A A A A A

Life: [Wealth]


1 Timothée 6:17-19
[17] Kan klé ble nga é ô nun ye'n i nun anyanbéunfue'm bé ke, nanh man bé di tutré, nanh man bé fa bé wla gue bé anyanbéun b'o su ka'a le'n su, sannge bé fa gue Nyanmien b'o man é liké kwlaa b'o man é klun dyo'n i su.[18] Sé bé ke bé yô sa ng'o ti kpa'n, bé yô swran yé, ye o ti anyanbéun kpa nion. Man bé yô aklunyé, bé tye swran liké.[19] Se bé yô so'n, wuun tro kpa kun b'o satyiman'n ye ba kpe a siéo, ye béh nyanh nguan sakpa.

Luc 19:1-10
[1] Ke Jésus dyuu Jéricho b'oh kpatyih klo'n nun ko'n,[2] bian anyanbéunfue kun bo bé flee Zachée b'o ti guabô sika défue'm bé kpenngben'n,[3] o klô ke o si Jésus, sannge swran'm bé ti o kwla wunmen, yele ke o ti swran tika.[4] O wanndi kô fuu waka bo bé flee sycomore'n su nan se o sion oh wuinh, afin le ye oh sionh.[5] Ke Jésus dyuu waka so'n bô le'n, o men i nyin su nieen lo, o sé i ke: Zachée, dyra ndende, o lika lo ye nh sikéh ndeo.[6] I wun bliblii, o dyrali ndende kpa, nan wa fe i a kô sikéé.[7] Ke swran'm bé wunnin i so'n, bé kwlaa bé ken i nde, bé sé ke: Wa kô siké bian sa tete yôfue'n.[8] Sannge Zachée dyaô dyraan é Min'n i nyrun le, o sé i ke: Nannan, nian, nh fah min ninngé'n i bué man yalefue mun, ye swran nga n dii i ndrunmun'n, nh yih i wunsu kpe nnan men.[9] Ye Jésus sé i ke: Ndeken, awlô nga nunfue'm ba nyan bé ti, yele ke bian nga kusu ti Abraham i anunman,[10] afin m bo n katyii Swran'n m baa bé bo bé mlinnin'n bé kunndele o nin bé déle.

Marc 4:19
sannge men'n nun ninngé'n i ngôkôe'n, nin anyanbéun i klôle'n, nin bé nyin b'o blô ninngé wié'm bé su'n, o tra Nyanmien nde'n, o man o wloman.

Luc 18:18-30
[18] Juif'm bé kpen kun wa usa Jésus ke: ?Ndya, o bo a ti swran kpa'n, nzu ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[19] Ye Jésus use i ke: ?Nzu ti ye a sé n ke n ti swran kpa nion? Swran fi ti'a kpa, san Nyanmien kunngba tye.[20] A si mmla nga bé klee ke: «Nanh kunnde bla o yi bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran'n.»[21] Ye o sé ke: Ke o fin m ba kaan nun'n, n fe i kwlaa so'n su.[22] Ke Jésus tii i nde so'n, o sé i ke: O te ka o liké kun yôle, yô o bô ninngé'n kwlaa ate, fe i sika'n man yalefue mun, ye a wa nyan ninngé kpakpa nyanmien su lo. Ke a kô yô i so'n, bla'a su n su.[23] Ke o tii nde so'n, o yôô i ya kpa, afin o ti anyanbéunfue dan.[24] Ke Jésus wuun ke i wla'n wa bô'n, o sé ke: Anh nian ke bé nga bé ti anyanbéunfue'n, ke bé fa bé wun man Nyanmien nan o sié bé'n, o ti kékléo![25] Ke chameau kun sin dolua bue nun'n, o ti popo tra ke anyanbéunfue kun fe i wun man Nyanmien nan o siéé'n.[26] Bé nga bé tii nde so'n, bé sé ke: ?Se o ti so'n, wuun wan ye o kwla fité nuon?[27] Ye Jésus sé ke: Liké nga swran kwle'e i yô'n, Nyanmien kwle i yô.[28] Ye Pierre sé ke: Nian, ya yatyi é ninngé mun ya su o su.[29] Ye Jésus sé bé ke: Nanwle, swran kwlaa ng'o yatyi se i awlô ô, i yi ô, i niaan mun ô, i si ô, i nin ô, i wa ô, ke Nyanmien siéé'n,[30] oh nyanh bé wunsu kpe ya ke é sé ye'n, ye ble ng'o ba lo'n, oh nyanh anannganman nguan.

Sa nglô yile ୩:୧୭
An sé ke an ti anyanbéunfue, amuan nyan amun wun, liké fi mia'an amun. An si'a ke an ti nyrennenfue, an yô annvo, an ti yalefue, an ti anyansifue, amun wun kplen.

