A A A A A

Life: [Putting God First]


Romefue 1:16
Dyasin fe'n ti nyannzuen ku'an min, afin i ye Nyanmien Kpli fa dé swran kwlaa nga bé lafi i su muon, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.

Matthieu 6:33
Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Matthieu 22:37
Jésus sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su.»

Galatiefue 2:20
o man ôle nga n wô ye'n nanh n ngunmin ye n wôo, min nin Christ ye é wôo, ye sulafile bo n lafi Nyanmien i Wa b'o klôli min b'o fe i wun mannin min ti'n, i ti ye n wô leo.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Matthieu 6:31-33
[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

1 Corinthefue 1:18
Afin Christ i waka'n su wule nde bo bé kan'n o ti sinnzin nde bé nga bé su mlin'n bé nyrun, sannge é nga é su fité nun'n, o klé é ke Nyanmien ti kpli.

Sa nglô yile 2:4
Sannge amun wun sa ô n klun, yele ke klôle nga an fa klô min laa'n, an klô'a n so kun.

Hébreu 12:2
Man é kpe é nyin nian Jésus, é Nyanmien sulafile'n fiin, i ye man é lafi i su lélé gue i ti nin i bôo. Ke o bu i klun b'o wa dyo'n i akunndan'n, o kplin su man bé kuin waka'n su, wa bu'e i nyin asé guale'n liké fi, nan wa kô tran Nyanmien bia'n i fama su.

Matthieu 6:24
Swran kun min kwla yô'a nnyon, san oh kpoh kun, oh klôh kun, oh feh i wun mantan kun, ye oh yôh kun finfin. An kwla yô'a Nyanmien i swran, nan amun kunngba'n amuan yô sika'n i klôfue.

Colossesfue 3:1-4
[1] I so'n ti, se amun nin Christ ye an tyennin'n, anh kunnde nyanmien su lo ninngé mun, Christ ti Nyanmien i fama su lo.[2] Anh bu nglô lo ninngé'm bé akunndan, nanh an bu asie'n su wa lie'm bé akunndan,[3] afin an wuli, o man ôle nga an wô le nde'n, an wô Nyanmien sa nun, afin wa fa amun nin Christ a fie i wun lo.[4] Ke Christ bo amun nguan'n wô i sa nun'n o wa yi i wun nglô'n, oh yih amun nglô wié, ye nyrun ng'oh nyenh'n, amunh nyanh wié.

Romefue 1:20
Swran nyinma wu'an Nyanmien'n, sannge ke o fin tyen ng'o yii men'n, liké kwlaa ng'o yô bé bo bé wun bé'n, o man bé wun i wle wéiin ke Nyanmien ô le, ye o kwla sa'n kwlaa yô. I so'n ti, bé le'a nde fi.

Romefue 15:13-19
[13] Man Nyanmien bo é nyin ô i sin'n o man amun klun dyo, ye an di aladyé i su bo an lafi'n ti, nan Nyanmien Wawe'n i fanngan nun amun nyin tren i sin tititi.[14] N niaan mun, m bobo n lafi amun su kpa ke an ti klunufuéfue kpa, an wun sa'n kwlaa wle, ye an kwla tu amun wiéngu fo.[15] Kannze o ti so'n, ke n klee fluwa ye'n, n kan sa wié'm bé nde wéiin kléé amun nan amun wla kpen sa nga amuan dun mmua ti'n su. Yé dan bo Nyanmien yôô min[16] b'o sié min ke n di Christ-Jésus i dyunman bé nga bé ti'a Juif'n bé afien'n ti ye n kleli i soo. Ke mh bôh Nyanmien i dyasin fe'n, n yô i nyrun dyranfue nan nh fah bé nga bé ti'a Juif'n men, i Wawe'n man bé katyi i lie, o man i klun dyo bé wun.[17] Swran wunmuan bo min nin Christ-Jésus ya katyi'n ti, n kwla fa dyunman nga n di man Nyanmien'n, di n nuan.[18] N le'a nde fi n kanman, san nde nga Christ man n kan klé bé b'o man bé nyin ye Nyanmien'n,[19] ye sa kéklééklé, nin atre, nin abônuan sa bo Nyanmien Wawe'n i fanngan nun n yôli'n, i tye ye n kaan. Ke m bô Christ i dyasin fe'n kwlakwlakwla sa, Jérusalem bué lie'n su lélé fa dyuu Illyrie.

ÉphÈsefue 3:7
Dyasin fe so'n i dyunman bo Nyanmien man n di i klun-ufué'n ti'n, i fanngan nun ye n dio.

Romefue 9:22
?Ye Nyanmien kusu yô'a swran mun ke se ufue'n yô i se mun'n sa? ?Se o klô ke swran'm bé si ke wa fa bé wun ya, ye o kwla sa kwlaa yô'n, ye se bé nga bé kun i ya bo bé nin kunle fata'n, o blu su'n, o kwla yô'e so?

Jean 3:30
Man i dunman lie'n fu, man n lie'n kan asé.

Matthieu 6:19-21
[19] Nanh an sié amun awlen su ninngé'm bé wa, afin nvole nin annganblale bé satyi bé, ye awiéfue'm bé bu anuan'n bé wua asie'n su wa.[20] Sannge anh sié amun awlen su ninngé mun nyanmien su lo, lo lie'n nvole nin annganblale satyiman liké, ye awiéfue'm bé bu'a anuan'n bé wuaman.[21] Afin lika nga wo awlen su ninngé'n wô le'n, le ye wo akunndan'n wôo.

Jean 15:5
Min ye n ti raisin'n i bô nion, an ti i sama. Swran ng'o nin min a yô swran wunmuan bo é tran titi'n, o ti ke waka sama b'o su kpanngban sa, afin se n nu'an nun'n, an kwla yô'a liké fi.

Matthieu 24:12
Sa tete'n b'o wa son'n ti swran kpanngban bé swran klôle'n oh wiéh.

Sa nga bé yôli'n 20:35
N yô i so n fa klé amun nan amun kusu an di dyunman so, nan an wuka bé bo bé le'a wunmien'n. Anh bu é Min Jésus bobo i nde b'o kannin'n i akunndan, o séé ke: Se a tye swran liké'n, o ti kpa tra ke bé tye o liké'n.

Romefue 8:5
Afin bé nga klo swran nzuen'n te yô bé fe'n, klo swran ninngé'n ye o lô béo, sannge bé nga bé ti Nyanmien Wawe'n lie'n, i ninngé'n ye o lô béo.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

2 Corinthefue 12:7-10
[7] Ke o kô yô nan man tu'a min wun abônuan sa bo Nyanmien yi bé nglô kléé min'n ti, o man tukpatye wié too n su o ka n kplô'n nun. O ti ke Satan (*f6*) i ange sa, o ba m bôle nan man tu'a min wun.[8] Man sre é Min'n kpe nsan ke o yi tukpatye so'n n kplô'n nun.[9] Sannge o sé n ke, yé ng'o yô min'n oh dyuh min, afin ke n le'a wunmien'n, i nun ye o yi i wun nglô ke o ti kplio. O man n klun dyo n fuen bo n ti'n su nan Christ yi i dan'n nglô n ti.[10] I so'n ti, se n le'a wunmien ô, bé kpe min nzôwa ô, n sa mian ô, bé klé n yale ô, n wun nyrennen ô, Christ ti n klun dyo, afin ke m bu i ke n le'a wunmien'n, i lie bo ye n nyan wunmien nion.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974