A A A A A

Life: [Adoption]


2 Corinthefue 6:18
Nh yôh amun si, Ye amun kusu amunh yôh n wa yasua nin n wa bla. Ke é Min Nyanmien Kpli'n sé soo.»

Jacques 1:27
Nyanmien sule b'o ti kpa bo fien fi nu'en i wun é Si Nyanmien mien nyrun'n, yele aika nin angbôti mmla'm bo bé wun nyrennen'n, bé lika nianle, nin bé wun su nianle men nun sa tete yôle'm bé nun.

Matthieu 25:40
Ye m bo n ti famien'n nh séh bé ke: Nanwle, liké kwlaa nga an yô maan n nian nga bé yale'n tra wié'm bé lie'n, bé nun kun'n, min ye an yô maan mion.

Jean 1:12-13
[12] Sannge bé kwlaa nga bé soo i nun bo bé lafi i su'n, o man bé katyi Nyanmien wa.[13] Nyanmien wa bo bé ti'n, ba wu'a bé ke bé fa wu ba'n sa, b'o fin yasua nin bla bo bé klô ke béh nyanh ba'n, sannge Nyanmien bobo ye o wuu béo.

Galatiefue 4:4-5
[4] Sannge ke ble nga Nyanmien siéli'n dyuli'n, o sunmeen i Wa'n, bla kun wulii, o di mmla'n su.[5] O bali ke oh déh bé nga bé di mmla'n su'n bé ti, nan é katyi Nyanmien klun ba.

Romefue 8:14-17
[14] Bé kwlaa nga bé fa atin nga Nyanmien Wawe'n klé bé'n su'n, bé ti Nyanmien wa.[15] Afin Nyanmien i Wawe'n b'o fa mannin amun'n, i lie'n o fa'a amun katyi'a kanga, o wla'a amun sre, sannge o fa amun katyi ke Nyanmien klun ba sa. I so'n ti, é kwla kpan fle Nyanmien ke: Baba![16] Nyanmien Wawe'n klé é wéiin kpa é awlen'n nun ke é ti Nyanmien wa sakpa.[17] É ti i wa, o man liké ng'o sé ke oh fah men i swran mun'n, éh nyanh wié, ye kusu liké ng'o sé ke oh fah Christ'n, béh bôh é dunman nun wié, sannge san nyrennen kunngba ng'o wunniin'n, éh wunh wié, nan é nin i ya nyan nyrun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974