Luc 16:1-3
[1] Jésus kan klé i sonnzonfue'm bé kusu ke: Anyanbéunfue kun le i swran kun, o nien i ninngé'm bé su. Lé kun bé wa kan kléé i ke o su satyi i ninngé mun.[2] O flelii, o usé i ke: ?Nzu sa ye a yôli bo bé wa kan kléé min nion? Kan o dyunman'n i nun nde klé min, afin a su kwla nia'an n ninngé'm bé su kun.[3] Ye ninngé sunianfue so'n bu akunndan sé ke: ?Ke bé kô tu n dyunman'n nun bo ba dé bé ninngé mun n sa nun'n, nh yôéh se sien'n? N le'a wunmien nan man di fié, ye kusu n kwla yô'a lala sinfue, se n yô so'n, o ti n nyannzuen.

Marc 12:43-44
[43] Ye Jésus flee i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Nanwle, angbôti bla yalefue nga i sika lie'n b'o yili'n o tra bé nga'm bé lie nga bé yi guaa sika guawle'n nun'n,[44] afin bé kwlaa nga'm bé lie nga bé yi'n, o bu'a bé kple, sannge bla nga lie'n, o yi i yale lie kan'n, i kwlaa ng'o le b'o fa di liké'n, ye o fa mannion.

Luc 19:1-27
[1] Ke Jésus dyuu Jéricho b'oh kpatyih klo'n nun ko'n,[2] bian anyanbéunfue kun bo bé flee Zachée b'o ti guabô sika défue'm bé kpenngben'n,[3] o klô ke o si Jésus, sannge swran'm bé ti o kwla wunmen, yele ke o ti swran tika.[4] O wanndi kô fuu waka bo bé flee sycomore'n su nan se o sion oh wuinh, afin le ye oh sionh.[5] Ke Jésus dyuu waka so'n bô le'n, o men i nyin su nieen lo, o sé i ke: Zachée, dyra ndende, o lika lo ye nh sikéh ndeo.[6] I wun bliblii, o dyrali ndende kpa, nan wa fe i a kô sikéé.[7] Ke swran'm bé wunnin i so'n, bé kwlaa bé ken i nde, bé sé ke: Wa kô siké bian sa tete yôfue'n.[8] Sannge Zachée dyaô dyraan é Min'n i nyrun le, o sé i ke: Nannan, nian, nh fah min ninngé'n i bué man yalefue mun, ye swran nga n dii i ndrunmun'n, nh yih i wunsu kpe nnan men.[9] Ye Jésus sé i ke: Ndeken, awlô nga nunfue'm ba nyan bé ti, yele ke bian nga kusu ti Abraham i anunman,[10] afin m bo n katyii Swran'n m baa bé bo bé mlinnin'n bé kunndele o nin bé déle.[11] Ke béh tiéh i nde so'n, o buu bé nyanndra kun, yele ke bé su wa dyu Jérusalem, ye bé bu i ke o tye kaan Nyanmien wa yi i famien'n nglô.[12] O sé ke: Wléngbi kun waan oh koh nvlé wié nun mmua kpa nan bé fe sié famien, nan wa ba.[13] Ke o wa ko'n, o fle i swran'm bé nun blu, o maan bé min (*f27*) blu, o sé bé ke: Anh fa kô katyikatyi amun sa lélé man n tô su.[14] Sannge i nvléfue'm bé kpoe, ye bé yi swran wié mun su i su ke bé kô sé ke, bé klô'a ke i ye o sié béo.[15] Ke bé siéé famien b'o bali'n, o man bé flee i swran b'o maan bé sika'n, nan o wun swran kun i aata ng'o dili'n, o nin ng'o nyeen i su'n.[16] Kun bali, o sé ke: Baba, mine kun bo a maan min'n, n fa katyikatyi n sa wa dyu blu.[17] Ye o sé i ke: O ti kpa, a ti swran kpa, liké kaan nga m maan wo bo a yôli i kpa'n ti, mh manh o klo blu nan a sié bé.[18] Kun ékun bali, o sé ke: Baba, mine kun bo a maan min'n n fa katyikatyi n sa wa dyu nnun.[19] Ye o sé i ke: O kusu sié klo nnun.[20] Kun ékun kusu bali o sé ke: Baba, nian o mine'n ye, dé, sre kuun min o wun ti n tyityi i wun siéli,[21] yele ke a ti swran bo i liké yôle yô ya, a fa liké ng'o ti'o o lie'n, ye lika nga a guaman awié le'n, a kpe awié le.[22] Ye o sé i ke: A ti swran te, o nde'n b'o fin o nuan fité'n o bu o fo, a si ke n ti swran bo i liké yôle yô ya, n fa liké ng'o ti'a n lie'n, ye n kpe awié nga nanh min ye n guali'n.[23] ?B'o li a si so'n, nzu ti ye a fa'a n sika'n a kô ma'an sika siéfue wiéo? Se a yôli i so'n, wuun ke m bali bo n kô fa'n, nh nyanh su nvasue.[24] Ye o sé bé nga bé ô le'n bé ke: Anh dé mine kun ng'o ô i sa nun'n, anh fa man swran ng'o le blu'n.[25] Ye bé sé i ke: Baba, o le mine blu.[26] Ye o sé bé ke: Swran ng'o le liké'n ye béh menh i wiéo, sannge swran ng'o le'a liké'n, kaan ng'o ô i sa nun'n, béh déh.[27] Sien'n, bé nga bé kpo min bo bé klô'a ke n sié bé'n, anh fa bé bla'a kun bé min nyrun wa.

