A A A A A

Life: [Struggle]


Jean ১৪:৬
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

Jacques 1:12
Swran nga sa to i su b'o tre i awlen'n, i lie su ti yé. Afin ke Nyanmien wun ke o tre i awlen sa so'n nun'n, oh fah nguan b'o ti liké kpa, bo i waan oh fah man bé nga bé klôé'n, men.

Jean 6:54
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Jean 11:25-26
[25] Jésus sé i ke: Min ye n tyen swran muon, m bobo min ye bé fle min nguan nion. Swran kwlaa ng'o lafi n su'n, se o wu'n, oh nyanh nguan ékun.[26] Ye swran nga i nyin ô su b'o lafi n su'n, o su wu'a lé. ?A lafi nde so'n su?

Jean 6:51
M bobo n ti kpaun b'o man nguan, n fin nyanmien su lo ye m balio. Swran ng'o di kpaun so'n wié'n, o su wu'a mlonmlon, min nnen'n ye o ti kpaun so'n bo nh fah man nion. Nh fah man so nan menmenfue'm béh nyanh nguan.

Sa nglô yile 21:27
Liké fien fi nin swran ng'o fe i wun man tété sa yôle, b'o bua atô'n, bé su dyu'a lo. San bé nga bé klee bé dunman Bua Gbanflen'n i nguan fluwa'n nun, bé tye ye béh dyuh loo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974