A A A A A

Life: [Loss]


1 Corinthefue 3:15
Sannge se nga swran kun yôli'n o yra'n, wuun i sa a fua asé. I bobo ye oh nyenh i tio, sannge oh yôh ke o fin sin nun ye wa fité saa.

Sa nga bé yôli'n 27:21
O tyee kpa é di'a liké. Ye Paul dyaô dyraan bé nyrun le o sé bé ke: Nnya mun, se o ti ke an faa nde nga n kan kléli amun Crète lo'n su'n, ke nanh man é tu é bô le'n, wuun ninngé nga'm ba satyiman, ye ya wu'an é nyrun ke nga sa.

Philippesfue 3:7-8
[7] Sannge liké kwlaa nga laa m bu i ke o ti n liké kpa'n, sien'n Christ ti, m bu'e like fi kun.[8] Nanwle, ke m bu min Min Christ-Jésus i sile bo n sii'n liké kpa sakpa'n ti, o man m bu'a liké'n wié fi liké. I ti man yatyi liké'n kwlaa, ke o yô nan Christ a yô n liké kpa nan min nin i ya katyi swran wunmuan'n ti, m bu liké'n kwlaa ke wla sa. Swran kpa bo n ti'n, o fi'an m bobo min nzuen'n nun mmla'n i sufale'n ti, sannge o fin Christ su bo n lafi'n. Swran kpa yôle so'n fin Nyanmien, i su bo bé lafi'n ti.

1 Corinthefue 3:13-15
[13] liké nga swran kun yôli'n bé wa wuin. Afin dyole dile tyen'n nun sin man oh fitéh nglô, ye liké nga swran kun yôli'n béh fah sin gua su nian.[14] Se liké nga swran kun fa kplannin'n o ka le'n, béh yôéh mô.[15] Sannge se nga swran kun yôli'n o yra'n, wuun i sa a fua asé. I bobo ye oh nyenh i tio, sannge oh yôh ke o fin sin nun ye wa fité saa.

Sa nglô yile 21:4
Oh nunnunh bé nyinmuen'n kwlaa, wié'n nu'an le kun. Bé su yô'a se kun, bé su su'an kun, bé su wu'an nyrennen kun, afin laa ninngé so'm bé nu'an le kun.

Matthieu 5:4
Bé nga bé wla a bô'n, bé lie su ti yé, afin Nyanmien wa fonvo bé!

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

1 Corinthefue 15:55
«Wié, liké nga b'o man a kwla'n o ô nin? ?Wié, o dyé'n wô nin?»

Jean 6:54
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

Jean 14:1-3
[1] Nanh amun wla bô. Anh lafi Nyanmien su, ye anh lafi n su wié.[2] N Si i awlô lo tranwle'n sonnin, n su kô siésié lika man amun. Se o ti'a so'n, wuun man kan klé'a amun.[3] Se n ko nan n wié i siésié'n, mh bah m ma fa amun nan lika nga n tran lo'n, an tran lo wié.

Jean 5:28-29
[28] Nanh man nde so'n bô amun nuan, afin tyen wié lélé bé kwlaa nga bé ô ndia'n nun'n, béh tih i nen,[29] béh fiah ndia'n nun fité. Bé nga bé yôô sa kpa'n, béh tyenh béh nyanh nguan, bé nga bé yôô sa te'n, béh tyenh, béh fah bé ko dyole difue'n i dyasu.

