A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]


1 Corinthefue 4:5
I so'n ti, nanh an dun mmua di swran fi dyole nan é Min'n wa ba, i ye sa kwlaa ng'o ô nvialie nun bo bé wunmen'n, o man béh wunh io, ye akunndan kwlaa ng'o ô swran klun'n, oh yih i nglô. Ke o kô yô so'n, liké nga swran kun yôli'n, Nyanmien yôh i mô.

1 Jean 2:18
Ba kanngan mun, ya dyu men'n i bué nuan. An tii i ke Christ Kpofue'n oh bah. Christ kpofue kpanngban ba ba, o man é si ke ya dyu men'n i bué nuan.

Jean 6:39
Anh nian, swran ng'o sunmaan min'n, i liké nga i waan n yô'n ye, i waan swran kwlaa ng'o fa bé maan min'n, nanh m mlin bé nun kun sa, sannge n tyen bé men'n i awiélie.

Jude 1:7
I kunngba'n, Sodome, nin Gomorrhe, nin kloklo nga bé mantanmantan bé le'n, bé ti ke ange so'm bé sa. Bé fa bé wun wlaa téklé bôle'n nun, ye yasua'm bé kunnde bé wiéngu yasua. I nuan liké nga bé nyenniin'n yele nyrennen nga bé wuin sin b'o nuanman mlonmlon'n nun'n. Nyanmien yô i so nan swran'n kwlaa bé fa tu bé wun fo.

Luc 18:8
Tyetye, oh dyranh bé sin di bé dyole so'n ndende kpa. ?Sannge ke m bo n katyii Swran'n m ba'n, nh wunh swran bo bé lafi n su asie'n su wa?

Sa nglô yile 21:8
Sannge srefue, nin bé nga bé lafi'a n su'n, nin bé nga bé yô tété sa'n, nin swran kunfue, nin bian nin bla kunndefue, nin baéfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô'n, bé lika lie'n yele sin dan'n bo soufre (*26*) ô nun, b'o dyué'n nun. I ye o ti wié'n i nnyon su nion.

Romefue 10:13
afin «swran kwlaa ng'o fle é Min Nyanmien'n oh fitéh nun.»

Hébreu 1:1-2
[1] Lalafue nun Nyanmien man i nuan idyofue'm bé bôbô i nde'm bé su wafawafa kléé é nannan mun.[2] Sannge é bo é su ko men'n i bué nuan'n, o man i Wa'n ye o kan nde kléé yéo. I ye o man o yii men'n nin ninngé'n kwlaaa, ye o sé ke oh fah liké'n kwlaa men.

2 Pierre 3:3-4
[3] Man an si kpa ke, tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, swran wié'm béh bah, béh yôh sa nga bé klun klô'n, béh dih amun to,[4] béh séh ke: «?O séé amun ke, oh bah, nenh io? ?Ye o ô nin? Ke o fin lalaa'n bo é nannan'm bé wuli'n, liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé te ô bé ôsu'n nun.»

1 Timothée 4:1-3
[1] Nyanmien Wawe'n ken i wéiin ke, tyen wié lélé ke men'n koh i bué nuan'n, swran wié'm bé su lafi'a Nyanmien su kun, béh fah liké nga mmusu bo bé laka swran'n bé klé'n su.[2] Bé nga bé klé liké so'n, bé ti atôfue bé klô dunman, bé klun akunndan'n wa yô ke blale ngle b'o yra swraan o yô kôklôkô'n sa.[3] Bé sé ke, nanh man bé dya bla nin bian, nanh man bé di liké nga Nyanmien yii bé, bo i waan, bé nga bé lafi i su bo bé si nanwle'n, bé le i asé nan bé di'n, bé ngba.

Sa nglô yile 13:16-18
[16] Nnen'n man bé siéé swran'n kwlaa, se bé le'a nyrun ô, se bé le nyrun ô, anyanbéunfue ô, yalefue ô, diéwa ô, kanga ô, bé nzolie bé sa fama annze bé ngban su.[17] O man swran ng'o le'a nzolie so'n, b'o yele nnen'n i dunman'n annze liké nuan nga bé kléo o ti i dunman'n, o kwla tô'a liké, o kwla yô'a liké ate.[18] Wa ye o ti akunndan bule lika nion. Swran ng'o si ngwlele'n, o kwla wun liké nuan ng'o ti nnen'n i dunman'n i wle, afin i liké nuan so'n, bé kléo o ti swran dunman. O ti yansien-ablésien-nin-nsien.

