A A A A A

Good Character: [Commitment]


1 Jean ৪:২০
Se swran kun sé ke o klô Nyanmien, sannge o kpo i niaan'n, wuun atô ye o buaa. ?Afin se o klô'e i niaan'n b'o wuin'n, o yô se ye o kwla klô Nyanmien b'o wunmen nion?

2 Timothée 1:12
I so'n ti ye n wun nyrennen ngaa, sannge o nin i so'n ngba nyannzuen ku'an min, afin n si swran nga n fa n wla'n guee i su'n. N sii wéiin ke liké kwlaa nga o fa wlaa n sa nun'n, i bobo kwla nian su lélé fa dyu tyen so'n nun.

2 Timothée 2:15
Mion o nyin di dyunman kpa man Nyanmien yô o mô, yô dyunman difue bo nyannzuen kunmen i dyunman'n ti, b'o kan nde nanwle o kpe'e i wun.

2 Timothée 4:7
Man mian min nyin man wanndi wanndile dan kpa, man dyu n dyuwle, n dyran kéklé lafii Nyanmien su.

Sa nga bé yôli'n 2:42
Bé fa bé bo Jésus sunmaan bé'n bé nde'n su kpa, bé tran aniaan tranle, bé di liké lika wle, bé nin Nyanmien bé kôkô yale tititi.

Colossesfue 1:29
I so'n ti ye n fa wunmien ng'o maan min, bo i ti ye n le fanngan'n m mian min nyin fa di dyunman kpa nion.

Galatiefue 1:4
Ke o kô yô nan Christ wa dé é ti men te kain nga nun'n ti, o fe i bobo wun mannin é sa te'n ti. I so'n ti é Si Nyanmien klun su.

Galatiefue 6:9
Nanh man é sa sin bubu é sa kpa yôle'n nun, afin se ya feman'n, tyen wié éh nyenh i nuan liké.

Jean 8:12
Jésus kan klé bé ékun ke, i ye o kpadya men'n nuon, swran ng'o su i su'n, kpadyale so'n b'o man nguan'n o man oh wunh asé, o su nanti'a aôsin'n nun lé.

Jean 9:62
Wié'm bé sé ke: I nde ng'o kan'n, o fa'a swran bo asie usu a satyii'n i nde. ?Asie usu kwla tiké anyansifue nyinma?

Matthieu 4:19
Jésus séé ke: Anh bla'a su n su nh fah amun katyi swran'm bé trafue ke dyué trafue sa.

Philippesfue 3:13
Aniaan mun, m bu'a min wun ke man wié i ngba nyan, sannge sa kun nga n dyin su ke n yô'n, yele ke man n wla fi liké kwlaa ng'o ô n sin'n, nan n tyinndyin man n sa tô liké ng'o ô n nyrun lo'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974