A A A A A

Life: [Guilt]


Hébreu 10:22
I so'n ti, man é fa é wun mantan Nyanmien. Ke éh yôh so'n, nanh man akunndan te tran é klun, man é lafi i su kpa, afin o man é wun sa'n b'o man é klun titi yé'n o wiéli, ye o fa nzué klôuun wunnzinnin é.

Jacques 2:10
Afin swran ng'o fa mmla'n kwlaa su b'o yatyi kun'n, wuun wa satyi i kwlaa.

Hébreu 10:2
?Se o kwla yô man bé yô kpa'n, wuun ba yatyi'e i sole'n? Afin se bé nga bé soe so'n bé wun sa'n kwla wié mlonmlon'n, wuun bé klun titi'a bé bé sa te'n ti kun.

1 Jean 1:9
Sannge se é di sa nga é yôli'n i nanwle klé Nyanmien'n, é kwla fa é wla gue i su, afin o yô sa i nuan su, oh yatyih tye é, o man é wun sa'n wiéh.

Romefue 8:1
O man sien'n bé nga bé nin Christ-Jésus ba katyi swran wunmuan'n, bé wun sa lie'n wa wié.

Hébreu 9:14
Se o ti so'n, Christ kwla fe i mmôdya lie'n kusu yô liké b'o tra wun asô bôle'n fatifati! Ke o ti aôlia nun swran b'o ti anannganman'n ti'n, o fe i bobo bo fien kaan nu'en i wun'n maan Nyanmien. O man liké nga bé yô'a liké fi yé bo é yô bé man é klun titi yé'n, oh wiéh nan é kwla su Anannganman Nyanmien'n!

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

Romefue 3:21-23
[21] Sannge sien'n Nyanmien klé é wafa ng'o fa bu swran swran kpa'n, b'o fi'an mmla'n nun'n, afin bé klee mmla'n nun ye Nyanmien nuan idyofue'm bé ken i nde ke,[22] Nyanmien bu bé kwlaa nga bé lafi Jésus-Christ su'n bé swran kpa, afin i nyrun swran fi kpa tra'a wié.[23] Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

2 Corinthefue 5:21
Ke o kô yô nan é nin Christ ya katyi swran wunmuan nan ya yô swran kpa Nyanmien nyrun'n ti, o man Christ b'o wa yô'a sa te fi lé'n o dyraan é sa te'n i nuan.

1 Jean 3:19-20
[19] Se é yô so'n ye éh sih ke é ti nanwlefueo, ye é wla'n kwlah gua asé Nyanmien nyruon.[20] Afin se é klun akunndan'n man é bu é wun fo'n, man é si ke Nyanmien ti dan tra é klun akunndan'n, ye o si sa'n kwlaa.

Romefue 6:23
Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Sa nglô yile 12:10
Ye n tii swran kun nen kéklé kpa nyanmien su lo, o sé ke: Sien'n Nyanmien man swran'm ba nyan bé ti, wa yi i famien'n nin i kwlale'n nglô. I Christ'n (*f1*) ye o sié sien nion. Afin é niaan'm bé sanmanfue b'o sanman bé Nyanmien dyasu wia nun nin kongue'n, ba ken i bô nyanmien su lo.

2 Corinthefue 7:10
Afin kôkôle nga Nyanmien man swran kôkô'n i agualie yele nzuen katyile b'o man swran nyen i ti'n, i so lie'n yô'a ya. Sannge klo swran kôkôle lie'n i agualie yele wié.

Hébreu 4:16
I so'n ti, man é fa é wla gua Nyanmien su é wunngé i bia'n bo bé ko loo bé nyan yé'n i wun lo nan o si é aunnvue, nan ble nga é sa mian'n, o yô é yé, o ti é wun nyanman nun.

Romefue 8:31-39
[31] ?Se o ti so'n, nzu nde ye é ken ékuon? ?Se Nyanmien yô é yé'n, wan ye o kwla yô é saa?[32] Nyanmien bo wa sié'e i sa i Wa'n su, b'o fe mannin é kwlaa é ti'n, oh fah liké'n kwlaa uka su man é i klun-ufué su.[33] ?Wan ye o kwla satyi bé bo Nyanmien faa bé'n bé dunmaan? Nyanmien ye o bu bé swran kpaa.[34] ?Wan ye o kwla sé ke ba di foo? Christ-Jésus ye o wulio, kusu o tyennin, o ô Nyanmien Kpli'n i fama su, o kpete man é.[35] ?Klôle nga Christ fa klô yé'n, nzu liké ye man i nyin kwla tu é suo? se nyrennen ô, mianle ô, yale kléle ô, awé ô, se é wun kplen ô, se é dyin wié nuan ô, se béh kunh é ô.[36] Afin bé klee ke: «O ti bé fa é dyran wié'n nuan nglemun lélé nnsoua. Bé bu é ke bua bo bé su kô kuin sa.»[37] Kannze sa so'n kwlaa to é su'n, Jésus b'o klôô yé'n ti, é tra safunyren.[38] Afin n si kpa ke klôle nga Nyanmien fa klô é b'o man Jésus-Christ yi i nglô klé yé'n, liké fi man i nyin kwla tu'a é su. Se wié ô, nguan ô, ange mun ô, mmusu mun ô, baé ô, ble nga nun ninngé mun ô, tyen wié ninngé mun ô, nglô lo nin asie'n su wa ninngé mun ô, liké fi nu'an le b'o man i nyin kwla tu é suo.[39] Ke n sé ke awlabôe'n wô n su dan, ye min awlen'n kpe n klun'n, Christfue bo n ti'n ti, n di nanwle, Nyanmien Wawe'n kusu man n si n klun lo wéiin ke m bua'a atô.

