A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Sa nglô yile 13:18
Wa ye o ti akunndan bule lika nion. Swran ng'o si ngwlele'n, o kwla wun liké nuan ng'o ti nnen'n i dunman'n i wle, afin i liké nuan so'n, bé kléo o ti swran dunman. O ti yansien-ablésien-nin-nsien.

1 Corinthefue 6:9-11
[9] ?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,[10] nin awiéfue, nin swran bo i nyin yi'a liké'n, nin nzanbôefue, nin nzôwa kpefue, nin swran b'o dé swran liké wué kéklé su'n, i so swran lie'n su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon.[11] Ke laa amun nun swran wié'm bé ti soo. Sannge sien'n, Nyanmien a wunnzin amun, wa fa amun a katyi i lie mlonmlon, wa bu amun swran kpa é Min Jésus-Christ dunman nun, nin i Wawe'n i fanngan nun.

Sa nglô yile 11:2-3
[2] Sannge yatyi Nyanmien sua dan'n i awlô klun'n le, nanh sunnzun. Afin bé fa maan bé nga bé ti'a Juif'n, béh wlanwlanh Nyanmien klo'n su anglô ablanan-nin-nnyon, béh satyiih.[3] M man min nde kanfue nnyon'n béh klah ôfuen, béh kanh min nde'n tyen ba akpi-ya-nnyon-ablésien.

Sa nga bé yôli'n 8:11-24
[11] Bé fa bé wun menten, yele ke atre b'o soo bé yile su lalaa'n, o te bô bé nuan.[12] Sannge ke Philippe kan Nyanmien siéle'n nin Jésus-Christ i nde'n kléé bé'n, bé lafii i su, nan yasua nin mmla'm ba yô baptême.[13] Simon bobo lafii i su wié. Ke o yôô baptême'n, o kpotyi'a Philippe kun. Ke o wuun atre b'o yi'n nin sa kéklééklé b'o yô bé'n, o bô i nuan.[14] Ke bé bo Jésus sunmaan bé'n bo bé ô Jérusalem lo'n, bé tii ke Samariefue'm ba fa Nyanmien nde'n su'n, bé sunmaan Pierre nin Jean bé wun lo.[15] Ke bé dyuu lo'n, bé séé Nyanmien ke o fe i Wawe'n man bé.[16] Afin o nian to'a bé nun wié fi su ka, baptême bo bé yôé é Min Jésus dunman nun'n i kunngba tye ye ba yô béo.[17] O man Pierre nin Jean bé fa bé sa fuaa bé su, nan Nyanmien a fe i Wawe'n wa man bé.[18] Ke Simon wuun ke bé bo Jésus sunmaan bé'n bé fa bé sa fua bé su nan wa fe i Wawe'n waa man bé'n, o maan bé sika, o sé ke:[19] Anh tin min wié, man swran nga n fa n sa fue i su'n Nyanmien Wawe'n to i su wié.[20] Ye Pierre sé i ke: Man a nin o sika'n bé o nyrennen lika'n nun lo, yele ke a bui ke a kwla fa sika tô Nyanmien liké b'o fa tye'n.[21] Nde nga, o lie nu'an nun, ye a su nya'an liké fi nun, afin wo akunndan'n ti'a kpa Nyanmien nyrun.[22] O man katyi wo akunndan so'n ye kpata é Min Nyanmien'n o klun akunndan te so'n ti, wiénuon oh yatyih,[23] afin n wun ke klunwi'n nin sa tete'n wa kun o.[24] Ye Simon sé bé ke: Amun bobo anh kpata é Min Nyanmien'n man min, nanh man sa nga an ken i nde'n i wié fi to n su.

1 Corinthefue 6:9
?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,

Jean 1:8
Nenh i bobo ye o ti liké b'o man swran'm bé wun asé nion, sannge o baa liké so'n i nde kanle.

Sa nglô yile 4:6-8
[6] Dyénvié b'o ti ke niannun sa ô bia'n i nyrun le, o ti ke la glace sa. Liké nnan bé ti ke nnen sa bé dyindyin sin yia bia'n, bé nyrun'n nin bé sin'n ti nyinma ngunmin.[7] Liké so'n kun fa dyra, kun fa nannin gbanflen, kun nyrun'n fa swran, ye kun fa anunman nyin b'o su tu'n.[8] Liké nnan so'n bé le ndewa nsiensien, ye nyinma ô bé wunnen'n kwlaa su. Wia nun nin kongue bé tô dyué sé ke: «O ti kpli ô, o ti kpli ô, o ti kpli ô, é Min Nyanmien'n o ti kpli, o ô le, o ô le lalaa, oh kah le!» Bé yatyi'e i tôle mlonmlon.

Sa nglô yile 13:5
Bé meen i atin ke o idyo kpakpa, o satyi Nyanmien dunman. Ye bé meen i atin ke o sié anglô ablanan-nin-nnyon.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974