A A A A A

Life: [Ethics]


Sa nga bé yôli'n 2:38
Ye Pierre séé bé ke: Anh katyi amun nzuen'n man bé yô amun kwlakwlakwla amun baptême Jésus-Christ dunman nun, man Nyanmien yatyi sa nga an yôlii'n tye amun, ye o fe i Wawe'n man amun.

Colossesfue 3:17-23
[17] Se amunh yôh liké wié ô, se amunh kanh nde wié ô, liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh yôé é Min Jésus dunman nun, ye i ti anh la é Si Nyanmien i asé.[18] Bla mun, nanh an fa amun nyin wlawla amun wun mun, anh bu bé swran, afin é Min'n i nyrun se an yô so'n, o ti kpa.[19] Yasua mun, anh klô amun yi mun, nanh an yô amun nyrun wiwi bé wun.[20] Ba kanngan mun, man amun nyin yi amun si nin amun nin mun sa'n kwlaa nun é Min'n lie bo an ti'n ti, afin se an yô so'n, o yô i fe.[21] Ndya mun, nanh an yô sa ng'o kun amun mma'm bé ya'n, man bé sa sin bubu bé.[22] Kanga mun, man amun nyin yi amun min mun sa'n kwlaa nun, anh bu bé swran. Nanh ke ke bé ô le'n i ngunmin ye an yôé so nan swran'm bé klun dyo amun wuon. Sannge é Min'n bo an srôé'n ti, liké nga an yô'n, nanh an bu i sin.[23] Liké kwlaa nga amunh yôh'n, anh tu amun klun yô ke é Min'n ye an su yô men sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.

Jean 16:13
Ke Nyanmien Wawe'n b'o ti Nanwlefue'n kô ba'n, oh kléh amun sa kwlaa ng'o ti nanwle'n, afin nde nga oh kanh'n, o su kpe'e i ti nun ye oh kaanh, sannge nde kwlaa ng'o tili'n ye oh kaanh, ye oh bôh sa nga bé wa ba'n su klé amun.

Luc 6:31
Liké nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i wunsu man bé.

Luc 16:10
Swran ng'o di nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o di nanwle ninngé dandan'm bé su, sannge swran ng'o di'a nanwle ninngé kanngan'm bé su'n, o kwla di'a nanwle ninngé dandan'm bé su.

Romefue 1:26
I so'n ti, Nyanmien yii i sa bé su, o man bé kônvi so nyannzuen sa'm bé yôle, lélé o man bé mmla'm bé yatyi bian nna nga Nyanmien siéé i su'n, bé yô sa ng'o ti'e i su mlonmlon'n.

Romefue 2:1
I so'n ti, amun kwlaa bo an bu swran fo'n, an le'a nde fi. Afin ke an bu swran fo bo an yô sa kunngba nga swran so'n yô'n, an bu amun bobo amun wun fo.

Matthieu 7:12-21
[12] Liké kwlaa nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i kunngba so'n man bé, i ye o ti Moïse mmla nin Nyanmien nuan idyofue'm bé nde nion.[13] Anh sin anuan fii'n nun, afin se bé sin anuan tetre'n nun'n, bé kpen atin dan'n bo i awiélie ti nyrennen'n nun, ye bé nga bé fa su'n, bé sonnin.[14] Sannge anuan nin atin nga bé sin nun bé nyan nguan'n bé ti kaan, ye bé nga bé kunnde bé wuin'n, ba sonman.[15] Anh sasa amun wun bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n bé lika. Bé fa bua kplô wla bé wun, bé ba amun wun, sannge bé ti gbôklô bé satyi nnen mun.[16] Bé nzuen'n ye amunh fah si béo. ?Bé kô ti lômin, lôlô su? ?Bé kô ti blofue aloma aintonman su?[17] I kunngba nion, waka kpa kwlaa su mma kpakpa, sannge waka b'o ti'a kpa'n kusu o su'a mma kpakpa.[18] Waka kpa'n kwla su'a mma tete, ye waka b'o ti'a kpa'n kwla su'a mma kpakpa.[19] Waka kwlaa b'o su'a mma kpa'n bé kpe yii sin nun.[20] I so'n ti, bé nzuen'n ye amunh fah si béo.[21] Nanh swran kwlaa nga bé fle min bé Min'n bé ngba ye béh yôh men nga Nyanmien sié'n i nunfueo, san swran ng'o yô min Si b'o ô nyanmien su lo'n i klun sa'n, i ye oh yôh men so'n nunfueo.

