A A A A A

Life: [Job Loss]


1 Pierre 5:7
Anh kôkô sa kwlaa ng'o ô amun su'n kléé, afin i ye o nian amun likaa.

2 Corinthefue 8:9
Afin an si yé dan nga é Min Jésus-Christ yôli yé'n. I b'o ti anyanbéunfue'n o katyii i wun yalefue amun ti, nan i yale so'n nun an katyi anyanbéunfue.

2 Timothée 2:15
Mion o nyin di dyunman kpa man Nyanmien yô o mô, yô dyunman difue bo nyannzuen kunmen i dyunman'n ti, b'o kan nde nanwle o kpe'e i wun.

Jean 16:33
N ken i kwlaa so'n kléé amun nan amun wun dyo amun fouun swran wunmuan bo min nin amun ya katyi'n ti. Amun wa wun amun nyin su kpa, sannge anh tra amun awlen, men nga nun wa'n min ye n kwlaa.

Philippesfue 4:19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Jacques 1:2-4
[2] N niaan mun, sa fanunfanun ng'o to amun su'n, anh bui amun tyéndyélé liké,[3] afin an si ke, ke an lafi Nyanmien su, bo bé sa amun nian'n, ye man an katyi swran b'o tre i awleon.[4] Anh tra amun awlen lélé gue i ti nin i bô nan amuan yô swran, ye liké fi su mia'an amun.

Matthieu 6:28-33
[28] ?Ye nzu ti ye an kôkô trale tio? Anh nian waka nyre bo bé ô blô lo'n, bé di'a fié, bé tô'a dyésé.[29] O nin i se'n ngba, anh nian, Salomon bobo o nin i anyanbéun'n kwlaa wa kla'a bé nun wafa kun i wunsu tannin lé.[30] ?Se Nyanmien yô idyré'n bo nde bé ô blô lo bo ainman béh guah bé sin nun'n bé klaan ke nga sa'n, o su kata'a amun wun so kpe blu? ?An lafi'a Nyanmien su?[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

Romefue 5:1-8
[1] I so'n ti, Nyanmien a bu é swran kpa i su bo é lafi'n ti, o man sien'n é Min Jésus-Christ ti, é nin i é afien a se.[2] I ye man é sii ke Nyanmien yô é yéo, i su bo é lafi'n ti, sien'n é su di yé so'n. Anyrunnyan bo Nyanmien waan oh manh é bo é nyin ô i sin'n ti, é wun blibli é.[3] Nenh i so ngunmin ti ye é wun blibli yéo, sannge sa ng'o to é su'n kusu o man é klun dyo ékun, afin é si ke nyrennen wunle'n man é katyi swran b'o tre i awlen,[4] ye é awlen trale so'n nun é yô yakpa, ye é yakpa so'n ti ye é fa é wla'n gua Nyanmien suo.[5] Ye é wla bo é fa gua Nyanmien su'n ti é nyin su gua'a asé, afin Nyanmien man i Wawe b'o fa maan yé'n klé é klôle dan nga Nyanmien fa klô yé'n é awlen'n nun wéiin.[6] Afin ke é bobo é nian kwla yô'a sa fi'n, ke ble nga Nyanmien siéli'n dyuli'n, bé nga bé srômen'n bé ti Christ wuli.[7] Ke swran kun wu swran kpa kun ti'n, i sofue'n nyanle ti kéklé, sannge wiénuon swran wié treh i awlen wu swran klunufuéfue kun ti.[8] Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974