A A A A A

Life: [Exercise]


Luc 22:25
Ye Jésus sé bé ke: Nvlé'm bé famien'm bé tin bé swran'm bé su, ye bé fle bé ngbenngben mun Yé Yôfue.

Sa nglô yile 13:12
Kwlale kwlaa nga nnen klikli lie'n fa kwla'n, o fa yô sa i nyrun le, ye o man asie'n nin i su swran'n kwla bé kôtô nnen klikli bo bé bô i kannin kunniin, bo i kannin'n wiéli'n i bô.

Matthieu 20:25
Jésus flee bé, o sé bé ke: An si ke nvlé wié'm bé famien'm bé mianmian bé swran mun, ye swran dandan'm bé tin bé swran'm bé su.

Marc 10:42
Jésus flee bé kwlaa, o sé bé ke: An si ke bé nga bé sié bé ke bé sié nvlé wié mun'n, bé mianmian bé swran mun, ye swran dandan'm bé tin bé swran'm bé su.

Colossesfue 2:23
Nanwle, ke bé su liké nga bé klô bé'n, bo bé yô bé wun ke bé ti aénvue sa'n, ye bé klé bé wun nyrennen'n, swran'm bé nyrun bé nde so'n ti sa b'o ti ngwlele liké kpa. Sannge sa so'm bé yôle'n ti ngben, o man swran'm bé kwla yatyi'a kônvi yôle'n.

Hébreu 5:14
Sannge alie'n ti bé nga ba yô swran bo bé kunnde sa ng'o ti kpa'n nin te'n bé ngbatyie lélé ba si i kpa'n bé lie.

1 Pierre 5:2
anh nian Nyanmien i bua fa b'o fa bé maan amun'n bé lika. Nanh an yôé mianle su, anh yôé ke Nyanmien klô ke an yô'n sa. Nanh an yôé ke amun wa nyan liké ti, sannge anh tu amun klun yô.

Matthieu 8:9
Afin m bo swran'm bé sié min'n, n kusu n sié sôndya mun, se n sé kun ke o o'n, o ko, ye se n sé kun ke o bla'n o ba. Se n sé n gbanflen'n ke o yô liké wié'n, o yô.

1 Timothée 4:8
Afin bé wun kpinngbinle'n o ti kpa, sannge bé wun bo bé fa mantan Nyanmien'n o ti kpa sa'n kwlaa nun tre, o man se bé yô so'n, bé si ke béh nyanh nguan ke é ô ye'n nin ble ng'o ba lo'n nun.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

1 Corinthefue 10:31
I so'n ti, se amunh dih liké ô, amunh nonh nzué annze nzan ô, se amunh yôh liké wié ô, anh yô i kwlaa so'n i nuan su man Nyanmien nyan nyrun.

2 Timothée 2:5
Swran ng'o wanndi'n, se wa wanndi'a ke bé klélii'n sa'n, o nya'an nun liké.

1 Timothée 2:12
N kpli'an su ke bla klé liké, ye o sié yasua, sannge mon o tran diin.

Romefue 12:1
Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.

Sa nga bé yôli'n 24:16
I so'n ti ye man n kusu, m mian min nyin ke min awlen'n nun yô wéiin titi Nyanmien nin swran'm bé nyrun nion.

1 Timothée 4:7
Sannge nanh fa nde b'o ti'a Nyanmien lie b'o ti ke bla ôké'm bé nde sa'n bé su. Mion o nyin mantan Nyanmien kpa.