2 Timothée 3:1-5
[1] Nde nga m ma kan klé o ye'n, fa sié o klun kpa: tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, lika'n oh yôh kéklé.[2] Afin swran'm béh buh bé bobo bé wun akunndan, béh yôh sika klôfue, béh dih bé nuan, béh tuh bé wun, béh satyih Nyanmien wun, bé nyin su yi'a bé si nin bé nin mun bé su si'a yé, bé nyin su yi'a Nyanmien,[3] bé su klô'a swran, bé yô bé saa bé su yatyi tyeman, béh dih abla, bé su si'a bé wun su nian, béh yôh wle, béh kpoh swran kpa mun,[4] béh yih bé dyanvue mun man, béh yôh liké bé su bué i akunndan, béh dih tutré, béh klôh men dile'n tra Nyanmien,[5] béh yôh bé wun ke bé srô Nyanmien sa, sannge bé su lafi'e i su ke o kwla sa yô. Nanh fo o wun mantan swran so mun.

Sa nglô yile 1:1-7
[1] Fluwa nga nun bé kan sa nga o tye kaan bé wa yô, bo Nyanmien fa wlaa Jésus-Christ sa nun ke o fa klé i swran mun'n i nde. Christ sunmeen i ange'n, o wa yi bé nglô kléé Jean b'o ti i swran'n.[2] Liké kwlaa nga Jean wunniin'n o kannin. O kan nde nga Nyanmien kan klélii'n, nin nde nanwle nga Jésus-Christ kan bé klélii'n.[3] Swran ng'o kanngan nde so'n, nin bé nga bé ti sa nga bé wa yô'n bé nde'n, bo bé fa su'n, bé lie su ti yé! Afin liké so'n kwlaa bé ble'n wa mantan.[4] N Jean nh kleh fluwa nga ble amun asonun nsô bo an wô Asie men'n nun'n. Man Nyanmien b'o ô le, b'o ô le lalaa, b'oh kah le'n, nin i Wawe nsô bo bé ô i bia'n i nyrun le'n, nin Jésus-Christ b'o kan nde nanwle, b'o ti Nyanmien i Wa Kpen bo i ye o yii tyenle'n, b'o sié asie'n su famien mun'n, bé man an nyan yé, ye man amun wun dyo amun fouun! Jésus-Christ so'n klô é, o fe i wun yii é ti te,[5] ***[6] ye o man é katyi é Si Nyanmien i awlô swran bo é tren i nyrun. Man é yi i aye, man é sé ke o ti kpli tititi! Mon o yô so![7] Anh nian, o nin nyanmien blé'n bé su ba! Swran'n kwlaa béh wuinh, ye bé nga bé woo i tyua'n, béh wuinh wié. I ti, asie'n su nvlénvlé'n kwlaa béh bôh auyé. Oh yôh so sakpa! Mon o yô so!

Matthieu 24:36-44
[36] Tyen so'n nin i do'n swran fi simen, san min Si kunngba tye ye o si io. M bo n ti i Wa'n bobo n simen, ye nyanmien su lo ange'm bé kusu bé simen.[37] Ke m bo n katyii Swran'n m ma ba'n, swran'm béh yôh ke Noé i ble su'n sa.[38] Ble so'n nun, ke o ka kaan bo nzué dan'n toh'n, swran'm bé di liké, bé non nzan, bé non nzan, bé dya bla nin bian, lélé fa dyu tyen nga Noé wluu mméli'n nun'n.[39] Ba bu'a liké fi akunndan, lélé nzué dan'n o wa fa bé kwlaa oli. Ke m bo n katyii Swran'n m bale'n o wa yô soo.[40] Ble so'n nun yasua nnyon bo bé ô fié kun su'n béh fah kun, kun kah le.[41] Bla nnyon bo bé su si liké'n béh fah kun, kun kah le.[42] I so'n ti, anh tran minnde, yele ke an si'a tyen nga amun Min'n oh bah nuon.[43] Man amun wun i wle ke, se awlô bô kpen kun si kongue do nga awiéfue'n bah su'n, oh tranh minndee, o su yatyi'e le ke o fiti i sua'n.[44] I so'n ti, amun kusu anh buabua amun wun sié, afin m bo n katyii Swran'n mh bah do nga an bu'a min akunndan'n su.

