A A A A A

Life: [Family]


Jean 15:12-13
[12] Nde nga nh kanh klé amun'n ye, anh klô amun wiéngu ke n fa klô amun'n sa.[13] Swran klôle ng'o ti dan tre i ngba'n, yele swran bo i dyanvue'n ti, o fe i wun man'n.

1 Timothée 5:8
Swran ng'o nie'en ifue'm bé lika'n o ti te, nga b'o i te'n tra su'n yele swran ng'o nie'en i bobo i awlô'n i lika'n, o ti'a Nyanmien sufue, i te lie'n tra swran ng'o lafi'a Christ su'n.

ÉphÈsefue 6:4
Nnya mun, amun kusu, nanh an yô sa b'o kun amun mma'm bé ya, sannge anh ta bé kpa é Min'n lie'n su, anh tu bé fo, anh klé bé ngwlele.

Matthieu 12:48-50
[48] Sannge Jésus usaa swran ng'o kan nde so'n klélii'n i ke: ?Wan ye o ti min nin nion? ?Wan mun ye bé ti min niaan mun nion?[49] Kpekuun o tinngee i sa i sonnzonfue'm bé wun, o sé ke: Nian min nin nin min niaan mun ye.[50] Afin swran ng'o yô n Si b'o ô nyanmien su lo'n i klun sa'n, i ye o ti min niaan bian, nin min niaan bla, nin min nin nion.

Matthieu 19:18-19
[18] O usa Jésus ke: ?Mmla ônin? Ye i waan: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran,[19] klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»

Colossesfue 3:13
Sa nga amun wiéngu yô bo an wuin'n, mon o son amun nun, se swran kun yô i wiéngu sa'n, mon o yatyi tyee. Christ yatyi sa nga an yôli'n tyeli amun, o man amun kusu, sa nga bé yô amun'n, anh yatyi tye.

Galatiefue 6:10
O man se é nyen i wun aladyé'n, man é yô swran'n kwlaa bé yé, sannge man é dun mmua yô man é niaan nga é nin bé é lafi Christ su'n.

1 Corinthefue 15:33-34
[33] Nanh an laka amun wun, se swran kpa nin swran te san nun'n, i nzuen te'n se.[34] Anh klô amun nyin yô sa ng'o ti i nuan su'n, nanh an yô sa te kun, afin bé wié'm bé si'a Nyanmien. N ken i so fa gua amun nyin asé.

1 Corinthefue 15:33
Nanh an laka amun wun, se swran kpa nin swran te san nun'n, i nzuen te'n se.

Luc 11:13
Se amun bo an ti swran te'n, an fa liké kpa tye amun mma mun'n, wuun é Si b'o ô nyanmien su lo'n kusu, oh feh i Wawe'n man bé nga bé sre i'n kpe blu.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974