A A A A A

Life: [Being Alone]


Jacques 2:24
?An wunmen? Nanh swran i Nyanmien su b'o lafi'n ngunmin ti ye o bu i swran kpaa, sannge sa kpa ng'o yô bé'n bé ô nun wié.

Luc ๕:๑๖
Sannge o ko blô lo ke o nin Nyanmien bé kô kôkô yale.

Philippesfue 1:6
N si wéiin kpa ke Nyanmien b'o bô liké nga b'o man an yô kpa'n i bô'n, oh yôh i so lélé oh gueh i bô Christ-Jésus i bale tyen'n nun.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

Jean ๖:๕๔
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

2 Thessaloniquefue ๒:๑๕
I so'n ti, aniaan mun, anh dyran kéklé, ye liké nga é kléé amun'n, se é ken é nuan nun ô, se é klee fluwa nun ô, anh fa su.

Galatiefue 1:19
Man wu'an bé nga Nyanmien sunmaan bé'n bé wié fi san é Min'n i niaan bian Jacques tye ye n wuin ékuon.

Matthieu 28:20
Ye liké kwlaa nga n kléé amun'n, amun kusu, anh klé bé man bé fa su. Anh nian, min nin amun é ô tyen kwlaa lélé men'n fah wié.

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Swran kaka nga bé lafii Christ su'n, bé bô yôô kun, bé akunndan'n ti kun. Bé nun wié fi sé'a ke i ninngé'm bé ti i ngunmin lie, sannge liké ng'o ti swran kun lie'n, o ti bé kwlaa bé lie.

Hébreu 13:5
Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»

Matthieu 19:9
Sannge n lie'n nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi'n, se nanh ke wa kunnde bian i bô ti'n, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô.

Galatiefue 4:19
M mma mun, amun ti n su wun nyrennen kpa ékun ke bla bo wa kôtô awulie sa, lélé béh wunh Christ nzuen'n kwlakwlakwla amun nun.

2 Timothée 2:2
Nde nga a ti i ke n keen swran kpanngban bé nyrun'n, kan nde so'n, fa yatyii bé nga a lafi bé su bo bé kusu bé kwla kan klé swran ufle'n bé sa nun.

Jean 6:51
M bobo n ti kpaun b'o man nguan, n fin nyanmien su lo ye m balio. Swran ng'o di kpaun so'n wié'n, o su wu'a mlonmlon, min nnen'n ye o ti kpaun so'n bo nh fah man nion. Nh fah man so nan menmenfue'm béh nyanh nguan.

Jacques 2:26
Se swran kun ô sa, b'o dé'a wunmien'n, wuun wa wu. I kunngba'n, se swran kun sé ke o lafi Nyanmien su bo bé wunmen i so i nzuen'n nun'n, wuun i Nyanmien sulafile'n ti ngben.

Matthieu 16:18
N kusu, nh kanh klé o ke, bé fle o Pierre (bo i bô yele yebue). Yebue tanda'n su ye m ma kplan min asonun nion, ye wié'n su kwla satyimen.

Matthieu 18:15-18
[15] Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.[16] Sannge se o wu'en i wle'n, fa swran kun annze nnyon uko o su, afin san swran nnyon annze nsan bé nde'n ye bé bu i nanwleo.[17] Se o fa'a bé nde'n su'n, ken i asonunfue'm bé nyrun, se o faman'n, bu i ke swran b'o nu'an amun nun, ke guabô sika défue sa.[18] Nanwle, liké kwlaa nga an kô tanniin asie'n su wa'n, béh tanniinh nyanmien su lo, ye liké kwlaa nga an kô men i wun atin asie'n su wa'n, béh menh i wun atin nyanmien su lo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nyanmien man o sié liké'n kwlaa ye o fe siéé Asonun'n sukpen.[23] Asonunfue'n kwlaa bé ti i wunnen, i bobo ye o ti i ti nion. I b'o ô lika'n kwlaa'n, o ô Asonun'n nun.

ÉphÈsefue ๕:๒๓
afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.

1 Corinthefue 1:10
Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.

Jean 16:13
Ke Nyanmien Wawe'n b'o ti Nanwlefue'n kô ba'n, oh kléh amun sa kwlaa ng'o ti nanwle'n, afin nde nga oh kanh'n, o su kpe'e i ti nun ye oh kaanh, sannge nde kwlaa ng'o tili'n ye oh kaanh, ye oh bôh sa nga bé wa ba'n su klé amun.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

Jean 14:28
An tii i ke n séli amun ke: N su ko, sannge mh bah amun wun wa ékun. Se an klô min'n, wuun ke n su ko é Si si'n, amun klun dyoh, afin é Si'n le nyrun tra min.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974