Jean 13:34-35
[34] Mh manh amun mmla kun ékun, anh klô amun wiéngu. Klôle nga n fa klôli amun'n, amun kusu anh fa klô amun wiéngu so.[35] Se an klô amun wiéngu'n, i so'n nun ye swran'n kwlaa béh sih ke an ti n sonnzonfueo.

2 Timothée 3:16-17
[16] Nyanmien Nde kwlaa nga bé kleli'n, i bobo ye o fa maan swran mun ye bé klelio. Bé fa klé liké, bé fa klé swran lélé bé wun nanwle, bé fa tu bé fo, bé fa klé bé sa nga bé yôo o ti kpa'n,[17] nan Nyanmien swran'n nyan liké b'o kwla fa di dyunman kwlaa ng'o ti kpa'n.

Galatiefue 5:19-21
[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.

1 Corinthefue 6:9-11
[9] ?An si'a ke sa tete yôfue'm bé su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon? Nanh an laka amun wun, afin bla annze bian kunndefue, nin amuen sofue, nin yasua b'o kunnde bla i yi bô annze bla b'o kunnde bian i wun bô'n, nin yasua b'o kunnde i wiéngu yasua'n,[10] nin awiéfue, nin swran bo i nyin yi'a liké'n, nin nzanbôefue, nin nzôwa kpefue, nin swran b'o dé swran liké wué kéklé su'n, i so swran lie'n su yô'a men nga Nyanmien siéé'n i nunfue mlonmlon.[11] Ke laa amun nun swran wié'm bé ti soo. Sannge sien'n, Nyanmien a wunnzin amun, wa fa amun a katyi i lie mlonmlon, wa bu amun swran kpa é Min Jésus-Christ dunman nun, nin i Wawe'n i fanngan nun.

Romefue 13:8-10
[8] Nanh man swran fi kale tran amun su, san amun wiéngu klôle ye o yô ke kale sa ye o tran amun suo. Afin swran ng'o klô i wiéngu'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.[9] Afin ke bé sé ke: «Nanh kunnde bla o yi bô annze bian o wun bô, nanh kun swran, nanh wua, nanh mon o nyin blô o wiéngu i liké su'n,» se mmla wié ô le, se o ti se ti se ô, i kwlaa so'n bé bô i kpole sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo o wun'n sa.»[10] Swran ng'o klô i wiéngu'n, o yô'e i te, o man swran ng'o klô swran'n, wuun wa wié mmla'n kwlaa su fa.

Jacques 1:12-15
[12] Swran nga sa to i su b'o tre i awlen'n, i lie su ti yé. Afin ke Nyanmien wun ke o tre i awlen sa so'n nun'n, oh fah nguan b'o ti liké kpa, bo i waan oh fah man bé nga bé klôé'n, men.[13] Se bé laka swran kun'n, nanh mon o sé ke, Nyanmien ye o leke io. Afin bé kwla laka'a Nyanmien sa fi nun, ye i bobo laka'a swran fi.[14] Sannge swran kun i lakale'n fin i bobo i kônvi'n, ye man bé leke bé nyen io.[15] Se kônvi'n ti swran'n, wuun éh séh ke, o wunnze, o wu sa te'n. Ke sa te so'n i nyin kô ti kpa'n, i liké b'o su i su'n yele wié'n.

Marc 12:28-31
[28] Mmla kléfue'm bé nun kun tii bé nde nga bé kan'n. Ke o wuun ke Jésus tee bé su kpa'n, o wunngéé Jésus wun le, o usee i ke: ?Mmla'n i nun dan'n yele ônin?[29] Jésus sé i ke: Nien i nun dan'n ye, «Israël mun, anh tié, é Min Nyanmien'n i kunngba tye ye o ti é Min nion.[30] Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, man wo akunndan'n kwlaa tren i su, fo o wunmien'n kwlaa yô liké ng'o klé ke a klôé'n.»[31] Ye nian ng'o menten'n ye: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.» Mmla wié fi nu'an le bo i dan tra béo.

