A A A A A

Mysteries: [Dragons]


Sa nglô yile 1:7
Anh nian, o nin nyanmien blé'n bé su ba! Swran'n kwlaa béh wuinh, ye bé nga bé woo i tyua'n, béh wuinh wié. I ti, asie'n su nvlénvlé'n kwlaa béh bôh auyé. Oh yôh so sakpa! Mon o yô so!

Sa nglô yile 11:7
Ke bé kô wié bé nde'n kan'n, nnen dan b'o fin kunman dan bo bé si'e i bô'n nun fité'n, o nin béh kunh, oh kwlah bé, oh kunh bé.

Sa nglô yile 13:8
Bé kwlaa nga bé ô men'n nun, bo ke bé bô men'n i bô'n, ba kle'a bé dunman Bua Gbanflen bo bé kunniin'n i nguan fluwa'n nun'n, béh kôtôh i bô.

Sa nglô yile 16:13
N wuun liké tete nsan, bé fin dragon'n (*f46*) nin nnen'n nin swran ng'o ton i wun suen ke o ti Nyanmien nuan idyofue'n bé nuan nun fitéli, bé ti ke kle sa.

Sa nglô yile 12:1-17
[1] Bé wuun abônuan sa dan kun nyanmien su lo. Bla kun kla wia'n ke kôndrô sa. Ye i dya'n takataka anglô'n su. Nzraama blu-nin-nnyon bé ti ke sika klé sa, o ô i ti.[2] O ti wunnzefue, wa tran awulie, i ku nun b'o yô i ya'n ti o kpan.[3] Bé wuun abônuan sa kun ékun nyanmien su lo. Dragon (*f46*) okwle srôésrôé dan kpa kun ô le, i ti'n ti nsô, ye i wue blu, sika klé ô i ti nsô so'm bé su.[4] I lua'n kan nzraama bo bé bubuu nun nsan'n bé bué kun guaa asie wun wa. Dragon dan so'n dyran bla'n b'o wa tran awulie'n i nyrun le, nan se o wu io, oh dih.[5] O wuu ba'n yasua, i ye oh fah blale kponman kankan menmenfue muon. Bé men i wa so'n su oo Nyanmien nin i bia'n bé wun lo.[6] Bla so'n wanndi oo blô lo. Nyanmien meen i tranwle kun lo ke bé men i liké diwa lo tyen ba akpi-ya-nnyon-ablésien.[7] Ale too nyanmien su lo. Michel nin i ange mun bé nin dragon nin i ange mun bé kunnin.[8] Dragon'n wa nya'an dyranwle, ba me'en i nin ange'm bé lika nyanmien su lo kun.[9] Bé kaan dragon srôésrôé dan so'n nin i ange'm bé bô gua bé asie'n su wa. I ye bé flee wuô lalaa, nin mmusu'm bé si, nin Satan nion, i ye o laka men wunmuan nunfue'm bé kwlaa nion.[10] Ye n tii swran kun nen kéklé kpa nyanmien su lo, o sé ke: Sien'n Nyanmien man swran'm ba nyan bé ti, wa yi i famien'n nin i kwlale'n nglô. I Christ'n (*f1*) ye o sié sien nion. Afin é niaan'm bé sanmanfue b'o sanman bé Nyanmien dyasu wia nun nin kongue'n, ba ken i bô nyanmien su lo.[11] Bua Gbanflen'n i mmôdya'n nin nde nanwle bo bé kan'n ti bé kwlelii, ye ba bu'a bé bobo bé wun liké fi, ba srô'a wié'n.[12] I so'n ti, nyanmien su lo ninngé mun nin amun kwlaa bo an tran lo'n, anh si ablé. Sannge asie'n nin dyénvié'n, an yakô! Afin mmusu'm bé si Satan'n wa ba amun wun wa wa ya su, yele ke o si ke o tyen'n wa so'an kun.[13] Ke dragon'n wuun ke ba tô i a yi asie'n su wa'n, o su bla b'o wuu ba yasua'n su.[14] Bé maan bla'n i ndewa nnyon ke anunman nyin dan'n i lie'n sa nan o fa tu oo i lika'n nun blô lo, o fia wuô dan'n i nyrun, nan bé men i liké diwa afue nsan nin sin.[15] Wuô so'n man nzué ke nzué ba dan sa fin i nuan nun sôndyi suu bla'n su ke o fe wo.[16] Sannge asie'n déé bla'n, o tre i nuan nun, o non nzué'n bo dragon'n man o fin i nuan nun sôndyi'n.[17] Ya kuun dragon'n bla'n i wun kpa, o man o nin bla'n i ôsufue nga bé ka le, bo bé fa Nyanmien nde'n, nin nde nanwle nga Jésus yii nglô'n su'n, bé kô kunnin.