Hébreu 12:2-11
[2] Man é kpe é nyin nian Jésus, é Nyanmien sulafile'n fiin, i ye man é lafi i su lélé gue i ti nin i bôo. Ke o bu i klun b'o wa dyo'n i akunndan'n, o kplin su man bé kuin waka'n su, wa bu'e i nyin asé guale'n liké fi, nan wa kô tran Nyanmien bia'n i fama su.[3] Anh bu i bo ke sa te yôfue'm bé satyi i wun'n o tre i awlen'n i akunndan nan amun sa sin a bubu'a amun nan amuan kponzoman.[4] Se sa te'n ti swran'n, wuun nh séh ke, amun nin i a tu lélé amun mmôdya nian guaman.[5] ?Afotue nga Nyanmien maan amun bo an ti i wa'n, amun wla a fi su? Bé klee ke: «N wa, nanh bu fo nga é Min Nyanmien'n tu wo'n i aôwi, Ye se o idyo wo'n, nonh o sa sin bubu o.[6] Afin é Min'n tu bé nga o klô bé'n bé fo, Ye bé nga o bu bé i wa'n, o fa nyantiaan bô bé.»[7] Se Nyanmien tu amun fo'n, mon o son amun nun, afin o bu amun i wa. ?Ba ônin ye i si tu'e i foo?[8] Se o tu'a amun fo ke o fa tu i mma mun sa'n, wuun an ti'e i klun ba, an le'a si.[9] É si'm bé tu é fo, é bu bé swran. Se o ti so'n, man é bu é Si nga é wawe'n wô i sa nun'n i swran tra bé nan ya nyan nguan.[10] Kpa nga é si'm bé waan é yô bo i ti ye bé tu é fo'n, o ti lé nnyon kun lie, sannge nga Nyanmien fa tu yé'n é kpa yôle mlonmlon tio nan é katyi ke i sa.[11] Nanwle, fo tule'n kwlaa, ke béh tuh yé'n, i klikli'n nun o yô é ya, o yô'a é fe, sannge bé nga bé fa su bo bé katyi'n, o man bé yô kpa, bé di aladyé.

1 Pierre 2:14
se i swran ng'o sié bé, o sunman bé ke bé tu bé nga bé yô sa te'n bé fo'n, nan bé yô bé nga bé yô sa kpa'n bé mô ô.

1 Pierre 2:1
I so'n ti, anh wla klunwi, nin gble'n kwlaa, nin dunman kunndele, nin amun nyin bo an fa tyi swran'n, nin swran wun nde kanle'n kwlaa bé asé.

1 Corinthefue 6:19
?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?

3 Jean 1:2
N swran kpa, Nyanmien man liké kwlaa nga a yô'n o yô kpa, ye a yô dyuédyué, ke n si ke o wla'n wô Nyanmien su kpa'n sa.

1 Corinthefue 9:24-27
[24] ?An si'a ke bé nga bé wanndi si akplôwa'n bé kwlaa bé wanndi, sannge bé nun kun ye o nyen io? Amun kusu ke o yô nan amuan nyen'n, an wanndi so.[25] Bé kwlaa nga bé si ngôndi tule ô, bee kwlaa so'n se bé klô ke béh nyenh'n, bé nian bé wun su kpa liké'n kwlaa nun. Bé yôé so kunnde bé dunman, sannge dunman so'n tyeman. Sannge é yôé so é kunnde dunman b'o wiéman.[26] I so'n ti, n lie'n, n wanndi, sannge n wanndi'a ngben, n tô tyolieo o tô fuanman.[27] Ke n kô yô nan m bo n kaan nde klé swran mun'n, ba sé'a n ke n nu'an bé nun wié'n, n nian min wun su kpa n tra min awlen lélé o si min wun.

1 Pierre 3:3-4
[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.

2 Timothée 4:7
Man mian min nyin man wanndi wanndile dan kpa, man dyu n dyuwle, n dyran kéklé lafii Nyanmien su.

1 Corinthefue 9:26-27
[26] I so'n ti, n lie'n, n wanndi, sannge n wanndi'a ngben, n tô tyolieo o tô fuanman.[27] Ke n kô yô nan m bo n kaan nde klé swran mun'n, ba sé'a n ke n nu'an bé nun wié'n, n nian min wun su kpa n tra min awlen lélé o si min wun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974