A A A A A

Life: [Disappointment]


Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Luc 6:16
nin Jude Jacques wa'n, ye Judas Iscariot b'o fa Jésus maan swran mun'n.

Colossesfue 3:23-25
[23] Liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh tu amun klun yô ke é Min'n ye an su yô men sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.[24] Man an si ke é Min'n bobo ye oh fah liké nga i waan i swran'm béh nyenh'n tua amun kaleo. Afin amun Min kpafue nga an sui'n, yele Christ.[25] Afin swran ng'o yô sa ng'o ti'a kpa'n, oh nyenh i nuan liké, yele ke Nyanmien kpa'a swran nun.

Hébreu 11:6
Afin se bé lafi'e i su'n, i klun dyo'a bé wun mlonmlon. O man swran nga i waan oh feh i wun mantan Nyanmien'n, mon o lafi su ke o ô le, ye bé nga bé kunndee'n, oh yih i wun klé bé.

Hébreu 13:5
Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974