English
A A A A A

Life: [Beauty]

1 Pierre 3:3-4
[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.

2 Corinthefue 4:16
I so'n ti, é sa sin bubu'a é. Kannze é wunnen ng'o ô ye'n o satyi'n, liké nga bo man bé fle min swran'n, tyen kwlaa Nyanmien bôé monnen.

ÉphÈsefue 2:10
Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

Philippesfue 4:8
Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.

Romefue 8:6
Bé nga klo swran ninngé'n lô bé'n, béh wuh, sannge bé nga Nyanmien Wawe'n ninngé'n lô bé'n, béh nyanh nguan nin aladyé.

Matthieu 6:28-29
[28] ?Ye nzu ti ye an kôkô trale tio? Anh nian waka nyre bo bé ô blô lo'n, bé di'a fié, bé tô'a dyésé.[29] O nin i se'n ngba, anh nian, Salomon bobo o nin i anyanbéun'n kwlaa wa kla'a bé nun wafa kun i wunsu tannin lé.

1 Timothée 2:9-10
[9] I kunngba'n, n klô ke tannin nga mmla'm bé kla'n bé kle i kpa, nanh man bé fa bé wun klé, sannge man bé sié bé wun kpa. Ke béh siésiéh bé wun'n, nanh man bé fa bé wla gue bé ti bo bé yô'n, nin sika okwle, nin aflé, nin trale b'o le gua'n bé su,[10] sannge man bé yô swran yé, afin bla nga bé srô Nyanmien'n, se bé yô soo o ti kpa.

Galatiefue 3:26-27
[26] Afin Christ-Jésus bo an lafi i su'n ti, amun kwlaa an ti Nyanmien wa.[27] Amun kwlaa bo ke an yôô baptême'n amun nin Christ amuan katyi swran wunmuan'n, amun nzuen lie'n wa fe i lie'n.

Jacques 1:23
Afin se swran kun ti Nyanmien nde'n b'o fa'a su'n, o ti ke swran b'o nien i nyrun niannun nun sa.

Matthieu 23:28
Amun kusu ke an ti soo. Ke swran'm bé wun amun'n, an fa swran kpa, sannge dunman klôle'n nin sa tete'n kwlaa bé ô amun awlen'n nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974