A A A A A

Life: [Happiness]


Romefue 5:2
I ye man é sii ke Nyanmien yô é yéo, i su bo é lafi'n ti, sien'n é su di yé so'n. Anyrunnyan bo Nyanmien waan oh manh é bo é nyin ô i sin'n ti, é wun blibli é.

2 Corinthefue 12:10-11
[10] I so'n ti, se n le'a wunmien ô, bé kpe min nzôwa ô, n sa mian ô, bé klé n yale ô, n wun nyrennen ô, Christ ti n klun dyo, afin ke m bu i ke n le'a wunmien'n, i lie bo ye n nyan wunmien nion.[11] Se n idyo ke lufléfue sa'n, amun ye man n yôô soo, afin an kpi n dunman asé. Se n ti'a swran amun nyrun bobo'n, amun swran kpakpa bo an bu bé ke Jésus ye o sunmaan bé'n, bé ti'a kpa tra'a min.

Matthieu 5:8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!

1 Jean 3:18
M mma mun, nanh man amun swran klôle'n yô amun nuan bui su, nin nuan nun fe su, sannge man bé wuin sakpa liké nga amun yôh'n nun.

1 Pierre 4:13
Sannge ke an wun nyrennen kunngba nga Christ wunniin'n wié'n, man amun klun dyo, nan tyen nga béh yih i swran wafa ng'o ti'n i nglô'n, amun klun a dyo kpa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974