Matthieu 24:1-14
[1] Ke Jésus fin Nyanmien sua dan'n nun fitéli b'oh koh'n, i sonnzonfue'm bé wunngéé i wun le, bé fa Nyanmien sua dan'n i wafa nga bé fa kplannin'n klélii.[2] Ye o sé bé ke: ?An wun ninngé kwlaa nga? Nanwle, i yebue fi su ke'e i wiéngu yebue su b'o su kan guamaan.[3] O kô traan asé Olive Ôka'n su. Ye i sonnzonfue'm bé bee i wun le, bé use blele ke: ?Ble ônin ye sa so'm bé yôo, ye nzu ye o ti o bale'n nin men'n i awiélie'n i nzolie nion? Klé é.[4] Jésus sé bé ke: Anh sasa amun wun kpa, nanh man bé laka amun.[5] Afin wa ti ale i wun nde nin i ngannien, béh séh ke, bé ye bé ti Christ (*f1*) nion. Bé wa laka swran kpanngban.[6] Amun wa ti ale i wun nde nin i ngannien, nanh man amun klun titi amun, afin san sa so'm béh yôh.[7] Sannge o su yô'e i awiélie. Nvlé kun wa dyaô nvlé kun wun, ye famien kun wa dyaô i wiéngu famien kun wun. Lika wié'm bé nun awé wa kpen, asie'n o wa kédyé.[8] I kwlaa so'n ti nyrennen'n i bué nuan kaan sa.[9] Bé wa fa amun wla nyrennen nun, béh kunh amun, ye nvlé'n kwlaa béh kpoh amun n dunman nun.[10] O man swran sunman bé ti nun oh satyih, béh fah bé wiéngu wle swran'm bé sa nun, béh kpoh bé wiéngu.[11] Swran kpanngban bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé wa dyaô laka swran kpanngban.[12] Sa tete'n b'o wa son'n ti swran kpanngban bé swran klôle'n oh wiéh.[13] Sannge swran ng'o tre i awlen lélé dyu i awiélie'n, oh fitéh nun.[14] Bé wa kan Nyanmien siéle'n i dyasin fe nga men wunmuan'n nun nan swran'n kwlaa bé ti Nyanmien nde'n. I sin ye men i awiélie'n oh dyuoh.

2 Timothée 3:1-17
[1] Nde nga m ma kan klé o ye'n, fa sié o klun kpa: tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, lika'n oh yôh kéklé.[2] Afin swran'm béh buh bé bobo bé wun akunndan, béh yôh sika klôfue, béh dih bé nuan, béh tuh bé wun, béh satyih Nyanmien wun, bé nyin su yi'a bé si nin bé nin mun bé su si'a yé, bé nyin su yi'a Nyanmien,[3] bé su klô'a swran, bé yô bé saa bé su yatyi tyeman, béh dih abla, bé su si'a bé wun su nian, béh yôh wle, béh kpoh swran kpa mun,[4] béh yih bé dyanvue mun man, béh yôh liké bé su bué i akunndan, béh dih tutré, béh klôh men dile'n tra Nyanmien,[5] béh yôh bé wun ke bé srô Nyanmien sa, sannge bé su lafi'e i su ke o kwla sa yô. Nanh fo o wun mantan swran so mun.[6] Bé wié'm bé wlu awlô'm bé nun blelele bé fa bla nga be wu'an sa wle kpa'n, bo bé wun sa sonnin, bo liké fanunfanun bo bé nyin blô bé su'n ti bé yatyi atin kpafue'n.[7] Bé klô ke bé klé bé liké titi, bé klé bé sannge bé kwla wu'an nde b'o ti nanwle'n i wle mlonmlon.[8] Ke Jannès nin Jambrès (*f42*) bé nin Moïse bé sii akplôwa'n, swran so'm bé kusu bé si nde nanwle bo é kan'n i akplôwa. Swran so'm ba satyi, bé akunndan'n ti'a kpa kun, ke bé nian bé wafa nga bé fa lafi Nyanmien su'n, bé wun ke bé lafi'e i su kpa.[9] Sannge bé su kwla yô'e i so dyu'a mmua, afin bé sinnzin'n o wa fité nglô swran'n kwlaa bé nyrun ke swran nnyon so'n bé lie'n sa.[10] O lie'n, a si liké nga n klé'n kpa, nin min nzuen'n, nin min akunndan'n, nin min Nyanmien su bo n lafi'n, nin min awlen bo n tre'n, nin min Nyanmien nin swran'm bé klôle'n, nin min kéklé bo n dyran'n,[11] nin yale nga bé klé min'n, nin nyrennen nga n wuin Antioche nin Icone nin Lystre lo'n. ?Nyrennen'n i nyrun nin i sin ônin ye man wu'en io? Sannge é Min'n déli min i kwlaa so'n nun.[12] Swran kwlaa nga i waan o nin Christ-Jésus béh katyih swran wunmuan oh yôh Nyanmien klun sa'n, san béh kléh i yale.[13] Sannge swran nga bé klun yô wi bo bé ti gblefue'n, bé sa te nga bé yô'n i te'n oh trah laa lie'n, béh lakah swran mun ye béh lakah bé bobo bé wun.[14] Sannge o lie'n, liké nga bé kléé o bo a lafi su'n, nian su kpa. A si swran nga bé kléé wo'n.[15] Ke o fin o ba kaan nun'n, a si Nyanmien Nde nga bé kleli'n, ye man a si ngwlele b'o man se bé lafi Christ su'n bé nyan bé ti nion.[16] Nyanmien Nde kwlaa nga bé kleli'n, i bobo ye o fa maan swran mun ye bé klelio. Bé fa klé liké, bé fa klé swran lélé bé wun nanwle, bé fa tu bé fo, bé fa klé bé sa nga bé yôo o ti kpa'n,[17] nan Nyanmien swran'n nyan liké b'o kwla fa di dyunman kwlaa ng'o ti kpa'n.

