English
A A A A A

Life: [Birthday]

ÉphÈsefue 2:10
Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

Jean 16:21
Ke bla kun kôtô awulie'n, wuun afe'n wa tôé, sannge ke o kô wu ba'n, i wla fi i afe'n, i klun dyo, ba bo wa wui'n ti.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974