A A A A A

Life: [Discernment]


1 Corinthefue 2:14
Swran ti blé'n b'o ô sa'n o fa'a Nyanmien Wawe ninngé'm bé su, afin bé ti i nyrun sinnzin liké, o kwla wu'an bé wle mlonmlon, afin san Nyanmien Wawe'n ye o klé swran ye man o wun bé wafa'n i wleo.

1 Corinthefue 12:10
O man wié'm bé yô sa kéklééklé, wié idyo Nyanmien nuan wié si liké nga bé ti Nyanmien lie'n nin nga bé ti'e i lie'n bé ngbatyie, wié kan anien wafawafa, wié katyi anien b'o timan'n.

1 Corinthefue 14:29-33
[29] Nyanmien nuan idyofue'm bé lie'n, man swran nnyon annze nsan bé idyo, ye man bé nga'm bé bu i akunndan nian.[30] Se Nyanmien kan nde klé swran ufle b'o ti le'n, man klikli lie'n muen i nuan.[31] Swran kwlaa b'o klô ke oh kanh nde'n, mon o kan, sannge anh ken kunngun, man swran'n kwlaa bé wun i wle, ye bé dyran kéklé.[32] Sa nga Nyanmien nuan idyofue yô'n, mon o bu i akunndan nan wa yô,[33] afin Nyanmien yô sa i nuan su, o klô'a sa sukusuku'n. Nanh man mmla'm bé idyo asonun'n nun, afin se bé idyo'n, o ti'e i nuan su. Ke bé bo bé ti Nyanmien lie'n ke bé yôé so asonun'n kwlaa nuon. Man mmla'm bé nyin yi bé bo bé sié bé'n afin bé klé mmla'n nun so.

1 Jean 2:27
Amun lie'n, Christ fe i Wawe'n maan amun. Ke i Wawe so'n nin amun te ô le'n, an bô'a ye kunnde'a swran ke o klé amun liké. Afin o klé amun liké'n kwlaa, liké ng'o klé amun'n ti nanwle, o ti'a atô. I so'n ti, amunh nin i tran titi ke o kan kléé amun'n sa.

1 Jean 4:1
N swran kpa mun, nanh an lafi bé nga bé sé ke bé idyo Nyanmien Wawe'n nuan'n, bé ngba su, anh sa bé nian, se bé idyo Nyanmien nuan sakpa ô, annze se liké wié ye bé idyo i nuan ô. Afin bé nga bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé kpanngban kpa ba ba men'n nun.

1 Thessaloniquefue 5:21
sannge anh bu i kwlaa i akunndan nian, anh fa ng'o ti kpa'n,

1 Timothée 4:1
Nyanmien Wawe'n ken i wéiin ke, tyen wié lélé ke men'n koh i bué nuan'n, swran wié'm bé su lafi'a Nyanmien su kun, béh fah liké nga mmusu bo bé laka swran'n bé klé'n su.

Colossesfue 2:8
Anh sasa amun wun, nanh man swran fi fe i sa ng'o si'n nin sa ngben wié fa laka amun, o nyan amun. Sa so'm bé fin lalafue'm bé nzuen'n, nin ninngé nga é nannan'm bé klé'n, bé fi'an Christ.

Hébreu 4:12
Afin Nyanmien nde nga o kô kan'n, wuun wa kan o katyimen, o man swran'm bé katyi. Se é kwla sa'n

Hébreu 5:14
Sannge alie'n ti bé nga ba yô swran bo bé kunnde sa ng'o ti kpa'n nin te'n bé ngbatyie lélé ba si i kpa'n bé lie.

Jacques 1:5
Se ngwlele'n wa ti'a amun nun wié kpa'n, mon o kan klé Nyanmien bo i sa ti'a tankaan'n, b'o fa liké man swran'n kwlaa, o idyo'e i sin'n. O man swran so'n oh wunh sa wle.

Jean 7:24
Nanh an nian swran i wafa ng'o ti'n an fa di nde'n, sannge anh di nde nanwle su.

Matthieu 10:16
Anh nian, amun bo an ti ke bua mun sa'n, nh sunmanh amun gbôklô'm bé afien. I so'n ti, anh yô ngwlelefue ke wuô sa, ye anh yô weteefue ke aublé sa.

Matthieu 24:24
Afin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Christ'n, o nin bé bo bé ton bé wun suen ke bé ti Nyanmien nuan idyofue'n, bé wa dyaô, béh yih atre, béh yôh abônuan sa mun lélé ke bé fa laka bé bo Nyanmien faa bé'n bobo, se bé kwla nyan bé ô.

Romefue 12:2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Sa nga bé yôli'n 17:10-11
[10] Kpekuun é niaan'm bé man Paul nin Silas bé oo Bérée kongue. Ke bé dyuu lo'n, bé wlu Juif'm bé Nyanmien sua'n nun,[11] Juif so'm bé nzuen'n ti kpa tra Thessalonique lie mun, bé fa Nyanmien nde'n su ndende, tyen kwlaa bé fa Nyanmien Nde nga bé kleli'n nin nde nga Paul kan klé bé'n, bé sunnzun nian se o ti kun ô.

Philippesfue 1:9-10
[9] Ye n sre i ke an klô i nin swran mun kpa ye an si ngwlele, an wun sa'm bé wle kpa wéiin.[10] I so'n nun amunh wunh liké nga bé ti kpa'n bé wle, ye Christ bale tyen'n nun bé su wu'an sa te kaan sa amun wun, o man bé su kputu'a amun.

1 Timothée 6:3-5
[3] Se swran wié klé liké ufle, b'o fa'a é Min Jésus-Christ i nde nanwle'n o nin Nyanmien i sule wafa nga o klé é ke é sui'n su'n,[4] o tu i wun, o si'a liké fi. Nde'm bé akplôwa sile'n o nin liké'm bé su utré dile'n o katyi i wun ke tukpatye sa. I kwlaa so'n ye man swran'm bé nyin tyi swran, bé di utré, bé kpe bé wun nzôwa, bé bu swran'n wié sa te yôfue nion.[5] O man swran nga bé wu'an sa wle, bo bé si'a nanwle'n kun'n, bé si akplôwa o le'a bô buwle. Bé bu ke Nyanmien sule'n man bé nyan bé wun.

2 Corinthefue 11:13-15
[13] Swran so'm bé ton bé wun suen ke Nyanmien ye o sunmaan béo, bé ti gblefue ye bé yô bé wun ke Christ ye o sunmaan béo.[14] O ti'a abônuan, afin Satan (*f6*) bobo katyi i wun ke ange b'o di nanwle sa.[15] O man se i dyunman difue'm bé yô bé wun ke bé nga bé dyunman yele nanwle'n i kléle'n bé lie'n sa'n, wuun ba fe'e i asé. Bé agualie'n oh yôh ke bé dyunman'n sa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974