Sa nga bé yôli'n 2:1-17
[1] Ke Pentecôte'n (*f32*) dyuli'n, bé kwlaa bé yiali lika kun.[2] Ke bé ti le'n, kpekuun bé ti liké kun ngan, o fin nyanmien su lo o kpla ke aunngban sa, o wluu sua nga bé ô nun'n, i nun.[3] Béh niaanh… liké wié bo bé ti ke sin taaman sa'n bé ye, bé kpatyikpatyii nun bé trantran bé kwlaa bé ti su.[4] Nyanmien Wawe'n too bé su, o fa bé katyi i lie mlonmlon, kpekuun bé su kan anien ufle wié bo Wawe'n fa wla bé nuan ke bé kan'n.[5] I nun so'n nun, Juif'm bo bé srô Nyanmien'n bo bé fin menmen'n kwlaa bo bé ô asie'n su wa'n bé nun'n, bé ô Jérusalem le.[6] Ngannien so'n ti swran kpanngban kpa bé wa yiaa le, ke bé kwlaa bé tii nde nga bé kan'n bé bobo bé anien'n nun'n, bé wun blibli bé.[7] O fu bé nun, o bô bé nuan ye bé séé ke: ?Ai! bé kwlaa nga bé idyo ye'n, nanh Galiléefue muon?[8] ?O yô se ye man é kwlaa é ti é bobo é anien'n bé nuan nuon?[9] Afin é wié fin Parthes, Mèdes, Élam, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, Pont, Asie,[10] Phrygie, Pamphyile, Égypte, Libye i bué ng'o mantan Cyrène lo'n, ye Rome. É wié ti Juif, ye é wié kusu ti swran bo bé katyii Juif.[11] É wié fin Crète, ye Arabie, sannge kusu Nyanmien i abônuan sa b'o yôli'n bo bé su kan'n, é kwlaa é ti é bobo é anien'n nun![12] O bôô bé kwlaa bé nuan, bé wu'an sa nga bé yôo, ye bé usa bé wiéngu ke: ?Nzu sa yele nga?[13] Sannge wié'm bé yô bé finfin bé sé ke: Nzan ye ba non bé ku a yio.[14] Ye Pierre nin i wiéngu blu-nin-kun'n bé dyaôlio, o sé bé ke: Amun Juif mun, nin amun kwlaa bo an tran Jérusalem wa'n, anh sié amun su tié min nde'n kpa, nan amuan wun i wle![15] É bo é ô ye'n, é ti'a nzanbôefue ke an bui'n sa, afin lika'n te yô nglemun.[16] Sannge sa nga Nyanmien nuan idyofue Joël kannin'n ye wa yô ye'n, o sé ke:[17] «Nyanmien waan: Anh nian, sa nga tyen wié lélé ke men'n oh koh i bué nuan'n, m ma yô'n ye: Nh fah n Wawe'n man swran'n kwlaa, Amun wa yasua nin amun mma mmla'm bé idyoh n nuan, Amun mma gbanflen'm béh wunh liké aôlia nun, Ye amun si ngbenngben'm bé tyenh lalie.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974