Luc 18:22-23
[22] Ke Jésus tii i nde so'n, o sé i ke: O te ka o liké kun yôle, yô o bô ninngé'n kwlaa ate, fe i sika'n man yalefue mun, ye a wa nyan ninngé kpakpa nyanmien su lo. Ke a kô yô i so'n, bla'a su n su.[23] Ke o tii nde so'n, o yôô i ya kpa, afin o ti anyanbéunfue dan.

Marc 12:41-44
[41] Ke Jésus ti Nyanmien sua dan'n nun sika guawle'n i nyrun ndenman su le'n, o nien i wafa nga swran'm bé yi sika bé gua nun'n. Anyanbéunfue sunman bé gua nun kpanngban.[42] Angbôti bla yalefue kun kusu fa dyete mma kanngan nnyon b'o dyu ke bablu kun sa'n o fa guaa nun.[43] Ye Jésus flee i sonnzonfue mun, o sé bé ke: Nanwle, angbôti bla yalefue nga i sika lie'n b'o yili'n o tra bé nga'm bé lie nga bé yi guaa sika guawle'n nun'n,[44] afin bé kwlaa nga'm bé lie nga bé yi'n, o bu'a bé kple, sannge bla nga lie'n, o yi i yale lie kan'n, i kwlaa ng'o le b'o fa di liké'n, ye o fa mannion.

Matthieu 25:14-30
[14] O wa yô ke bian kun bo ke o wa ko lika'n, o flee i swran mun, o fe i ninngé'n kwlaa wlaa bé sa nun'n sa.[15] O maan kan talent (*f11*) nnun, o maan kun nnyon, ye o maan kun ékun kun, ke swran kun i wunmien'n fa ti dyu'n sa, ye o olio.[16] Ke o yôô so'n, nga bé meen i talent nnun'n o fa kô dii aata, nan wa nyan su nnun.[17] I kunngba'n nga bé meen i talent nnyon'n o nyaan nnyon uka su.[18] Nga kusu bo bé meen i kun'n o kô kpe kunman, o fe i min'n i sika'n fiaa nun.[19] Ke o tyee kpa'n, swran so'm bé min'n bali, o fle bé ke bé bla man bé bu sika b'o maan bé'n i akunndan.[20] Nga b'o meen i talent nnun'n, o fa nnun ékun bali, o sé ke: Baba, a maan min talent nnun, nian, man nyan nnun ékun.[21] I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n, a yôli i kpa, i so'n ti, n kusu nh foh o sié liké dan su. Bla man é ablé.[22] Nga b'o meen i nnyon'n, i kusu bali, o sé ke: Baba, a maan min talent nnyon, nian, man nyan nnyon ékun.[23] I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n a yôli i kpa, i so'n ti, nh foh o sié liké dan su. Bla man é si ablé.[24] I sin nga b'o meen i kun'n bali, o sé ke: Baba, n si ke a ti swran bo i liké yôle yô ya, lika nga a gua'a awié le'n, a kpa awié le, ye a isa awié bo nanh wo ye a bôli'n.[25] Sre kuun min o wun, nan man fa o talent'n man kô wle i asé, nian, o sika'n ye, dé.[26] I min'n sé i ke: A ti swran te, a ti fuenfue, a sé ke, lika nga man gua'a awié le'n, n kpe awié le, ye n isa awié bo nanh min ye m bôli'n.[27] ?B'o li a si so'n, se o ti ke a fa n sika'n kô maan sika siéfue mun'n, ke n sa n sin bali'n, bo nh kôh fa'n, wuun n nya'an su nvasue?[28] I so'n ti, anh dé talent kun ng'o ô i sa nun'n, anh fa uka swran ng'o le talent blu'n i lie'n su.[29] Afin swran ng'o le liké'n ye béh menh i wiéo, ye oh nyanh kpanngban, sannge swran ng'o le'a liké'n, kaan ng'o ô i sa nun'n, béh déh.[30] Ye n swran b'o ô ye'n b'o le'a nyankô'n, anh fe i guasu lo aôsin'n nun, kan bé sun bé di bé dyé lo'n.

