A A A A A

Life: [Focus]


2 Corinthefue 3:18
É kwlaa nga Nyanmien a yi é nyrun tannin ng'o kata é nyrun'n, é wun wafa kwlaa nga é Min'n i dan'n ti'n ke niannun nun sa. É katyi ke i wafa nga é fa wuin'n sa tititi lélélé éh feh kpa. É Min'n i Wawe'n ye man é yô soo.

Philippesfue 4:8
Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.

Romefue 12:2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

1 Pierre 1:13
I so'n ti, anh bu akunndan, anh nian amun wun su, man amun nyin tran liké nga tyen nga Jésus-Christ wa yi i wun nglô'n oh fah man amun'n su kpa.

Romefue 12:10
Anh klô amun wun kpa ke swran nin i niaan sa, anh bu amun wiéngu swran.

Colossesfue 3:2
Anh bu nglô lo ninngé'm bé akunndan, nanh an bu asie'n su wa lie'm bé akunndan,

Hébreu 3:1
I so'n ti, aniaan bo an ti Nyanmien lie b'o flee amun wié'n, anh bu Jésus bo Nyanmien sunmeen i ke o yô i nyrun dyranfue dan i su bo é lafi'n ti'n, i akunndan.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Hébreu 12:1-2
[1] I so'n ti, ke swran kpanngban kpa bo bé kan Nyanmien sulafile nde'n bé sin yia é kukukuku'n, man é kusu é gua liké kwlaa ng'o tanndan é nun'n bé asé, man é wla sa te'n kwlaa asé, afin o fi'an wa dyu'a wa nan wa tanndan é dya nun. Man é mian é nyin sin lika nga bé klé yé'n nun.[2] Man é kpe é nyin nian Jésus, é Nyanmien sulafile'n fiin, i ye man é lafi i su lélé gue i ti nin i bôo. Ke o bu i klun b'o wa dyo'n i akunndan'n, o kplin su man bé kuin waka'n su, wa bu'e i nyin asé guale'n liké fi, nan wa kô tran Nyanmien bia'n i fama su.

1 Pierre 5:8
Anh sasa amun wun, anh niannian! Afin mmusu'm bé si Satan b'o ti amun kpofue'n, o ti ke dyra b'o wlanwlan, o kpan kunnde nnen'n sa.

Romefue 12:16
Man amun nuan se. Nanh an bu akunndan dandan, se bé sé amun ke an di dyunman b'o ti'a dyunman kpa'n, anh di. Nanh an bu amun wun ngwlelefue.

2 Corinthefue 10:4-5
[4] Afin liké nga é fa kun ale'n, bé fi'an swran, bé fin Nyanmien Kpli'n, o man bé kwla bu awa ngblingbli mun. É bu bé kwlaa nga bé akunndan'n ti te'n bé bué,[5] ye liké kwlaa nga b'o man swran'm bé si'a Nyanmien'n é satyi bé, é yô man swran'n kwlaa, se bé akunndan'n ti se ti se ô bé yatyi bé akunndan so'n bé nyin yi Christ.

Philippesfue 3:12-14
[12] Nanh ke, ke n ken ye'n, man nyen i kwlaa so nion, o nin bo n sé ke man yô swran kpa gue i ti nin i bôo, sannge m mian n nyin nan nh nyanh liké nga ke Christ-Jésus trali min'n, o siéé ke n nyen'n.[13] Aniaan mun, m bu'a min wun ke man wié i ngba nyan, sannge sa kun nga n dyin su ke n yô'n, yele ke man n wla fi liké kwlaa ng'o ô n sin'n, nan n tyinndyin man n sa tô liké ng'o ô n nyrun lo'n.[14] O man m mian min nyin dyu dyuwle nga bé siéli'n nun, nan nh nyanh liké nga Nyanmien fle é ke é nyen nyanmien su lo'n, swran wunmuan bo é nin Christ-Jésus ya yô'n ti.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974