Romefue 3:26
Sannge ôle nga é ô ye'n, o klé é wafa ng'o fa bu swran swran kpa'n, afin o klé i wun ke o ti kpa ye o bu bé nga bé lafi Jésus su'n bé swran kpa.

Romefue 14:23
Sannge swran ng'o wu'an liké ng'o di'n i wle kpa se o ti kpa ô, se o ti'a kpa ô, nan o di'n, Nyanmien wa sé ke wa di fo, yele ke liké ng'o yô'n, o wu'en i wle. Afin liké kwlaa nga bé yô bo bé wu'en i wle ke o ti kpa nan ba yô'n, o ti sa te.

Jean 3:17
Afin Nyanmien wa sunme'en i Wa'n men'n nun ke o wa di dyole, sannge o sunmeen ke o bla nan menfue'm bé nyan bé ti.

Sa nga bé yôli'n 3:19
O man anh katyi amun nzuen'n, ye anh sa amun sin Nyanmien wun, man o yatyi sa nga an yôlii'n tye amun mlonmlonmlon, nan ble ng'o ba lo'n é Min Nyanmien'n o man amun wla gua asé,

1 Jean 2:1
M mma mun, ke o kô yô nan amuan yô'a sa te'n ti, nh kleh nde nga ble amun. Sannge se swran wié yô sa te'n, é le é ti nde kanfue, o ô é Si Nyanmien wun lo, yele Jésus-Christ b'o ti swran kpa'n.

Luc 15:18-19
[18] M ma dyaô ko n si sin, nan nh séh i ke:[19] Baba, man yô te nyanmien'n bô, ye man yô o te. Ke bé sé ke n ti o wa'n, o nin i so fataman kun. Fa min yô ke o dyunman difue'm bé nun kun sa.

Matthieu 18:21-35
[21] Ye Pierre wunngéé i wun le, o use i ke: ?Nannan, se n niaan kun yô n te'n, kpe nnye ye n yatyi tye io? ?Lélé kpe nsô?[22] Jésus séé i ke: Nanh kpe nsôo, sannge lélé kpe ablésô fa nsô.[23] I so'n ti, Nyanmien siéle'n o fa famien kun b'o klô ke oh siésiéh kale b'o ô i nin i dyunman difue'm bé afien'n.[24] Ke o bôô i bô'n, bé fa bian kun bo i talent (*f11*) akpi-blu ô i su'n blelii.[25] Ke o le'a liké fi b'o fa tua kale so'n, i min'n sé ke bé yô i bobo, nin i yi, nin i mma mun, ye i bô ninngé'n kwlaa bé ate, bé fa tua kale so'n.[26] Dyunman difue so'n o la kôndô i min'n bô séé i ke: Yatyi, guo o ya asé, man n tutu kale so'n kwlaa bleble lélé man o wié.[27] Dyunman difue'n yôô i min'n i annvo, o yatyii i nun, nan wa yatyi kale so'n wa tyee.[28] Ke dyunman difue so'n fitéh'n, o nin i wiéngu kun bo bé di dyunman kunngba'n bo i denier (*f10*) ya ô i su'n, bé yiali. O tre mieen i komin, o sé i ke: Tua n kale'n.[29] I wiéngu'n kôtô i bô, o séé i ke: Yatyi, guo o ya asé, man n tutu kale so'n.[30] Sannge i lie su, wa kpli'an su, o kô wle i bisua, lélé san o wié kale so'n tua.[31] Ke i wiéngu'm bé wuun sa so'n, o yô bé ya dan kpa, nan ba kô kan nde so'n kwlaa ba klé bé min'n.[32] Bé min'n flelii, o sé i ke: Swran tefue, ke a kpatali min'n, n yatyili o kale lie'n kwlaa tyeli o.[33] ?Ke n sii wo aunnvue'n, o kusu, o kwla si'a o wiéngu'n i aunnvue wié?[34] I min'n fee i wun ya, o man bé klé i nyrennen lélé san o wiéé i kale so'n kwlaa tua.[35] Se an yatyi'a amun wiéngu'm bé sa bo bé yô amun'n tye'a bé amun klun-ufué su'n, ke min Si b'o ô nyanmien su lo'n o wa yô amun soo.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974