Luc 10:10-28
[10] Sannge klo kwlaa nga an dyu su bo bé so'a amun nun'n, anh dyran gua'n su, anh sé ke:[11] Amun bobo amun klo'n su ndutré b'o ô é dya wun'n, éh kpukpuh gue amun wun, sannge man amun si ke Nyanmien i siéle ble'n wa mantan.[12] Nanwle, dyole dile tyen'n nun Sodome i nyrennen lie'n, oh yôh soso tra klo so'n lie'n.[13] Chorazinfue mun, an yakô! Bethsaïdafue mun, an yakô! afin se o ti ke sa kéklééklé bo bé yôô bé amun klo'n su'n, ye bé yôô bé Tyr nin Sidon'n, wuun lofue'm bé kla ôfuen, bé tran nzuen nun, bé katyii bé nzuen'n wa tye.[14] O man dyole dile tyen'n nun Tyr nin Sidon bé nyrennen lie'n oh yôh soso tra amun lie'n.[15] ?Capernaümfue mun, amun kusu an bu ke bé wa bô amun dunman lélé dyu nyanmien su lo? O su yô'a so, bé wa gua amun nyin asé blolo lo.[16] Swran ng'o fa amun nde'n su'n, wuun min nde'n su ye wa faa. Sannge swran ng'o so'a amun nun'n, wuun wa so'a min nun, ye swran ng'o so'a min nun'n, wuun wa so'a swran ng'o sunmaan min'n, i nun.[17] Ke swran ablésô [nin nnyon'n] bé oli bé bali'n, bé klun dyoli, bé sé ke: nannan, ke é bô o dunman'n, asie usu'm bé srô é.[18] O sé bé ke: N wuun Satan (*f6*) o fin nyanmien su lo ke nyanmien b'o kpa sin'n sa, o toli.[19] Nian, n séli amun ke, nh dyranh amun sin, amunh tiah wuô nin nyannglan'm bé su, amunh kwla kpofue'n, liké fi su yô'a amun.[20] Kannze n séé so'n, nanh amun klun dyo ninngé'm bo bé srô amun'n ti, sannge man amun klun dyo amun dunman bo ba klee nyanmien su lo'n ti.[21] I ôsu kunngba'n nun Nyanmien Wawe'n man Jésus klun dyoli dan kpa, nan wa sé ke: N Si, wo bo a sié liké'n kwlaa nyanmien su lo nin asie'n su wa'n, kwla ô, yele ke a fa ninngé nga mun fiaa ngwlelefue nin bé bo bé si sa'n bé wun, sannge a yi bé nglô kléé bé bo bé ti ke ba kanngan mun sa'n. N Si, kwla ô, o klun sa nga a yôli'n ti.[22] N Si ye o fa liké'n kwlaa maan mion. Swran fi si'a Nyanmien Wa'n, san i Si kunngba ye o si io, ye swran fi si'a Nyanmien Wa'n i Si'n, san Ba'n bobo o nin swran ng'o klô ke o fe i Si kléé'n, bé ye bé si io.[23] O kpee i nyin i sonnzonfue'm bé wun lo o wo i nuan asé sé bé ke: Bé nga bé wun liké nga an wun bé ye'n, bé lie su ti yé![24] Afin anh nian, Nyanmien nuan idyofue nin famien kpanngban bé klô ke béh wunh liké nga an wun bé ye'n, sannge ba wunmen, ye béh tih nde nga an ti bé ye'n, sannge ba timan.[25] Jésus kan nianle ti mmla sifue kun dyaô use i ke: ?Ndya, nzu ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[26] Jésus use i ke: ?Bé klelii se mmla fluwa'n nun? ?Ye ke a kanngan'n, o sé se?[27] Ye o sé i ke: «Klô o Min Nyanmien'n kpa, fo o wla'n kwlaa gue i su, fo o wunmuan'n kwlaa men, ye man wo akunndan'n kwlaa tren i su, ye klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[28] Jésus sé i ke: Ke o ti soo, yôé so, ah nyanh nguan.

ÉphÈsefue 6:5-9
[5] Kanga mun, man amun nyin yi amun min mun, anh bu bé swran, anh mian amun nyin ke liké nga amunh yôh'n o dyo bé klun, ke Christ ye an su yô men saa, nanh an bu i sin.[6] Nanh ke ke bé ô le'n i ngunmin ye an yôé so nan bé klun dyo amun wuon, sannge ke an ti Christ i kanga'n, anh tu amun klun yô sa ng'o ti Nyanmien klun su'n.[7] Man amun klun dyo sule nga an fa su bé'n su ke é Min'n ye an su sui sa, nanh an bu i ke swran ye an su yô men io.[8] Afin an si ke liké kpa kwlaa nga swran kun yô'n, se kanga ô, se diéwa ô, liké ng'o yô'n, oh nyenh i nuan liké é Min'n sa nun.[9] Amun bo an le kanga'n, amun kusu, akunndan kunngba nga amun kanga'm bé bu amun wun'n, anh bu bé wié. Nanh an kpankpan bé su, afin an si ke amun kwlaa amun Min'n ti kun, o ô nyanmien su lo, i lie'n o kpa'a swran nun.