Romefue 14:8
Se é wu ô, se é wuman ô, é Min'n i dunman nun ye é ô leo, o man se é wu ô, se é wuman ô, é ti é Min'n lie.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

1 Thessaloniquefue 4:13-18
[13] Aniaan mun, é klô ke an si sa ng'o dyu bé nga bé wuli'n bé su'n, nan amun wla a bôman ke bé nga bé le'a liké bo bé fa bé wla gua su'n bé lie'n sa.[14] Afin é lafi su ke Jésus wuli, o tyennin, o man é lafi su ke Nyanmien man bé nga bé lafi i su bo bé wuli'n bé nin Jésus béh bah.[15] Anh nian nde nga é Min'n fa man é ke é kan klé amun'n, ke é Min'n bah'n, é bo é nyin te ô su'n, é su du'an mmua bé nga bé wuli'n bé nyrun.[16] Ke bé ti ke swran kun kpan, bo bé ti ange kpenngben'n i nen'n, bo bé ti Nyanmien i awe'n i tele'n tye'n, kpekuun é Min'n bobo fin nyanmien su lo su dyra Christfue nga bé wuli'n, béh tyenh dun mmua é nyrun,[17] i sin ke o kô yô so'n é nga é nyin te ô su'n, Nyanmien wa man é nin bé é su nyanmien blé'n nun, éh kôh kpa é Min'n i atin nglô lo. Ke o kô yô so'n, é nin é Min'n tranh manndimaan.[18] I so'n ti, anh fa nde nga tyityi amun wiéngu wla.

Galatiefue 1:19
Man wu'an bé nga Nyanmien sunmaan bé'n bé wié fi san é Min'n i niaan bian Jacques tye ye n wuin ékuon.

1 Thessaloniquefue 4:16
Ke bé ti ke swran kun kpan, bo bé ti ange kpenngben'n i nen'n, bo bé ti Nyanmien i awe'n i tele'n tye'n, kpekuun é Min'n bobo fin nyanmien su lo su dyra Christfue nga bé wuli'n, béh tyenh dun mmua é nyrun,

Jean 11:25
Jésus sé i ke: Min ye n tyen swran muon, m bobo min ye bé fle min nguan nion. Swran kwlaa ng'o lafi n su'n, se o wu'n, oh nyanh nguan ékun.

1 Corinthefue 15:54
Ke nga b'o kploman'n kô katyi ng'o ô ye'n b'o kplo'n, bo swran b'o wuman'n kô katyi swran b'o wu'n, ke o kô yô so'n, wuun nde nga bé kleli'n wa kpen su, bé klee ke: «Kwlafue'n wa kwla wié'n.»

2 Corinthefue 5:8
Ke é wla gua asé ke nga sa'n, o man se é dyaô wa é kô tran é Min'n i awlô lo'n, o ti kpa.

1 Thessaloniquefue 4:13-14
[13] Aniaan mun, é klô ke an si sa ng'o dyu bé nga bé wuli'n bé su'n, nan amun wla a bôman ke bé nga bé le'a liké bo bé fa bé wla gua su'n bé lie'n sa.[14] Afin é lafi su ke Jésus wuli, o tyennin, o man é lafi su ke Nyanmien man bé nga bé lafi i su bo bé wuli'n bé nin Jésus béh bah.

2 Corinthefue 5:10
Afin wafa kwlaa nga é ti'n, béh fah é ko Christ dyasu, nan swran kun ke o ô wa'n i liké ng'o yôli'n, se o ti kpa ô, se o ti te ô, o nyen i nuan liké.

Matthieu 25:21
I min'n sé i ke: O ti kpa. A ti swran kpa, a ti nanwlefue, liké kaan nga n fa mannin wo'n, a yôli i kpa, i so'n ti, n kusu nh foh o sié liké dan su. Bla man é ablé.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Hébreu 9:27
Bé siéé ke swran wu kpe kunngba, i sin bé fe ko Nyanmien dyasu.

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 11:11-13
[11] Ke i nuan toli'n, o sé bé ke: É dyanvue Lazare a lafi, sannge nh koh i tinngéle.[12] I sonnzonfue'm bé sé i ke: Nannan, se o su lafi'n, wuun oh yôh dyuédyué.[13] I wié nde ye Jésus kaan, sannge bé bu ke lafile kpakpa nde ye o kaan.

Sa nga bé yôli'n 2:29
Nnya mun, amun kafle, anh sié amun su man n kan é nannan David nde wéiin n klé amun. O wuli, bé siélii, i ndia'n te ô wa lélé nde.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974