A A A A A

Math Signs: [Number 5]


Sa nglô yile 13:5-18
[5] Bé meen i atin ke o idyo kpakpa, o satyi Nyanmien dunman. Ye bé meen i atin ke o sié anglô ablanan-nin-nnyon.[6] Ye o bôô Nyanmien finfin yôle'n bôo, o satyi i dunman, o ken i sua'n nin bé nga bé tran nun nyanmien su lo'n bé wun nde.[7] Bé meen i atin ke o nin Nyanmien i swran'm bé kun, o kwla bé. Bé meen i atin ke o sié nvlénvlé'n kwlaa, nin swran wafawafa'n kwlaa, nin bé bo bé anien'n ti wafawafa'n kwlaa, nin bé nga bé fin menmen'n kwlaa nun'n.[8] Bé kwlaa nga bé ô men'n nun, bo ke bé bô men'n i bô'n, ba kle'a bé dunman Bua Gbanflen bo bé kunniin'n i nguan fluwa'n nun'n, béh kôtôh i bô.[9] Swran ng'o si fa sié'n, mon o fa sié![10] Swran nga bé siéé ke bé wle bisua'n, san béh wleh, ye swran ng'o fa kaka kun swran'n, san béh fah kaka kuin wié. I kwlaa so'n nun, man bé wun ke Nyanmien i swran'm bé le awlen, ye bé lafi i su.[11] N wuun nnen kun ékun, o fin asie'n nun fitéli. O le wue nnyon, bé ti ke bua gbanflen'm bé lie'n sa, o idyo ke dragon sa.[12] Kwlale kwlaa nga nnen klikli lie'n fa kwla'n, o fa yô sa i nyrun le, ye o man asie'n nin i su swran'n kwla bé kôtô nnen klikli bo bé bô i kannin kunniin, bo i kannin'n wiéli'n i bô.[13] O yi ayre dandan lélé man sin fin nyanmien su lo gua swran'm bé nyrun le.[14] O fa ayre nga bé man o yi bé nnen klikli lie'n i nyrun le'n, laka asie'n sufue mun. O sé bé ke bé yô nnen bo bé bô i kaka b'o dyasôli'n, i wunsu.[15] Bé maan nnen'n i nnyon su'n i atin ke o man klikli lie'n i wunsu bo bé yôli'n, i wunmien mon o idyo nan o kun swran kwlaa nga bé kôtô'a nnen'n i wunsu bo bé yôli'n, i bô'n.[16] Nnen'n man bé siéé swran'n kwlaa, se bé le'a nyrun ô, se bé le nyrun ô, anyanbéunfue ô, yalefue ô, diéwa ô, kanga ô, bé nzolie bé sa fama annze bé ngban su.[17] O man swran ng'o le'a nzolie so'n, b'o yele nnen'n i dunman'n annze liké nuan nga bé kléo o ti i dunman'n, o kwla tô'a liké, o kwla yô'a liké ate.[18] Wa ye o ti akunndan bule lika nion. Swran ng'o si ngwlele'n, o kwla wun liké nuan ng'o ti nnen'n i dunman'n i wle, afin i liké nuan so'n, bé kléo o ti swran dunman. O ti yansien-ablésien-nin-nsien.

Matthieu 19:9
Sannge n lie'n nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi'n, se nanh ke wa kunnde bian i bô ti'n, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô.

Sa nglô yile 11:2-3
[2] Sannge yatyi Nyanmien sua dan'n i awlô klun'n le, nanh sunnzun. Afin bé fa maan bé nga bé ti'a Juif'n, béh wlanwlanh Nyanmien klo'n su anglô ablanan-nin-nnyon, béh satyiih.[3] M man min nde kanfue nnyon'n béh klah ôfuen, béh kanh min nde'n tyen ba akpi-ya-nnyon-ablésien.

Matthieu 5:32
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi se nanh bian kunndele ti'n, o man bla so'n oh yôh bla b'o kunnde bian i wun bô, ye swran ng'o dya bla bo ba yre'n, wuun wa kunnde swrani.

2 Timothée 3:16
Nyanmien Nde kwlaa nga bé kleli'n, i bobo ye o fa maan swran mun ye bé klelio. Bé fa klé liké, bé fa klé swran lélé bé wun nanwle, bé fa tu bé fo, bé fa klé bé sa nga bé yôo o ti kpa'n,

Sa nglô yile 4:6-8
[6] Dyénvié b'o ti ke niannun sa ô bia'n i nyrun le, o ti ke la glace sa. Liké nnan bé ti ke nnen sa bé dyindyin sin yia bia'n, bé nyrun'n nin bé sin'n ti nyinma ngunmin.[7] Liké so'n kun fa dyra, kun fa nannin gbanflen, kun nyrun'n fa swran, ye kun fa anunman nyin b'o su tu'n.[8] Liké nnan so'n bé le ndewa nsiensien, ye nyinma ô bé wunnen'n kwlaa su. Wia nun nin kongue bé tô dyué sé ke: «O ti kpli ô, o ti kpli ô, o ti kpli ô, é Min Nyanmien'n o ti kpli, o ô le, o ô le lalaa, oh kah le!» Bé yatyi'e i tôle mlonmlon.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974