1 Corinthefue 13:1-13
[1] Kannze man n kan anien wafawafa nin ange'm bé lie'n bobo, se n klô'a swran'n, wuun n ti ke aaba b'o te gléingléin'n sa, nin aaba nde b'o te gblaungblaun'n sa.[2] Man n yô Nyanmien nuan idyofue, man n si sa nga Nyanmien fiee swran'm bé nyrun'n i ngba, ye man n wun sa'n kwlaa wle, ye se n lafi Nyanmien su kpa bobo b'o man n kwla sé ôka'm bé ke bé tu bé bô wo'n, sannge se n klô'a swran'n, wuun man yô'a liké fi.[3] Man n fa n sa nun ninngé'n kwlaa n fa ta yalefue mun, ye n fa m bobo nannan su nan n nyan su dunman, se n klô'a swran'n, o yô'a sa fi yé ma'an min.[4] Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,[5] i nzuen ti kpa, o bu'e i bobo wun akunndan, o fa'a ya finfin, o fa'a sa sié'e i klun,[6] sa te'n yô'e i fe, nanwle dile'n ye o yô i fi.[7] Sa'n kwlaa son i nun, sa'n kwlaa nun o lafi Nyanmien su, i wla ô i su, o tre i awlen sa'n kwlaa nun, o si'a afe.[8] Swran b'o klô swran'n, o klôé gue i ti nin i bô. Sannge Nyanmien nuan idyole ô, anien wié'm bé kanle ô, sa wle wunle ô, béh wiéh,[9] afin nanh sa ngba ye é wun i wleo, Nyanmien nuan nde'n i bué kaan sa ye é kaan, afin é si'e i ngba.[10] Sannge ke bé kô nyan liké ng'o ti klonnglon'n, béh guah buébuéfue'n blô.[11] Ke n ti bakan'n, n idyo bakan idyole, m bu bakan akunndan, n kan bakan nde, sannge ke min nyin tili'n, n yatyii bakan nyôlie'n.[12] Ble nga é ô nun ye'n, é wun sa'm bé ke é nyrun bo é nien kpôngbô nglannglan nun'n sa, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, éh wunh bé wle wéiin. Ble nga é ô nun ye'n, n wu'an sa ngba wle, sannge ke tyen so'n kô dyu'n, nh wunh i ngba wle kpa ke Nyanmien kusu si min kpa'n sa.[13] Sien'n, liké nsan ng'o ka le'n bé ye, Nyanmien su lafile, é wla bo é fa gue Nyanmien su'n, nin klôle bo é fa klô Nyanmien nin swran'n, sannge bé nun dan'n yele Nyanmien nin swran bé klôle.

