A A A A A

Life: [Trials]


Jacques 1:2-4
[2] N niaan mun, sa fanunfanun ng'o to amun su'n, anh bui amun tyéndyélé liké,[3] afin an si ke, ke an lafi Nyanmien su, bo bé sa amun nian'n, ye man an katyi swran b'o tre i awleon.[4] Anh tra amun awlen lélé gue i ti nin i bô nan amuan yô swran, ye liké fi su mia'an amun.

1 Pierre 1:6
I so'n ti, kannze ke é sé ye'n, sa fanunfanun b'o to amun su'n ti amun wla bô lé nnyon kun'n, man amun klun dyo. Sa so'n b'o to amun su'n, o ti su,

Jean 16:33
N ken i kwlaa so'n kléé amun nan amun wun dyo amun fouun swran wunmuan bo min nin amun ya katyi'n ti. Amun wa wun amun nyin su kpa, sannge anh tra amun awlen, men nga nun wa'n min ye n kwlaa.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Romefue 12:12
Amun nyin b'o ô é Min'n i sin'n ti, anh gua amun wla asé. Se sa to amun su'n, anh tra amun awlen. Amun nin Nyanmien anh kôkô yale titi, nanh amun kponzo.

Jacques 1:12
Swran nga sa to i su b'o tre i awlen'n, i lie su ti yé. Afin ke Nyanmien wun ke o tre i awlen sa so'n nun'n, oh fah nguan b'o ti liké kpa, bo i waan oh fah man bé nga bé klôé'n, men.

1 Pierre 5:10
Ke an wun nyrennen lé nnyon kun'n, Nyanmien Aklunyéfue Kpli'n b'o flee amun ke an nyan nyrun titi, swran wunmuan bo amun nin Christ a katyi'n ti'n, i bobo man amunh yôh swran kpa mlonmlon. Oh yôh man amunh dyranh kéklé, oh wlah amun fanngan, o man amun wun su usu'a amun.

Romefue 8:18
Ke m bu anyrunnyan liké nga Nyanmien wa yi i nglô klé yé'n i akunndan'n, m bu'a nyrennen nga é wuin nde'n, i liké fi.

1 Pierre 4:12
N swran kpa mun, nanh man sa ng'o to amun su amun sa nianle'n ti'n, o bô amun nuan. Nanh an bu i ke o ti sa te.

1 Thessaloniquefue 5:16-18
[16] Man amun klun dyo tititi.[17] Anh kôkô yale klé Nyanmien titi, nanh an yatyi.[18] Sa'n kwlaa nun, anh la Nyanmien asé, afin ke amun nin Christ-Jésus amuan katyi swran wunmuan'n ti, Nyanmien klô ke an yô so.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Romefue 5:3-5
[3] Nenh i so ngunmin ti ye é wun blibli yéo, sannge sa ng'o to é su'n kusu o man é klun dyo ékun, afin é si ke nyrennen wunle'n man é katyi swran b'o tre i awlen,[4] ye é awlen trale so'n nun é yô yakpa, ye é yakpa so'n ti ye é fa é wla'n gua Nyanmien suo.[5] Ye é wla bo é fa gua Nyanmien su'n ti é nyin su gua'a asé, afin Nyanmien man i Wawe b'o fa maan yé'n klé é klôle dan nga Nyanmien fa klô yé'n é awlen'n nun wéiin.

Marc 4:17
Sannge bé ti ke awié b'o le'a ndin sa, bé awlen'n soman, ke afe'n nin yale kléle'n to bé su Nyanmien nde'n ti'n, kpekuun bé ti nun satyi.

Romefue 8:35
?Klôle nga Christ fa klô yé'n, nzu liké ye man i nyin kwla tu é suo? se nyrennen ô, mianle ô, yale kléle ô, awé ô, se é wun kplen ô, se é dyin wié nuan ô, se béh kunh é ô.

1 Pierre 4:12-13
[12] N swran kpa mun, nanh man sa ng'o to amun su amun sa nianle'n ti'n, o bô amun nuan. Nanh an bu i ke o ti sa te.[13] Sannge ke an wun nyrennen kunngba nga Christ wunniin'n wié'n, man amun klun dyo, nan tyen nga béh yih i swran wafa ng'o ti'n i nglô'n, amun klun a dyo kpa.

Jacques 4:7
I so'n ti, anh fa amun wun man Nyanmien. Nanh an lô amun wun man mmusu'm bé si Satan'n, anh dyran kéklé, oh wanndih amun.

2 Corinthefue 1:3-4
[3] É Min Jésus-Christ i Si Nyanmien i kwla ô! O ti é Si, o si aunnvue, o ti Nyanmien, o dyran é sin sa'n kwlaa nun.[4] Sa kwlaa b'o to é su'n, i ye o fonvo yéo, o man fonvole kunngba ng'o fa fonvo yé'n, é kusu é fa fonvo wié mun sa kwlaa b'o to bé su'n nun!

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Philippesfue 4:19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

Romefue 5:3-4
[3] Nenh i so ngunmin ti ye é wun blibli yéo, sannge sa ng'o to é su'n kusu o man é klun dyo ékun, afin é si ke nyrennen wunle'n man é katyi swran b'o tre i awlen,[4] ye é awlen trale so'n nun é yô yakpa, ye é yakpa so'n ti ye é fa é wla'n gua Nyanmien suo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974