A A A A A

जिंदगी: [खाना]


९:७
अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनन्द से खाया कर, और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर; क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है।।

Jean 4:4-34
[4] Ke béh koh lo'n, san béh sinh Samarie men'n nun.[5] O dyuu Samarie klo kun bo bé flee Sychar'n su, klo so'n mantan lika kun bo Jacob fa meen i wa Joseph'n le.[6] Jacob i nzué kunman kun ô le. Ke Jésus nantili b'o feli'n, o traan asé nzué kunman so'n su le. Wuun wia'n wa dyran.[7] Samarie bla kun baa nzué sale. Jésus sé i ke: Mmô, man min nzué kan man n non.[8] Ke oh yôh so'n, wuun i sonnzonfue'm ba o klo lo ninngé diwa tôle.[9] Juif'm bé nin Samariefue mun diman. I son'n ti, bla'n use i ke: ?O yô se ye a sre min nzuéo?[10] Jésus sé i ke: Se a si liké nga Nyanmien fa man swran mun'n, o nin swran ng'o sé o ke a men nzué'n, wuun o bobo ah sreh i wié ye oh manh o nzué b'o sôndyi.[11] Ye bla'n sé ke: Ndya, kunman'n ti kplôuun, a le'a liké bo a fa saa. ?Nin ye a nyan nzué so nion?[12] É nannan Jacob ye o kpe kunman nga maan yéo. O nin i mma mun nin i nnen mun bé noon nga wié. ?A bu o wun ke a ti kpa tre?[13] Ye Jésus sé i ke: Swran kwlaa ng'o non nzué nga'n, nzué wé kuinh ékun,[14] sannge swran ng'o non nzué nga nh fah men'n, nzué wé su ku'en kun lé, afin nzué nga nh fah men'n oh katyih ke nzué ti sa i nun b'o nyren piaa lélé o man oh nyanh anannganman nguan.[15] Bla'n sé i ke: Ndya, man min nzué so'n wié nan nzué wé a ku'an n kun, nan man ba'a nzué so'n wié nan nzué wé a ku'an n kun, nan man ba'a nzué nun wa kun.[16] O sé i ke: Kô fle o wun nan anh bla.[17] Bla'n sé i ke: N le'a bian. Jésus sé i ke: Ke a sé ke a le'a bian'n, o ti nanwle,[18] afin w'a dya bian nnun, ye nga a nin i ô nun ke é sé ye'n, o ti'o o wun. O man nde nga a kan'n ti nanwle.[19] Bla'n sé i ke: Ndya, man wun ke a ti Nyanmien nuan idyofue.[20] É nannan'm bé so Nyanmien ôka nga su wa, sannge amun Juif mun amun waan, san Jérusalem ye béh soh Nyanmieon.[21] Ye Jésus sé i ke: Mmô, lafi n su, tyen wié lélé nanh ôka nga su wa nin Jérusalem ye amunh kôtôh é Si'n bô amunh menmenh io.[22] Amun Samariefue mun, an si'a swran nga an kôtô i bô an menmen'n, sannge é lie'n, é si swran nga é kôtô i bô é menmen'n, afin swran'm bé ti nyanle'n fin Juif mun.[23] Sannge tyen wié lélé — tyen so'n wa dyu bobo — bé bo bé kôtô é Si'n bô bé menmen sakpa'n, béh kôtôh i bô béh menmenh bé akunndan'n nun nanwle su, afin bé nga bé manman é Si'n so'n, bé sofue mun ye o kunnde béo.[24] Nyanmien ti aôlia nun swran, o man bé nga bé waan béh kôtôh i bô béh menmenh'n, man bé yô i so bé akunndan'n nun nanwle su.[25] Bla'n sé i ke: N si ke Messie bo bé flee Christ'n (*f1*) oh bah. Se o ba'n, oh kanh nde'n kwlaa klé é.[26] Jésus kusu sé i ke: Yele min, i ye o su kan nde klé o ye'n.[27] Ke oh yôh so'n ye i sonnzonfue'm bé dyuu leo. Ke bé wuun ke o nin bla kun su idyo'n, o bô bé nuan. Sannge bé nun kun sa wa use'e i ke: ?Nzu ye a kunnde bla'n sa nuon? annze: ?Nzu nde ye a nin i bé kaan?[28] Bla'n yatyi i se'n le o wanndi oo klo, o kô sé swran'm bé ke:[29] Anh bla'a nian bian kun bo wa kan sa kwlaa nga n yôô bé'n wa klé min'n. Bian so'n, m bu i ke Christo (*f1*).[30] Ye bé fin klo lo bé bee i wun leo.[31] Ke oh yôh so'n, wuun i sonnzonfue'm bé dyin i wun ke: Baba, di liké'n.[32] Sannge o sé bé ke: N le liké diwa kun bo an simen.[33] I so'n ti, i sonnzonfue'm bé usa bé wiéngu ke: ?Swran wié li a ble i likéo?[34] Jésus sé bé ke: Min alie'n yele swran ng'o sunmaan min'n i klun sa yôle, nin dyunman ng'o maan min'n i bô guaguale.