Romefue 6:1-23
[1] ?O man é sé se? ?É ka sa tete yôle'n su nan Nyanmien i aklunyé'n i nyin fité dan?[2] É su yô'e i so mlonmlon! ?Sa te'n, ke é wuli bo é nin i a bu'n, o yô se ye éh yôéh ékuon?[3] ?An si'a ke é kwlaa nga bé yôô é baptême nan é nin Christ-Jésus é katyi swran wunmuan'n, ke o wuli'n é ô nun wié?[4] I so'n ti, ke é nin Christ wuli é baptême yôle so'n nun bo bé siéé é nin i'n, o man ke é Si Nyanmien Kpli tyenniin'n, é kusu éh tyenh éh nantih adyale ufle su.[5] Afin se é nin i katyi swran wunmuan é wié'n b'o ti ke i lie'n sa'n ti'n, i kunngba'n, é nin i éh katyih swran wunmuan é tyenle'n b'o ti ke i lie'n sa'n ti.[6] É si kpa ke bé bôbôli é wafa nga é ti laa'n nin i waka'n su, o yô so nan é nzuen tete'n o wié, nan nanh man sa tete'n yô é nzuen kun.[7] Afin ke swran'n kô wu'n i nde nu'an sa te yôle nun kun.[8] Se é nin Christ ye é wuli'n, é lafi su kpa ke é nin i ye éh tranh kusuo.[9] É si ke, ke Christ tyennin'n, o su wu'a kun, wié'n kwle'e kun.[10] Afin ke o wuli'n, o nin sa te'n bé buli mlonmlon, ye ôle ng'o ô le sien'n, o ô Nyanmien dunman nun.[11] I so'n ti, amun nin Christ-Jésus amun swran wunmuan bo amuan katyi'n ti, amun kusu anh bu amun wun ke an wuli, o man amun nin sa te'n amuan bu, ye an wô Nyanmien dunman nun.[12] I so'n ti, amun bo an wu'n, nanh an fa sa te'n tyityi amun ti kun, ye nanh an yô sa tete nga amun kônvi so bé'n.[13] Nanh an fa amun wunnen'n i bué kaan sa mon o yô sa te'n i dyunman liké, sannge amun bo an ti ke swran bo ba wu ba tyen sa'n, anh fa amun wun man Nyanmien, man amun wunmuan'n yô i dyunman liké b'o fa yô sa kpa.[14] An su fa'a amun wun ma'an sa te yôle'n, afin Nyanmien dyra'an mmla'n su ye o sié amun kuon, sannge o yô amun yé titi.[15] ?Se o ti so'n, éh yôéh se? ?Ke Nyanmien dyra'an mmla'n su ye o sié é, b'o yô é yé titi'n, i so'n ti, éh yôh sa te? É su yô'e i so mlonmlon?[16] ?An si'a ke sa an fa amun wun man swran kun, bo an katyi i swran, bo amun nyin yii'n, wuun an ti i kanga? O man an kwla fa amun wun man sa te yôle bo i agualie yele wié'n, annze Nyanmien i nyin yile bo i agualie yele swran i swran kpa katyile'n.[17] Nh yôh Nyanmien Kpli kwla ô, afin laa sa te'n ti amun nzuen, sannge sien'n amuan fa nde nanwle nga bé kléé amun'n su kpa.[18] Nyanmien déli amun ti nzuen tete'n nun, sa kpa'n ye wa katyi amun nzueon.[19] Klo swran bo amun ti bo amun awlen soman'n ti ye n fa swran akunndan ken i soo. Laa an fa amun wun maan sa tete yôle'n nin mmla tonle'n nan amunh yôh sa sukusuku mun, o man sien'n, anh fa amun wun man sa kpa yôle'n nan anh fah Nyanmien nzuen'n.[20] Afin i nun'n bo sa te'n ti amun nzuen'n, amun nde nu'an sa kpa yôle'n nun.[21] ?Sa nga an yôô bé laa bo sien'n bé yô amun nyannzuen'n, nzu liké ye an nyen i nuon? Sa so'm bé agualie'n yele wié.[22] Sannge sien'n bo Nyanmien a dé amun ti nzuen tete'n nun bo amuan katyi i kanga'n, liké nga an nyen i nun'n yele Nyanmien nzuen bo an fa'n, bo i agualie yele anannganman nguan'n.[23] Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Matthieu 19:1-30
