefue 9:7
Man swran kun i liké ng'o bu i akunndan ke se o maan o ti kpa'n, o fa man, nanh mon o yô klunngbo su nin mianle su, afin swran ng'o man Nyanmien liké i klun-ufué su'n, i klun dyo i wun.

Hébreu 13:5
Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»

Luc 12:15
I sin o sé bé ke: Anh nian amun wun kpa kônvi kpli yôle'n i lika, afin man swran nyen i wun, o nyen i wun see… nanh ninngé so mun ye bé men i nguaan.

Matthieu 6:24
Swran kun min kwla yô'a nnyon, san oh kpoh kun, oh klôh kun, oh feh i wun mantan kun, ye oh yôh kun finfin. An kwla yô'a Nyanmien i swran, nan amun kunngba'n amuan yô sika'n i klôfue.

1 Pierre 5:2-3
[2] anh nian Nyanmien i bua fa b'o fa bé maan amun'n bé lika. Nanh an yôé mianle su, anh yôé ke Nyanmien klô ke an yô'n sa. Nanh an yôé ke amun wa nyan liké ti, sannge anh tu amun klun yô.[3] Nanh an tin bé nga bé fa bé maan amun ke an nian bé su'n bé su, sannge anh yô sa ng'o ti kpa'n, man bé nian su.

1 Corinthefue 4:11-13
[11] Lélé nde awé nin nzué wé te kun é,[12] é wun ti kplen, bé bô é, é ti lalasinfue, é di dyunman é fa kpa nan ya nyan é nuan nun alie. Bé kpe é nzôwa, é yi ma'an bé, é bô bé môaé. Bé klé é yale, o son é nun.[13] Bé satyi é dunman, é te'a su. Swran'm bé nyrun ya katyi ke wla sa, é ti ke bé dya bô fa sa, lélé nde bé te bu é so.

1 Timothée 6:6-19
[6] Nanwle, se swran nyin yi liké ng'o le'n, Nyanmien sule'n o ti anyanbéun liké dan.[7] Afin ke béh wuh yé'n, é nin liké fi a baman, o man ke éh koh'n, é kwla fa'a liké fi koman[8] I so'n ti se é nyan liké é di, é nyan tannin kla'n, o dyu é.[9] Sannge bé nga bé klô ke béh nyanh bé wun'n, lakafue'n laka bé. Ninngé ngbenngben bo bé kônvi so bé'n nin bé nyin b'o blô ninngé tete kpanngban b'o satyi swran b'o man bé agualie'n gua'a bé kpa'n, bé su'n, o katyi ke aya sa, bé to nun o tra bé.[10] Afin sika klôle'n ye o ti sa tete'n kwlaa i bo nion. Swran wié'm bé fa bé nyin blôô nun lélé bé lafi'a Nyanmien su kun, o man awlabôe'n wa kun bé kpô.[11] Sannge o bo a ti Nyanmien i swran'n, nanh fo o wun wle ninngé so'm bé yôle nun. Mion o nyin yô sa ng'o ti kpa'n, fo o wun mantan Nyanmien, lafi i su, klô Nyanmien nin swran, tro o awlen, yô weteefue.[12] Mion o nyin man swran'm bé lafi Nyanmien su kpa, afin se a mion o nyin so'n, o ti kpa. Anannganman nguan bo i ti ye Nyanmien flee wo, bo a kaan Nyanmien su bo a lafi'n i nde fefe swran kpanngban bé nyrun'n tre kéklé.[13] Nyanmien Kpli b'o man liké kwlaa nguan'n, nin Christ-Jésus b'o kan nde nanwle yakpa su kléé Ponce Pilate'n, bé ti nde nga m ma kan klé wo ye'n i nun lalôfue.[14] Liké nga o séé o ke a yô'n, nian su yôé sese, nan tyen nga é Min Christ-Jésus yih i wun nglô'n, ba kputu'a o.[15] Ke i tyen nga Nyanmien siéli'n kô dyu'n, Nyanmien bo i kunngba ye o fi famien, bo bé bô i dunman fe titi, b'o sié famien nin bé kwlaa nga bé sié swran'n, i ye oh yih i nglô so nion.[16] I kunngba tye ye o wumaan, o tran lika b'o kpadya nyannyannyan bo swran fi kwla mentenmen'n nun. Swran fi nian wu'en lé, ye bé kwla wunmen. Man bé menmen ye bé si ke o ti kwlafue tititi. Mon o yô so.[17] Kan klé ble nga é ô nun ye'n i nun anyanbéunfue'm bé ke, nanh man bé di tutré, nanh man bé fa bé wla gue bé anyanbéun b'o su ka'a le'n su, sannge bé fa gue Nyanmien b'o man é liké kwlaa b'o man é klun dyo'n i su.[18] Sé bé ke bé yô sa ng'o ti kpa'n, bé yô swran yé, ye o ti anyanbéun kpa nion. Man bé yô aklunyé, bé tye swran liké.[19] Se bé yô so'n, wuun tro kpa kun b'o satyiman'n ye ba kpe a siéo, ye béh nyanh nguan sakpa.

Jacques 5:1-6
[1] Anya béunfue mun, anh sié amun su! Nyrennen b'o wa to amun su'n ti, anh bô auyé, anh sun![2] Amun ninngé'm ba satyi, kakaa'm ba di amun trale mun.[3] Amun sika okwle'n nin amun dyete ufué'm ba dun, i dunle so'n oh yiyih amun bô, oh yrah amun ke sin sa. Men nga ya dyu i bué nuan ye'n, amuan tian amun ninngé'm bé nuan![4] Bé nga bé di amun fié'n su dyunman, bo amuan tu'a bé kale'n, anh tié bé kpanle'n. Bé nga bé kpe amun awié'n bé kpan lélé bé nen'n tô é Min Anannganman Nyanmien Kpli'n lo.[5] An di amun klun liké, an di men'n, o man amuan yô ke nnen bo wa lô kpa bo i kunle a dyu sa.[6] An buu bé nga bé ti swran kpa'n bé fo, an kuun bé, bé nin amun a kpliman.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974