A A A A A

Life: [Widows]


Jacques 1:27
Nyanmien sule b'o ti kpa bo fien fi nu'en i wun é Si Nyanmien mien nyrun'n, yele aika nin angbôti mmla'm bo bé wun nyrennen'n, bé lika nianle, nin bé wun su nianle men nun sa tete yôle'm bé nun.

Sa nga bé yôli'n ၆:၁
Ble so'n nun ke Jésus sonnzonfue'm béh treh'n, Juif'm bo bé idyo Grec'n bé kan bé bo bé idyo Hébreu'n bé nde, yele ke tyen kwlaa ke béh tyeh alie'n, bé bu'a bé angbôti mmla'm bé akunndan.

1 Timothée 5:3-16
[3] Bu bla nga bé wun wuli bo bé le'a swran'n bé swran, nian bé lika.[4] Sannge ng'o le ba annze anunman'n, man ba so'm bé si ke bé Nyanmien sule'n nun sa nga bé dun mmua yô'n yele bé awlô'n i lika nianle. Ke béh yôh so'n, wuun liké nga bé si nin bé nin nin bé nannan'm bé yô maan bé'n, i wunsu ye bé su yô man béo. I so'n yô Nyanmien fe.[5] Bla nga i wun wuli b'o le'a swran nien i lika mlonmlon'n, o fe i wla'n gua Nyanmien su, wia nun ô, kongue ô, o nin i kôkô yale, o sre i ke o nien i su.[6] Sannge angbôti nga men dile'n yô i fe'n, kannze i nyin ô su'n, o ti ke wa wu sa.[7] Ken i so klé bé, nan ba kwla ka'an bé wun nde.[8] Swran ng'o nie'en ifue'm bé lika'n o ti te, nga b'o i te'n tra su'n yele swran ng'o nie'en i bobo i awlô'n i lika'n, o ti'a Nyanmien sufue, i te lie'n tra swran ng'o lafi'a Christ su'n.[9] Bla nga i wun wuli bo bé waan béh kleh i dunman angbôti mmla'm bé fluwa'n nun'n, man o yô bo wa di afue ablésien, bo wa dya bian kpe kunngba.[10] Man bé wun ke o yô swran'm bé yé, o nien i mma'm bé su kpa, o ti aklunyéfue, o wunnzin Nyanmien swran'm bé dya, o uka yalefue mun, o yô sa kpakpa'n kwlaa.[11] Sannge nanh kle angbôti bla nga bé te yô talua'n bé dunman angbôti mmla'm bé fluwa'n nun, afin se tyen wié bé kônvi wa so bian dyale'n, kpekuun béh yatyih Christ,[12] ye liké nga bé sé bé ke béh yôh bo ba yôman'n ti, béh katyih sa te yôfue.[13] Ke o kô yô so'n, bé yô'a liké fi, bé wlanwlan awlô'm bé nun, ye ng'o ti te tra su'n, bé idyo fiaii, nde ng'o ti'a bé nde'n nin nde ng'o fataman'n ye bé kaan.[14] I so'n ti, man bé nga bé te yô talua'n bé dya bian, bé wu ba, bé nian bé awlô'n su, nan é kpofue'm bé kwla satyi a é wun.[15] Afin bé wié'm ba yatyi atin kpafue'n ba kô su Satan (*f6*) su.[16] Se Christfue bla wié le angbôti bla i awlô'n nun'n, men i bobo nian bé lika, nan asonun'n wa kwla nian bé nga bé le'a swran'n bé lika, nanh man o yatyi bé asonun'n sa nun.

1 Timothée 5:9
Bla nga i wun wuli bo bé waan béh kleh i dunman angbôti mmla'm bé fluwa'n nun'n, man o yô bo wa di afue ablésien, bo wa dya bian kpe kunngba.

1 Timothée 5:3
Bu bla nga bé wun wuli bo bé le'a swran'n bé swran, nian bé lika.

1 Timothée 5:16
Se Christfue bla wié le angbôti bla i awlô'n nun'n, men i bobo nian bé lika, nan asonun'n wa kwla nian bé nga bé le'a swran'n bé lika, nanh man o yatyi bé asonun'n sa nun.

Sa nga bé yôli'n 9:39
Pierre a sisi'e i bô, o nin bé oli. Ke o dyuu lo'n, bé fe oo nglô sua'n nun lo. Angbôti mmla'm bé kwlaa bé bee i wun le, bé fa trale nin trale dandan nga Dorcas wuu bé ke i nyin te ô su'n, klélii, wuun bé sun.