[1] Ke Jésus wiéé nde so'n kan'n, o tu i bô Galilée le o oo Judée men'n nun Jourdain'n i sin lo.[2] Swran kpanngban kpa bé su i su, nan wa yô bé nun tukpatyefue'm bé dyuédyué lika so'n nun.[3] Pharisifue'm (*f4*) bé bee i wun le, i kan nianle ti bé use i ke: ?Yasua kun le atin ke o yre i yi sa wié ti?[4] O sé bé ke: Ke Nyanmien yih swran'n, o yii yasua nin bla, nan wa sé ke: «I so'n ti ye man yasua kpatyi i si nin i nin, ye o fe i wun menten i yi, ye bé nnyon'n bé katyi swran wunmuan nion.» ?An nian kennge'en lé?[5] ***[6] Ke o kô yô so'n, bé ti'a swran nnyon kun, sannge bé ti swran wunmuan. O man liké nga Nyanmien kan bé bô nun'n, nanh man swran fi ti bé nun.[7] Ye bé usee i ke: ?Se o ti so'n, wuun nzu ti ye Moïse klelii ke: «Se swran kun waan oh yreh i yi'n, o men fluwa b'o klé ke wa yre nion?»[8] Ye o sé bé ke: Amun kétéle bo amuan kété'n ti ye man Moïse maan amun atin ke an yra amun yi mun nion, sannge ke Nyanmien yii swran'n, wa sié'e i so.[9] Sannge n lie'n nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o yre i yi'n, se nanh ke wa kunnde bian i bô ti'n, nan o dya ufle'n, wuun wa kunnde bla i yi bô.[10] I sonnzonfue'm bé sé i ke: Se ke yasua i nde ti ke nga sa bla lika'n, wuun man bé kpa kpô, nanh man bé dya.[11] Ye o sé bé ke: Nde nga, swran ngba kwla fa'a su, san bé nga Nyanmien sié bé so'n, bé ye bé kwla fa suo.[12] Afin yasua wié ô le, o ti'a yasua, o nin i so'n fin i nin klun, wié lie'n bé selii, ye wié kusu yô i bobo i wun so Nyanmien siéle'n ti. Man swran ng'o kwla fa su'n o fa.[13] I sin swran wié'm bé fa ba kanngan mun blelii ke o fe i sa fua bé su o yre i nuan ke Nyanmien nian bé su. Sannge i sonnzonfue'm bé idyoo bé.[14] Ye Jésus sé bé ke: Anh yatyi ba kanngan'm bé nun man bé bla n sin, nanh an fuan bé, afin bé bo bé yô bé wun ke ba kanngan nga mun sa'n, bé ye Nyanmien sié béo.[15] O fe i sa fuaa bé su, nan wa tu i bô le wa o.[16] Ye swran kun baa Jésus wun le, o use i ke: ?Ndya, nzu liké kpa ye n yô nan man nyan anannganman nguan nion?[17] O sé i ke: ?Nzu ti ye a usa min liké ng'o ti kpa'n i wun ndeo? Nyanmien kunngba tye ye o ti kpaa. Se a klô ke ah nyanh nguan'n, fa mmla'n su.[18] O usa Jésus ke: ?Mmla ônin? Ye i waan: «Nanh kun swran, nanh kunnde bla annze bian o yi annze o wun bô, nanh wua, nanh ton swran suen, bu o si nin o nin bé swran,[19] klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[20] Gbanflen'n séé i ke: N fe i kwlaa so'n su. ?Nzu ye o te ka ékuon?[21] Ye Jésus waan: Se a klô ke ah wiéh i ngba su fa wéiin'n, kô yô o ninngé'm bé ate, fe i sika'n man yalefue mun, ye ah nyanh ninngé kpakpa nyanmien su lo. Nan bla'a su n su.[22] Ke gbanflen'n tii nde so'n, o yô i ya, o dyaô oli, yele ke o ti anyanbéunfue dan.[23] Jésus séé i sonnzonfue'm bé ke: Nanwle, ke anyanbéunfue kun fe i wun man Nyanmien ke o siéé'n, o ti kéklé.[24] Nh kanh klé amun ékun ke, chameau i dolua bue nun sinle'n ti popo tra ke anyanbéunfue kun fe i wun man Nyanmien ke o siéé'n.[25] Ke i sonnzonfue'm bé tii nde so'n, o bôô bé nuan dan kpa, nan ba usa ke: ?Se o ti so'n, wuun wan ye o kwla fité nuon?[26] Jésus niaan bé, nan wa sé bé ke: Sa so'n, swran kwle'e i yô, sannge Nyanmien kwla sa'n kwlaa yô.[27] Ye Pierre waan: Nian, ya yatyi é ninngé'n kwlaa ya su o su. ?Nzu ye éh nyenh io?[28] Ye Jésus sé bé ke: Nanwle, ke bé wa bô men'n i ufle ékun'n, bo m bo n katyii Swran'n nh yih n famien nglô bo nh tranh m bia'n su'n, amun bo an suu n su'n, amun kusu an wa tran bia blu-nin-nnyon su, amunh dih Israël nvlé blu-nin-nnyon'n bé dyole.[29] Ye swran kwlaa ng'o yatyi, se i awlô ô, i niaan bian ô, i niaan bla ô, i si ô, i nin ô, i wa ô, i asie ô, min ti'n, oh nyanh bé wunsu kpe ya, ye oh nyanh anannganman nguan.[30] Bé nga bé dun mmua'n, bé nun sunman bé wa ka sien'n, bé nun sunman bé wa dun mmua.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974