English
A A A A A

Life: [Aging]

1 Timothée 5:8
Swran ng'o nie'en ifue'm bé lika'n o ti te, nga b'o i te'n tra su'n yele swran ng'o nie'en i bobo i awlô'n i lika'n, o ti'a Nyanmien sufue, i te lie'n tra swran ng'o lafi'a Christ su'n.

2 Corinthefue 4:16
I so'n ti, é sa sin bubu'a é. Kannze é wunnen ng'o ô ye'n o satyi'n, liké nga bo man bé fle min swran'n, tyen kwlaa Nyanmien bôé monnen.

Philémon 1:9
sannge nga lie'n, o fata ke n sre o klôle bo a klô bé'n ti. M Paul bo man yô kpenngben bo Christ-Jésus ti sien'n n wô bisua'n nun'n,

Tite 2:3
Kan klé bla kpenngben mun ke bé kusu bé yô sa nga Nyanmien swran yôo o ti su'n. Nanh man bé di abla, nanh man bé yô nzanbôefue. Man bé yô sa ng'o ti kpa'n

1 Timothée 5:1-2
[1] Nanh idyo kpenngben mun, sannge tu bé fo amannien su, fa bé bu o si, bu gbanflen mun o niaan,[2] bu bla kpenngben mun o nin, bu talua mun o niaan sa'n kwlaa nun.

Philippesfue 3:20-21
[20] É lie'n é ti nyanmien su lo ba, é minnde é Défue'n, é Min Jésus-Christ b'o fin lo ba'n.[21] O wa fa é wunnen b'o ti'a liké fi'n o yô man oh katyih ke i wunnen b'o fa oo lika ng'o le nyrun lo'n nun'n sa. I kwlale b'o fa sié liké'n kwlaa'n ye oh fah katyi io.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974