A A A A A

Life: [Hell]


Sa nglô yile 21:8
Sannge srefue, nin bé nga bé lafi'a n su'n, nin bé nga bé yô tété sa'n, nin swran kunfue, nin bian nin bla kunndefue, nin baéfue, nin amuen sofue, nin bé kwlaa nga bé bua atô'n, bé lika lie'n yele sin dan'n bo soufre (*26*) ô nun, b'o dyué'n nun. I ye o ti wié'n i nnyon su nion.

Matthieu 25:46
Swran so'm bé lie'n, béh koh lika bo lo nyrennen'n wiéman'n nun, sannge nanwlefue'm béh nyanh anannganman nguan.

2 Thessaloniquefue 1:9
Fo ng'oh fah tu bé'n yele ke bé awiélie'n wiéh bé te bé ka nun mlonmlon, bé nin é Min'n buh, o man bé su wu'an ke o ti kpli kun mlonmlon.

Matthieu 13:50
ye béh guah bé sin dan kpa'n nun, lo ye béh sunh béh dih bé dyé nion.

Sa nga bé yôli'n 2:27
Afin a su yatyi'a min blolo lo, Ye a su yatyi'a o Swran'n ke o kplo.

Marc 9:43
Se o sa'n man a yô sa te'n, kpe. O flunman ke o sa'n ti sin nan a nyan nguan'n, tra ke a le sa nnyon nan a o nyrennen lika'n nun, sin b'o nuanman'n nun'n,

Jude 1:7
I kunngba'n, Sodome, nin Gomorrhe, nin kloklo nga bé mantanmantan bé le'n, bé ti ke ange so'm bé sa. Bé fa bé wun wlaa téklé bôle'n nun, ye yasua'm bé kunnde bé wiéngu yasua. I nuan liké nga bé nyenniin'n yele nyrennen nga bé wuin sin b'o nuanman mlonmlon'n nun'n. Nyanmien yô i so nan swran'n kwlaa bé fa tu bé wun fo.

Matthieu 13:42
bé gua bé sin dan kpa'n nun, lo ye béh sunh béh dih bé dyé nion.

Matthieu 25:41
I sin nh séh bé nga bé gua m be su'n ke: Amun bo n Si bôô amun sannzan'n, anh dyaô min wun le o anannganman sin bo bé tro maan mmusu'm bé si Satan nin i ange mun'n nun.

Sa nglô yile 19:20
Bé traa nnen'n, nin swran ng'o ton i wun suen ke o ti Nyanmien nuan idyofue b'o yii atre nnen'n i nyrun'n. I atre so'n ye o fa laka bé bo nnen'n i nzolie'n wô bé wun'n, nin bé nga bé kôtô nnen'n i wunsu bo bé yôli'n i bô nion. Bé traa bé nnyon'n bé gua bé sin dan bo soufre (*f26*) ô nun, b'o dyué'n nun.

Matthieu 16:19
M ma fa Nyanmien siéle'n i la clé'n man o. Liké nga a kô tanniin asie'n su wa'n, bé wa tanniin nyanmien su lo, ye nga a kô men i wun atin sie'n su wa'n, bé wa men i wun atin nyanmien su lo.

2 Pierre 2:4
Afin Nyanmien a yatyi'a ange'm bo bé yôô i sa'n bé le, o kan bé bô guee nyrennen lika'n nun, bé tyi bé sié bé aôsin'n nun lo ke bé tran le lélé mon o fa dyu dyole dile tyen.

Sa nglô yile 20:13-14
[13] Bé nga bé wuli bo bé ô dyénvié'n nun'n, o yi bé mannin. Bé nga bé ô wié'n nin blolo'n bé sa nun'n, bé yi bé mannin. Ye bé niaan bé sa nga bé yôli'n su ye bé fa di bé dyole nion.[14] Nan ba fa wié'n nin blolo'n ba yi bé sin dan'n nun. Sin dan so'n ye o ti wié'n i nnyon su nion.

Matthieu 10:28
Nanh an srô bé nga bé kun swran, bo bé kwla ku'an liké ng'o man bé fle swran i swran'n, sannge anh srô Nyanmien b'o kwlaa satyi bé nnyon'n mlonmlon nyrennen lika'n nun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974