Sa nga bé yôli'n 6:1-6
[1] Ble so'n nun ke Jésus sonnzonfue'm béh treh'n, Juif'm bo bé idyo Grec'n bé kan bé bo bé idyo Hébreu'n bé nde, yele ke tyen kwlaa ke béh tyeh alie'n, bé bu'a bé angbôti mmla'm bé akunndan.[2] Swran blu-nin-nnyon bo Jésus sunmaan bé'n bé yiee i sonnzonfue nga mun kwlaa, nan ba sé ke: Ke é yatyi Nyanmien nde kanle'n é kô tye alie'n, o ti'e i nuan su.[3] I so'n ti, nnya mun, anh kpa amun nun swran nsô bo bé bô bé dunman kpa, bo Nyanmien Wawe'n sié bé, bo bé si ngwlele kpa'n, man é fa dyunman so'n man bé.[4] É lie'n, é nin Nyanmien éh kôkôh yale, ye éh kenh i nde'n tititi.[5] Nde so'n yôô swran'n kwlaa bé fe. Bé kpaa Étienne b'o lafi Jésus su kpa bo Nyanmien Wawe'n siéé'n, nin Philippe, nin Prochore, nin Nicanor, nin Timon, nin Parménas, ye Nicolas b'o fin Antioche b'o katyii Juif'n.[6] Bé fa bé kléé bé bo Jésus sunmaan bé'n. Ke bé sree Nyanmien ke o dyran bé sin'n, bé fa bé sa fuaa bé su.

1 Timothée 5:11-14
[11] Sannge nanh kle angbôti bla nga bé te yô talua'n bé dunman angbôti mmla'm bé fluwa'n nun, afin se tyen wié bé kônvi wa so bian dyale'n, kpekuun béh yatyih Christ,[12] ye liké nga bé sé bé ke béh yôh bo ba yôman'n ti, béh katyih sa te yôfue.[13] Ke o kô yô so'n, bé yô'a liké fi, bé wlanwlan awlô'm bé nun, ye ng'o ti te tra su'n, bé idyo fiaii, nde ng'o ti'a bé nde'n nin nde ng'o fataman'n ye bé kaan.[14] I so'n ti, man bé nga bé te yô talua'n bé dya bian, bé wu ba, bé nian bé awlô'n su, nan é kpofue'm bé kwla satyi a é wun.

1 Corinthefue 7:8-9
[8] N sé bé nga bé nian dya'a bla nin bian'n ye angbôti mmla mun bé ke yiô, bé lie'n se bé ka ke min sa'n, o ti kpa.[9] Sannge se bé kwla traman'n, man bé dya bla nin bian, afin se bé dya kun'n, o ti kpa tra ke bé kônvi tran bla nin bian su'n.

Luc 2:37
wa dya'a bian kun. Wa di afue ablaotyue-nin-nnan, o tu'e i bô Nyanmien sua dan'n nun, o su Nyanmien kongue nin wia nun, o kpe sre nun sre Nyanmien.

Romefue 7:3
I so'n ti, ke i wun'n i nyin te ô su'n, se o katyi yasua ufle i yi'n, béh fleeh bian kunndefue, sannge se i wun'n kô wu'n, o di'a mmla so'n su kun, o man se o dya bian ufle'n, o ti'a ke wa kunnde bian i wun bô.

1 Timothée 5:4
Sannge ng'o le ba annze anunman'n, man ba so'm bé si ke bé Nyanmien sule'n nun sa nga bé dun mmua yô'n yele bé awlô'n i lika nianle. Ke béh yôh so'n, wuun liké nga bé si nin bé nin nin bé nannan'm bé yô maan bé'n, i wunsu ye bé su yô man béo. I so'n yô Nyanmien fe.

1 Timothée 5:10
Man bé wun ke o yô swran'm bé yé, o nien i mma'm bé su kpa, o ti aklunyéfue, o wunnzin Nyanmien swran'm bé dya, o uka yalefue mun, o yô sa kpakpa'n kwlaa.

Marc 12:42-43
[42] Angbôti bla yalefue kun kusu fa dyete mma kanngan nnyon b'o dyu ke bablu kun sa'n o fa guaa nun.[43] Ye Jésus flee i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Nanwle, angbôti bla yalefue nga i sika lie'n b'o yili'n o tra bé nga'm bé lie nga bé yi guaa sika guawle'n nun'n,

1 Timothée 5:5
Bla nga i wun wuli b'o le'a swran nien i lika mlonmlon'n, o fe i wla'n gua Nyanmien su, wia nun ô, kongue ô, o nin i kôkô yale, o sre i ke o nien i su.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974