Sa nglô yile 13:1-18
[1] N wuun nnen kun, o fin dyénvié'n nun fitéli. I ti'n ti nsô, i wue blu, i wue blu so'n, sika klé ô bé su. Bé klee Nyanmien finfin yôle dunman i ti so'm bé su.[2] Nnen so'n bo n wunniin'n, o fa kangalé, i dya'n fa nnen nga bé fle i ours'n i lie'n, i nuan'n fa dyra'm bé lie'n. Dragon'n (*f46*) tinniin, o fe i bia'n nin i kwlale dan'n menniin.[3] Bé bôô i ti so'n kun su kannin, bé kunniin, sannge i kannin so'n wiéli. O bô men wunmuan'n nunfue'm bé nuan, o man bé su i su.[4] Bé kôtô dragon'n i bô, afin o tiin nnen so'n. Bé kôtô nnen'n i bô, bé sé ke: ?Wan ye o nin nnen'n bé se, b'o nin i kwla kuon?[5] Bé meen i atin ke o idyo kpakpa, o satyi Nyanmien dunman. Ye bé meen i atin ke o sié anglô ablanan-nin-nnyon.[6] Ye o bôô Nyanmien finfin yôle'n bôo, o satyi i dunman, o ken i sua'n nin bé nga bé tran nun nyanmien su lo'n bé wun nde.[7] Bé meen i atin ke o nin Nyanmien i swran'm bé kun, o kwla bé. Bé meen i atin ke o sié nvlénvlé'n kwlaa, nin swran wafawafa'n kwlaa, nin bé bo bé anien'n ti wafawafa'n kwlaa, nin bé nga bé fin menmen'n kwlaa nun'n.[8] Bé kwlaa nga bé ô men'n nun, bo ke bé bô men'n i bô'n, ba kle'a bé dunman Bua Gbanflen bo bé kunniin'n i nguan fluwa'n nun'n, béh kôtôh i bô.[9] Swran ng'o si fa sié'n, mon o fa sié![10] Swran nga bé siéé ke bé wle bisua'n, san béh wleh, ye swran ng'o fa kaka kun swran'n, san béh fah kaka kuin wié. I kwlaa so'n nun, man bé wun ke Nyanmien i swran'm bé le awlen, ye bé lafi i su.[11] N wuun nnen kun ékun, o fin asie'n nun fitéli. O le wue nnyon, bé ti ke bua gbanflen'm bé lie'n sa, o idyo ke dragon sa.[12] Kwlale kwlaa nga nnen klikli lie'n fa kwla'n, o fa yô sa i nyrun le, ye o man asie'n nin i su swran'n kwla bé kôtô nnen klikli bo bé bô i kannin kunniin, bo i kannin'n wiéli'n i bô.[13] O yi ayre dandan lélé man sin fin nyanmien su lo gua swran'm bé nyrun le.[14] O fa ayre nga bé man o yi bé nnen klikli lie'n i nyrun le'n, laka asie'n sufue mun. O sé bé ke bé yô nnen bo bé bô i kaka b'o dyasôli'n, i wunsu.[15] Bé maan nnen'n i nnyon su'n i atin ke o man klikli lie'n i wunsu bo bé yôli'n, i wunmien mon o idyo nan o kun swran kwlaa nga bé kôtô'a nnen'n i wunsu bo bé yôli'n, i bô'n.[16] Nnen'n man bé siéé swran'n kwlaa, se bé le'a nyrun ô, se bé le nyrun ô, anyanbéunfue ô, yalefue ô, diéwa ô, kanga ô, bé nzolie bé sa fama annze bé ngban su.[17] O man swran ng'o le'a nzolie so'n, b'o yele nnen'n i dunman'n annze liké nuan nga bé kléo o ti i dunman'n, o kwla tô'a liké, o kwla yô'a liké ate.[18] Wa ye o ti akunndan bule lika nion. Swran ng'o si ngwlele'n, o kwla wun liké nuan ng'o ti nnen'n i dunman'n i wle, afin i liké nuan so'n, bé kléo o ti swran dunman. O ti yansien-ablésien-nin-nsien.

