A A A A A

Sins: [Abortion]


1 Corinthefue 1:27
Afin liké nga swran'm bé bu'a bé liké'n, bé ye Nyanmien fa gua ngwlelefue'm bé nyin aséo. Liké nga swran'm bé bu i ke bé kwla fa yô'a liké fi'n, bé ye Nyanmien fa gua kékléfue'm bé nyin aséo.

Galatiefue 1:15
Sannge Nyanmien dun mmua fa min nan min nin a gua min asé, ye i klun-ufué'n ti o flee min.

ÉphÈsefue 1:7
Ke Christ wuli bo i mmôdya'n guali'n ti, Nyanmien déli é ti, o yatyi sa nga é yôlii'n tyee é. I so'n nun é wun yé dan nga o yôô é

Luc 2:6-7
[6] Ke bé ô le'n, i ba wule'n dyuli, nan wa wu i talua ba'n i yasua sakpa.[7] O tyityi i wun lee nnen'm bé liké diwle'n nun, yele ke ba nya'an sikéwle hôtel lo.

ÉphÈsefue 1:3-4
[3] É Min Jésus-Christ i Si Nyanmien Kpli i kwla ô! Ke é nin Jésus-Christ é katyii swran wunmuan'n, o fa nyanmien su lo ninngé kpakpa'n kwlaa b'o kwla yô é wun sa yé'n maan é.[4] O dun mmua faa é ke é nin Christ é katyi swran wunmuan, é yô i lie, ke nanh mon o wun sa kaan sa é wun, nan wa bô men'n i bô.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

Luc 1:41-44
[41] Ke Élisabeth tii liké bo Marie yôlii'n, i ku'n dyaédyaé, Nyanmien Wawe'n too i su, o kpan kéklé kpa ke:[42] Ééé, mmla'm bé nun Nyanmien a bu o swran, ye ba'n bo ô o klun lo'n, i kusu, Nyanmien bu i swran.[43] ?Wan yele min bo min Min'n i nin'n ba min wun waa?[44] Afin ke n tii liké bo a yôô min'n tye'n, ba'n b'o ô n klun lo'n, i klun dyo, o man n ku'n dyaédyaé.

Kannada Bible 1934
Public Domain: 1934