A A A A A

Life: [Pain]


Sa nglô yile 21:4
Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

Matthieu 4:23-25
[23] Jésus wlanwlan Galilée akpasua'n kwlaa su, o klé liké Nyanmien sua'm bé nun, o kan Nyanmien i siéle'n i dyasin fe'n klé bé, ye o wié tukpatye kwlaa b'o ô swran'm bé wun'n nin bé wunnen ya'n kwlaa.[24] I dunman'n fuli Syrie men wunmuan'n nun. Bé faa bé kwlaa nga tukpatye fanunfanun ô bé wun'n, bo bé wunnen yô bé ya'n, nin bé bo asie usu a satyi bé'n, nin fiaunfue nin bubuwafue mun blelii, nan wa yô bé dyuédyué.[25] Swran kpanngban kpa bé fin Galilée nin Klo Blu asa'n su, nin Jérusalem, nin Judée akpasua'n su, ye Jourdain'n i sin lo bé su i su.

2 Corinthefue 1:3-8
[3] É Min Jésus-Christ i Si Nyanmien i kwla ô! O ti é Si, o si aunnvue, o ti Nyanmien, o dyran é sin sa'n kwlaa nun.[4] Sa kwlaa b'o to é su'n, i ye o fonvo yéo, o man fonvole kunngba ng'o fa fonvo yé'n, é kusu é fa fonvo wié mun sa kwlaa b'o to bé su'n nun![5] Afin ke Christ ti é wun nyrennen ke i bobo wuun nyrennen dan sa'n, i kunngba nion, Christ ti Nyanmien fonvo é dan.[6] Sa ng'o to é su'n, amun ukale nin amun ti nyanle tio, fonvole nga Nyanmien fa fonvo yé'n, amun fonvole tio, o man sa kwlaa ng'o son é nun'n, o son amun nun wié.[7] É lafi Nyanmien su kpa, afin é si ke, ke amun wun nyrennen wié'n, Nyanmien wa fonvo amun kusu.[8] Aniaan mun, é klô ke an si kpa ke sa ng'o too é su Asie men'n nun lo'n, o tii é kpa, o man é nyin a tra'an su ke éh fitéh nun bobo.

1 Pierre 4:12-19
[12] N swran kpa mun, nanh man sa ng'o to amun su amun sa nianle'n ti'n, o bô amun nuan. Nanh an bu i ke o ti sa te.[13] Sannge ke an wun nyrennen kunngba nga Christ wunniin'n wié'n, man amun klun dyo, nan tyen nga béh yih i swran wafa ng'o ti'n i nglô'n, amun klun a dyo kpa.[14] Se bé kpe amun nzôwa Christ dunman b'o ô amun su'n ti'n, amun lie su ti yé, afin Nyanmien Wawe'n b'o le nyrun'n, wa ba amun wun![15] Nyrennen nga an wuin'n, nanh mon o yô ke amuan kun swran, amuan wua, amuan yô sa te wié, amuan fa amun nuan a wlewle swran wié'm bé nde nun.[16] Sannge se an wun nyrennen Christfue bo an ti'n ti'n, nanh man nyannzuen kun amun, sannge anh la Nyanmien asé dunman so'n b'o ô amun su'n ti.[17] Tyen nga béh bôh dyole dile'n bô'n wa dyu, béh bôh i bô Nyanmien bobo i awlô'n nun. ?Se é su ye béh bôh i bô'n, bé nga ba fa'a Nyanmien dyasin fe'n su'n, bé lie'n yôh se?[18] ?Se bé nga bé ti kpa'n bé ti nyanle'n ti kéklé'n, bé nga bé srô'a Nyanmien bo bé yô sa tete'n, bé lie'n yôh se?[19] I so'n ti, bé nga bé nyrennen wunle'n ti Nyanmien klun su'n, man bé fa bé wun man Nyanmien b'o yii bé, bo bé kwla fa bé wla gue i su'n. Man bé yô sa ng'o ti kpa'n tititi.

Jean 16:16-24
[16] O tye kan'n an su wu'an n kun, sannge se i sin tyuen nun kan'n, amunh wunh min ékun.[17] O man i sonnzonfue'm bé nun wié'm bé usa bé wiéngu ke: ?Ke o sé ke, o tye kan'n é su wu'en kun, sannge se i sin tyuen nun kan'n, éh wunh i ékun ye o su ko é Si'n sin'n, i bô yele ônin?[18] Bé usa ke: ?O tye kan ng'o ken i le'n, i bô yele ônin? Nde kpa ng'o ken i le'n, é wu'en i wle.[19] Jésus wuun i wle ke bé klô ke béh useh i nun, o usa bé ke: ?Ke n sé amun ke, o tye kan'n an su wu'an n kun, sannge se i sin tyuen nun kan'n, amunh wunh min ékun'n, i ye an wusausa amun wuon?[20] Nanwle, amunh bôh auyé, amunh sunh, sannge men nunfue'm bé klun dyoh, amun wla'n bôh, sannge awlabôe so'n oh katyih aklundyue.[21] Ke bla kun kôtô awulie'n, wuun afe'n wa tôé, sannge ke o kô wu ba'n, i wla fi i afe'n, i klun dyo, ba bo wa wui'n ti.[22] Amun kusu, awlabôe'n wô amun su ke é sé ye'n, sannge ke mh bah wun amun wun ékun'n, amun klun dyoh, ye swran fi su kwla bô'a amun wla.[23] Tyen so'n nun, an su usa'a n sa sa wié su kun. Nanwle, liké kwlaa nga an sre n Si n dunman nun'n, oh fah man amun.[24] Lélé nde, an nian sre'a liké fi n dunman nun. Anh sre, amunh nyenh ye amun klun'n dyoh lélélé

