A A A A A

Good Character: [Contentment]


Matthieu 6:25-33
[25] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, nanh an kôkô ninngé bo an lemen'n ti sé ke: ?Nzu ye é dio? [?Nzu ye é noon?] annze, ?É nyan tannin nin ye é klaa? ?Nguan nde'n ti'a tyinndyin tra'a alie'n? ?Bé wunnen'n ti'a kpa tra'a tannin?[26] Anh nian anunman'm bo bé tu sin'n, bé gua'a awié, be kpe'a awié guemen tanngannin nun, sannge amun Si b'o ô nyanmien su lo'n ta bé. ?An ti'a kpa tra'a bé?[27] Amun nun ônin ye i kôkôle nun o kwla gue i afue'n su bo kaan?[28] ?Ye nzu ti ye an kôkô trale tio? Anh nian waka nyre bo bé ô blô lo'n, bé di'a fié, bé tô'a dyésé.[29] O nin i se'n ngba, anh nian, Salomon bobo o nin i anyanbéun'n kwlaa wa kla'a bé nun wafa kun i wunsu tannin lé.[30] ?Se Nyanmien yô idyré'n bo nde bé ô blô lo bo ainman béh guah bé sin nun'n bé klaan ke nga sa'n, o su kata'a amun wun so kpe blu? ?An lafi'a Nyanmien su?[31] I so'n ti, nanh an kôkô sé ke: ?Nde nzu ye é dio? annze, ?Nzu ye é noon? annze, ?Nzu ye é klaa?[32] Liké so'n kwlaa bé bo bé su'a Nyanmien'n bé ye bé kunndeo. Nanh an yô so, afin amun Si b'o ô nyanmien su lo'n si ke amun sa mian liké so'm bé wun.[33] Anh dun mmua fa amun wun man Nyanmien mon o sié amun, ye anh yô i klun sa'n, i sin o wa fa ninngé so'n kwlaa uka su man amun.

2 Corinthefue 11:23-25
[23] Se bé ti Christ dyunman difue'n, n kusu n ti i dyunman difue wié dan, n ken ke man dyinmin sa, n di dyunman tra bé, bé wla m bisua tra bé, bé bô min tra su. Tyen kwlaa n wô wié'n nuan,[24] Juif'm bé bôô min ngblé nuan ablasan-nin-ngwlan so fa nnun,[25] bé finfiin min yebue kpe kun, ye Romefue'm bé bôô min nin nyantiaan kpe nsan. Alié'n satyii m bô kpe nsan, n dii nzué'n nun tyen ba kun.

Philippesfue 4:12-13
[12] Se nh dih yale ô, se n le liké'n kwlakwla ô, n kwla tran. Lika kwlaa nga n dyu nun'n, nin sa kwlaa ng'o to n su'n, se n ku yi ô, se n la awé ô, se n le liké kpanngban ô, se n sa mian ô, bé kléé min ke n yô nan man kwla tran'n.[13] Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Hébreu 13:5
Liké nga amunh yôh'n, nanh an yôé sika klôle'n ti. Man amun nyin yi liké nga an lee'n, afin Nyanmien bobo sé ke, «o su yatyi'a o, o su kpotyi'a o mlonmlon.»

1 Timothée 6:6-7
[6] Nanwle, se swran nyin yi liké ng'o le'n, Nyanmien sule'n o ti anyanbéun liké dan.[7] Afin ke béh wuh yé'n, é nin liké fi a baman, o man ke éh koh'n, é kwla fa'a liké fi koman

Luc 12:15
I sin o sé bé ke: Anh nian amun wun kpa kônvi kpli yôle'n i lika, afin man swran nyen i wun, o nyen i wun see… nanh ninngé so mun ye bé men i nguaan.

2 Corinthefue 12:10
I so'n ti, se n le'a wunmien ô, bé kpe min nzôwa ô, n sa mian ô, bé klé n yale ô, n wun nyrennen ô, Christ ti n klun dyo, afin ke m bu i ke n le'a wunmien'n, i lie bo ye n nyan wunmien nion.

1 Timothée 6:10-11
[10] Afin sika klôle'n ye o ti sa tete'n kwlaa i bo nion. Swran wié'm bé fa bé nyin blôô nun lélé bé lafi'a Nyanmien su kun, o man awlabôe'n wa kun bé kpô.[11] Sannge o bo a ti Nyanmien i swran'n, nanh fo o wun wle ninngé so'm bé yôle nun. Mion o nyin yô sa ng'o ti kpa'n, fo o wun mantan Nyanmien, lafi i su, klô Nyanmien nin swran, tro o awlen, yô weteefue.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974