Matthieu 13:22
Ye nduin'n bo awié'n toli nun'n, yele swran ng'o ti Nyanmien nde'n, sannge men'n nun ninngé'n i ngôkôe'n nin anyanbéun'n i klôle'n o tra Nyanmien nde'n, o man o yô'a kpa.

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Matthieu 6:24
Swran kun min kwla yô'a nnyon, san oh kpoh kun, oh klôh kun, oh feh i wun mantan kun, ye oh yôh kun finfin. An kwla yô'a Nyanmien i swran, nan amun kunngba'n amuan yô sika'n i klôfue.

1 Corinthefue 16:2
Ke o yô nan ba minnde'a ke n dyu lo nan ba bô ndo'n, monnen'n b'o ti lé motyue'n i tyen ba klikli'n i kwlaa nun, man amun kwlaa an yiyi sika nga amun sa dyu su'n sié.

1 Pierre 5:2
anh nian Nyanmien i bua fa b'o fa bé maan amun'n bé lika. Nanh an yôé mianle su, anh yôé ke Nyanmien klô ke an yô'n sa. Nanh an yôé ke amun wa nyan liké ti, sannge anh tu amun klun yô.

Luc 16:19-31
[19] Laa bian anyanbéunfue kun ô le, o kla agô nin tannin kpakpa, tyen kwlaa o di fe.[20] Bé fa yalefue kun kusu bo bé flee Lazare'n bo kannin tru gue i wunnen'n kwlaa su'n, bé wa siéé anyanbéunfue'n i anuan'n nun le.[21] O klô ke oh dih liké kanngan ng'o guagua anyanbéunfue'n i table'n bô'n, ye alua'm bé wa tafitafi i kannin'm bé nun.[22] Lé kun yalefue so'n wuli, ange'm bé wa fe oo Abraham wun lo. Anyanbéunfue'n kusu wa wuli nan ba siéé.[23] Ke o ô blolo lo b'oh wunh i nyrun kpa'n, o nian mmua lo, o wuun Abraham, ye Lazare kusu ô i wun le.[24] Ye o kpannion, o sé ke: Nannan Abraham, yatyi wun min aunnvue, sunman Lazare mon o fe i sama ti bô nzué nun wa kpen n taaman'n su, n su wun min nyrun dan kpa sin'n nun wa.[25] Ye Abraham sé i ke: ?N wa, o wla fi ke, ke a ô asie'n su lo'n a nyannin o ninngé kpakpa'n kwlaa? Lazare kusu wuun i nyrun.[26] Ye kusu sa ng'o ti sa so'n i nun kéklé'n, bé kpee kunman dan kpa é nin amun é afien, nan se swran nga i waan oh finh é wun wa ko amun wun lo'n, wa kwla oman, ye swran nga i waan oh finh amun wun lo ba é wun wa'n, wa kwla kpemen'n ti.[27] Ye anyanbéunfue'n sé ke: Nannan, se o ti so'n, nh sreh o, yatyi, sunman Lazare n si awlô lo,[28] n niaan nnun ô lo. Man o kô kan sa ng'o ô wa'n klé bé, nan bé kusu ba ba'a nyrennen nga nun wa wié.[29] Ye Abraham sé i ke: Moïse nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n wô lo, man bé fa su.[30] Ye o sé ke: Tyetye, Nannan Abraham, bé su faman, sannge se swran fin blolo wa o kô kan nde klé bé'n, béh fah.[31] Ye Abraham sé i ke: Se bé faman Moïse nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde'n, kannze man swran fin blolo wa bobo, bé su wu'en i wle.

1 Timothée 6:10
Afin sika klôle'n ye o ti sa tete'n kwlaa i bo nion. Swran wié'm bé fa bé nyin blôô nun lélé bé lafi'a Nyanmien su kun, o man awlabôe'n wa kun bé kpô.

Luc 6:20
O nieen i sonnzonfue mun o sé bé ke: Amun bo an ti yalefue'n, amun lie su ti yé, afin Nyanmien men'n nun ninngé kpakpa'm bé ti amun lie!

Matthieu 6:19-21
[19] Nanh an sié amun awlen su ninngé'm bé wa, afin nvole nin annganblale bé satyi bé, ye awiéfue'm bé bu anuan'n bé wua asie'n su wa.[20] Sannge anh sié amun awlen su ninngé mun nyanmien su lo, lo lie'n nvole nin annganblale satyiman liké, ye awiéfue'm bé bu'a anuan'n bé wuaman.[21] Afin lika nga wo awlen su ninngé'n wô le'n, le ye wo akunndan'n wôo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974