English
A A A A A

Mysteries: [Aliens]

Colossesfue 1:16
Afin i ye Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa bo bé ô nyanmien su lo nin asie'n su wa muon, liké nga bé wun bé'n nin nga bé wu'an bé'n, bé nga bé ô bia su ô, bé nga bé sié swran mun ô, mmusu mun ô, kpenngben mun ô. Nyanmien man o yii ninngé'n kwlaa, i bobo ti ye o man o yii béo.

ÉphÈsefue 2:19
I so'n ti, an ti'a aôfue annze nvlé wié nunfue kun, sannge amun nin Nyanmien swran mun, amun nvlé ti kun, ye an ti i mma mun.

ÉphÈsefue 6:12
Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.

Hébreu 11:13
Bé kwlaa bé lafi Nyanmien su lélé bé fa wuli, sannge o nin i so'n ngba, ba nyanman liké nga i waan oh fah man bé'n. Bé wuun bé mmua lo, o man bé klun dyoli. Ye bé di bé wun nanwle ke bé ti aôfue nin wlanwlanfue asie'n su.

Hébreu 13:2
Swran ng'o tô amun'n, anh sikéé, afin swran wié'm bé yôô so bé siké ange mun, ba si'a nun.

1 Pierre 2:11
N swran kpa mun, an ti aôfue nin wlanwlanfue asie'n su, o man nh sreh amun ke an wla amun kônvi b'o man amun nyin blô ninngé'm bé su'n i asé, afin kônvi so'n kwla kun é.

Sa nga bé yôli'n 19:35
Ke o yôô so'n, klo'n su fluwa klefue'n guaa swran'm bé asé, o usa bé ke: ?Éphèsefue mun, wan ye o si'a ke Éphèse klo'n nian Artémis amuen bla dan'n i sua'n nin i ba b'o fin nyanmien su toli'n bé likaa?

Sa nglô yile 12:12
I so'n ti, nyanmien su lo ninngé mun nin amun kwlaa bo an tran lo'n, anh si ablé. Sannge asie'n nin dyénvié'n, an yakô! Afin mmusu'm bé si Satan'n wa ba amun wun wa wa ya su, yele ke o si ke o tyen'n wa so'an kun.

Sa nglô yile 13:1
N wuun nnen kun, o fin dyénvié'n nun fitéli. I ti'n ti nsô, i wue blu, i wue blu so'n, sika klé ô bé su. Bé klee Nyanmien finfin yôle dunman i ti so'm bé su.

Sa nglô yile 9:7-11
[7] Lalô so'n bé ti ke nnenkpanngo bo ba tanndan bé wun bé su ko ale kunle sa. Liké ô bé ti ke sika klé sa, bé nyrun'n fa swran.[8] Bé le ti ndre ke mmla'm bé lie'n sa, ye bé dyé'n ti ke dyra'm bé lie'n sa.[9] Bé fa liké kôklôôklô wié kata bé wué'n su, ye bé ndewa nun'n te ke kakaklôlô bo nnenkpanngo'm bé su tyuen bé ko ale nun'n sa.[10] Bé le lua ke nyannglan'm bé lie'n sa bé fa san. Bé lua so'n nun ye bé boyré'n wô, bo béh fah klé swran'm bé nyrennen anglô nnun nion.[11] Bé le bé famien kun, bé famien so'n yele kunman dan bo bé si'e i bô'n, i ange'n. Bé fle i hébreu nun Abaddon, ye grec nun bé fle i Apollyon, i bô yele Abolefue.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974