Jean 6:27-35
[27] Nanh an di dyunman alie b'o satyi'n ti, sannge anh di dyunman alie ng'o satyiman b'o man swran nyan anannganman nguan'n ti. Alie so'n, m bo n katyii Swran'n min ye nh fah man amuon, afin min ye n ti swran bo é Si Nyanmien klé wéiin ke o dyin n sion.[28] Bé use i ke: ?Nzu ye é yô nan ya kwla yô liké ng'o ti Nyanmien klun suo?[29] Jésus sé bé ke: Liké nga Nyanmien klô ke an yô'n, i waan anh lafi swran b'o sunmenniin'n su.[30] O man bé usee i ékun ke: ?Atre ônin ye ah yih klé é bo éh wuinh nan ya lafi o suo? ?Nzu liké ye a wa yôo?[31] É nannan'm bé dii manne (*f29*) blô lo, afin bé klee ke: «O maan bé nyanmien su lo kpaun ke bé di.»[32] Jésus sé bé ke: Nanwle, nanh Moïse ye o fa nyanmien su lo kpaun'n maan amuon, sannge n Si ye o fa kpaun kpa b'o fin nyanmien su lo'n man amuon.[33] Afin Nyanmien kpaun'n yele swran ng'o fin nyanmien su lo b'o man menfue'm bé nyan nguan'n.[34] Bé sé i ke: Nannan, man é kpaun so'n tititi.[35] Jésus sé bé ke: M bobo n ti kpaun b'o man nguan. Swran ng'o ba n sin'n, awé su ku'en lé, ye swran ng'o lafi n su'n, nzué wé su ku'en kun.

Matthieu 4:4
Sannge Jésus séé i ke, bé klelii ke: «Nanh alie kunngba ye o man swran nguaan, sannge nde kwlaa ng'o fin Nyanmien nuan fité'n, i ye o man swran nguaan.»

Matthieu 5:6
Bé nga bé kônvi so Nyanmien klun sa yôle'n ke awé nin nzué wé kun swran sa'n, bé lie su ti yé, afin bé klun wa dyo!

Matthieu 6:25
I so'n ti, nh kanh klé amun ke, nanh an kôkô ninngé bo an lemen'n ti sé ke: ?Nzu ye é dio? [?Nzu ye é noon?] annze, ?É nyan tannin nin ye é klaa? ?Nguan nde'n ti'a tyinndyin tra'a alie'n? ?Bé wunnen'n ti'a kpa tra'a tannin?

1 Corinthefue 6:13
Alie'n ti bé klun ôwié, ye bé klun'n kusu te alie'n i di guawle, sannge Nyanmien o wa satyi liké nnyon so'n. Bé wunnen'n kusu ti'a liké bo bé fa katyi bla kunndele nin bian kunndele likéo, sannge o ti é Min'n i lie, ye é Min'n kusu ti bé wunnen so'n i lie.

1 Corinthefue 8:8
Nanh alie ti ye Nyanmien klun dyo é wuon. Se é di liké ô, se é di'a liké ô, Nyanmien klun b'o dyo é wun'n, o katyiman.

1 Corinthefue 10:31
I so'n ti, se amunh dih liké ô, amunh nonh nzué annze nzan ô, se amunh yôh liké wié ô, anh yô i kwlaa so'n i nuan su man Nyanmien nyan nyrun.

1 Timothée 4:4-5
[4] Liké kwlaa nga Nyanmien yii bé'n, bé ti kpa, nanh man bé yi wié fi asé, sannge man bé so nun bé le i asé,[5] afin o yô Nyanmien lie i nde'n nin i asénna'n ti.

Marc 7:14-23
[14] O flee swran mun ékun, o sé ke: An kwlaa anh tié min nde'n, anh bu i akunndan.[15] Liké kwlaa nga swran di'n i wié fi kwla satyimen, sannge liké ng'o ô swran klun lo'n, i ye o satyi io.[16] [Swran ng'o si fa sié'n, mon o fa sié.][17] Ke o dyaôô swran'm bé afien le b'o wluu awlô lo'n, i sonnzonfue'm bé usee nyanndra so'n bô.[18] O sé ke: ?Amun kusu, an si'a ngwlele? ?An si'a ke liké kwlaa nga swran di'n, i wié fi kwla satyimen?[19] Afin nenh i awlen'n nun ye o wluo, sannge o ko i klun lo, i sin o ko i atin nun kowle'n nun. Ke o kan so'n, o klé ke liké diwa'n kwlaa ti kpa.[20] Ye o sé ke: Liké ng'o ô swran klun lo'n, i ye o satyi io.[21] Afin swran klun lo i awlen'n nun ye akunndan te'n wôo, bla nin bian kunndele, awié, swran kunle,[22] bla nin bian bé yi annze bé wun i bô kunndele, bé nyin b'o yi'a liké'n, klunwi, gble, sa sukusuku yôle, ainblôe, swran wun nde kanle, wun tule nin sinnzin yôle.[23] Liké kainkain so'n kwlaa bé ô swran i klun lo, bé ye bé satyi io.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974