Hébreu 12:1-11
[1] I so'n ti, ke swran kpanngban kpa bo bé kan Nyanmien sulafile nde'n bé sin yia é kukukuku'n, man é kusu é gua liké kwlaa ng'o tanndan é nun'n bé asé, man é wla sa te'n kwlaa asé, afin o fi'an wa dyu'a wa nan wa tanndan é dya nun. Man é mian é nyin sin lika nga bé klé yé'n nun.[2] Man é kpe é nyin nian Jésus, é Nyanmien sulafile'n fiin, i ye man é lafi i su lélé gue i ti nin i bôo. Ke o bu i klun b'o wa dyo'n i akunndan'n, o kplin su man bé kuin waka'n su, wa bu'e i nyin asé guale'n liké fi, nan wa kô tran Nyanmien bia'n i fama su.[3] Anh bu i bo ke sa te yôfue'm bé satyi i wun'n o tre i awlen'n i akunndan nan amun sa sin a bubu'a amun nan amuan kponzoman.[4] Se sa te'n ti swran'n, wuun nh séh ke, amun nin i a tu lélé amun mmôdya nian guaman.[5] ?Afotue nga Nyanmien maan amun bo an ti i wa'n, amun wla a fi su? Bé klee ke: «N wa, nanh bu fo nga é Min Nyanmien'n tu wo'n i aôwi, Ye se o idyo wo'n, nonh o sa sin bubu o.[6] Afin é Min'n tu bé nga o klô bé'n bé fo, Ye bé nga o bu bé i wa'n, o fa nyantiaan bô bé.»[7] Se Nyanmien tu amun fo'n, mon o son amun nun, afin o bu amun i wa. ?Ba ônin ye i si tu'e i foo?[8] Se o tu'a amun fo ke o fa tu i mma mun sa'n, wuun an ti'e i klun ba, an le'a si.[9] É si'm bé tu é fo, é bu bé swran. Se o ti so'n, man é bu é Si nga é wawe'n wô i sa nun'n i swran tra bé nan ya nyan nguan.[10] Kpa nga é si'm bé waan é yô bo i ti ye bé tu é fo'n, o ti lé nnyon kun lie, sannge nga Nyanmien fa tu yé'n é kpa yôle mlonmlon tio nan é katyi ke i sa.[11] Nanwle, fo tule'n kwlaa, ke béh tuh yé'n, i klikli'n nun o yô é ya, o yô'a é fe, sannge bé nga bé fa su bo bé katyi'n, o man bé yô kpa, bé di aladyé.

Romefue 8:18-28
[18] Ke m bu anyrunnyan liké nga Nyanmien wa yi i nglô klé yé'n i akunndan'n, m bu'a nyrennen nga é wuin nde'n, i liké fi.[19] Liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé wun blibli bé, bé minnde tyen nga Nyanmien wa yi i mma'm bé nglô'n.[20] Afin liké kwlaa ng'o yii bé'n, o sié bé ke bé satyi. Bé satyile so'n fi'an bé bobo, o fin i b'o siéli bé so'n. Sannge bé wla te ô i su,[21] yele ke tyen kun liké so'n kwlaa béh nyanh bé ti, bé su satyi'a kun, ye bé dunman'n teh nyrun nga Nyanmien mma'm béh nyenh tyen nga béh nyanh aladyé'n i nun wié.[22] É si ke, ke o fin lalaa lélé o fa dyu nde'n, liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé ôtô, bé wun nyrennen ke bla bo wa tran awulie sa.[23] Nanh bé ngunmion, sannge é bo Nyanmien fe i Wawe'n b'o ti liké b'o wa fa man yé'n i nun klikli'n, é kusu é ôtô, é minnde tyen nga béh wunh ke é ti Nyanmien wa sakpa, b'o dé é, o katyi é wunnen nga'n.[24] Nyanmien su bo é lafi'n ti ye é si ke wa dé yéo. Sannge se swran i nyin ô liké bo bé waan béh fah men'n i sin'n, se o nyen'n, i nyin tre'en i sin kun. ?Wan ye se o nyan liké ng'o kunnde'n, i nyin te ô liké so'n i sin ékuon?[25] Se é nyin ô liké bo bé waan béh fah man é bo é nian wunmen'n, i sin'n, é tra é awlen é tran minnde.[26] É le'a fanngan, o man Nyanmien Wawe'n dyran é sin o uka é, afin é si'a liké nga é sre Nyanmien ke o fa man é b'o ti su'n. I Wawe'n bobo ôtô, o dyran é nuan o sre i man é.[27] Nyanmien b'o si swran'm bé awlen'n nun'n, o si akunndan ng'o ô i Wawe'n i klun'n, afin liké nga Nyanmien klô'n ye i Wawe'n sre man bé nga bé ti i lie muon.[28] É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974