A A A A A

Math Signs: [Number 10]


1 Corinthefue 6:9-11
[9] ?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,[10] nin awiéfue, nin swran bo i nyin yi'a liké'n, nin nzanbôefue, nin nzôwa kpefue, nin swran b'o dé swran liké wué kéklé su'n, i so swran lie'n su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon.[11] Ke laa amun nun swran wié'm bé ti soo. Sannge sien'n, Nyanmien a wunnzin amun, wa fa amun a katyi i lie mlonmlon, wa bu amun swran kpa é Min Jésus-Christ dunman nun, nin i Wawe'n i fanngan nun.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

Romefue 1:20
Swran nyinma wu'an Nyanmien'n, sannge ke o fin tyen ng'o yii men'n, liké kwlaa ng'o yô bé bo bé wun bé'n, o man bé wun i wle wéiin ke Nyanmien ô le, ye o kwla sa'n kwlaa yô. I so'n ti, bé le'a nde fi.

Philippesfue 4:19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

2 Timothée 3:16
Nyanmien Nde kwlaa nga bé kleli'n, i bobo ye o fa maan swran mun ye bé klelio. Bé fa klé liké, bé fa klé swran lélé bé wun nanwle, bé fa tu bé fo, bé fa klé bé sa nga bé yôo o ti kpa'n,

Luc 23:34
Ye Jésus séé ke: N Si, yatyi bé wun sa'n tye bé, afin sa nga bé yôé le'n, bé wu'en i wle. Bé tuu i trale'm bé wun foto, bé fali.

Luc 11:11
?Amun nun ônin ye se i wa sé i ke o men i kpatra'n, o yatyi fa wuô men io?

1 Corinthefue 6:9
?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,

Jean 1:8
Nenh i bobo ye o ti liké b'o man swran'm bé wun asé nion, sannge o baa liké so'n i nde kanle.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974