Sa nglô yile 20:1-15
[1] Ye n wuun ange kun o fin nyanmien su lo o su dyra. Kunman dan bo bé sié i bô'n i la clé'n nin dyroko srôésrôé kun ô i sa nun.[2] O tra dragon (*f46*) bo bé flee wuô lalaa, nin mmusu'm bé si, nin Satan'n, o tyilii, o ka le lélé afue akpi.[3] O fe yii kunman dan so'n nun, o tô nun, nan wa ta su. O yô i so nan wa laka'a nvlénvlé mun kun, lélé san afue akpi'n wa dyu. I sin béh yatyih i nun kan.[4] N wuun bia mun, bé nga bé ti bé su'n, bé sié bé ke bé di dyole. Ye n wuun bé nga bé kan nde nanwle bo Jésus yii nglô'n, nin Nyanmien nde'n ti bé kuun bé'n, bo ba kôtô'a nnen'n i wunsu bo bé yôli'n i bô, bo nnen'n i nzolie'n nu'an bé ngban su nin bé sa'n su'n, bé wawe'n. Bé tyennin, nan bé nin Christ a di famien afue akpi.[5] Bé nga'm bé lie'n ba tyenman lélé san afue akpi'n wiéli. Tyenle so'n ye o ti tyenle klikli nion.[6] Bé nga bé kô tyen klikli so'n wié'n, bé lie su ti yé, bé ti Nyanmien lie sakpa! Wié i nnyon su'n su kwla'a bé, béh yôh Nyanmien nin Christ bé nyrun dyranfue, bé nin i ye béh dih famien afue akpi nion.[7] Ke afue akpi'n kô wié'n, béh yih Satan bisua'n nun.[8] Oh kôh lakalaka nvlénvlé'n kwlaa, oh yiayiah bé kwlaa ke bé wa kun ale. Bé fle bé Gog nin Magog, bé soon ke dyénvié aunnyan'n sa.[9] Bé sanndii asie'n su lika'n kwlaa, bé sin yia Nyanmien swran mun nin klo nga Nyanmien klôé'n. Sannge sin fin nyanmien su lo too bé nun, o yra bé.[10] Bé tôô mmusu'm bé si Satan b'o lakalaka bé'n yii sin dan nin soufre (*f26*), bo nnen dan'n nin swran ng'o ton i wun suen ke o ti Nyanmien nuan idyofue'n bé ô lo'n, nun. Béh wunh bé nyrun wia nun nin kongue tititi.[11] N wuun bia ufué dan kun swran ng'o ti su'n asie'n nin nyanmien su lo'n, bé wanndii i nyrun, ba wu'an bé kun.[12] Ye n wuun bé nga bé wuli'n, bé nga bé le nyrun ô, bé nga bé le'a nyrun ô, bé dyindyin bia'n nyrun le. Bé tree fluwa'm bé nun. Ye bé tree kun ékun nun, i ye o ti nguan fluwa nion. Bé niaan fluwa'm bé nun, bé wuun sa nga bé bo bé wuli'n bé yôli'n, i su ye bé dyran di bé dyole nion.[13] Bé nga bé wuli bo bé ô dyénvié'n nun'n, o yi bé mannin. Bé nga bé ô wié'n nin blolo'n bé sa nun'n, bé yi bé mannin. Ye bé niaan bé sa nga bé yôli'n su ye bé fa di bé dyole nion.[14] Nan ba fa wié'n nin blolo'n ba yi bé sin dan'n nun. Sin dan so'n ye o ti wié'n i nnyon su nion.[15] Swran kwla nga ba kle'e i dunman nguan fluwa nun'n, bé fe yii sin dan'n nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974