A A A A A

Good Character: [Cleanliness]


1 Jean 1:7-9
[7] Se sa nga é yô'n é yôé wéinwéin'n ke i bobo yô sa wéinwéin sa'n, é nin amun di anuanse, ye i Wa Jésus i mmôdya'n man é wun sa'n kwlaa wiéh.[8] Se é sé ke sa te nu'an é wun'n, wun'n é su laka é wun, é di'a nanwle.[9] Sannge se é di sa nga é yôli'n i nanwle klé Nyanmien'n, é kwla fa é wla gue i su, afin o yô sa i nuan su, oh yatyih tye é, o man é wun sa'n wiéh.

Sa nga bé yôli'n 9:1-31
[1] Ke oh yôh so'n, wuun Saul te wla é Min'n i sonnzonfue'm bé sre ke oh kunh bé, i so'n ti, o oo Nyanmien nyrun dyranfue dan'n i wun lo,[2] o sre i ke o men i Nyanmien sua nga bo bé ô Damas lo'n bé wun fluwa, nan se o tô swran wié lo'n, se yasua ô, bla ô, bo bé fa nde su'n oh tyih bé ba Jérusalem.[3] Ke oh koh b'o wa dyu Damas lo'n, kpekuun nyanmien'n kpadya piaa guee i su.[4] O toli, o tii swran kun nen, o sé i ke: ?Saul, Saul, nzu ti ye a klé n yale soo?[5] Ye o use i ke: ?Nannan, bé fle o se? Ye o sé ke: Min Jésus-o, min ye a klé n yale nion.[6] Sannge dyaô wlu klo'n nun, bé wa klé o liké nga a wa yô'n.[7] Bé bo bé ko i sunmanle'n, bé dyin le bé too amulé, bé tili nen so'n, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[8] Saul dyaôli, i nyin'n gua su, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[9] O dii lé nsan, o wu'an asé, o di'a liké, o no'an nzué.[10] Ke oh yôh so'n, Jésus i sonnzonfue kun ô Damas le, bé fle i Ananias. O wuun é Min'n aôlia nun, o flelii. Ananias séé ke: Nannan, man srô![11] Ye é Min'n sé i ke: Dyaô ko atin bo bé flee i Séiin'n su Judas awlô lo, kô nian Saul b'o fin Tarse'n i ôsu. O nin Nyanmien bé su kôkô yale.[12] O wuun bian kun bo bé fle i Ananias'n aôlia nun, o wluu lo, o fe i sa fue i su nan o wun asé.[13] Ananias sé ke: Nannan, n tili tete kwlaa nga bian so'n yôô o swran mun Jérusalem lo'n, swran sunman bé nuan nun,[14] ye Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé meen i atin ke, swran kwlaa b'o bô o dunman klo nga su wa'n, o tyii![15] Sannge é Min'n sé i ke: Ko, afin bian so'n, man fe ke o di n dyunman, nan o bô n dunman'n nvlé wié'm bé nun, famien nin Israël mma'm bé nyrun,[16] ye m ma klé i nyrennen kwlaa ng'o wa wuin n dunman nun'n.[17] Ananias oli, ke o dyuu awlô lo'n, o fe i sa'n fuaa Saul su, o sé i ke: Min niaan Saul, ke ah bah'n, é Min Jésus b'o fitéé o nyrun atin'n nun lo'n o sunmaan min ke m ma tiké o nyin nan Nyanmien Wawe'n fa o katyi i lie mlonmlon.[18] I ôsu kunngba so'n nun liké wié ke dyué wun bui sa fin i nyin su toli, nan wa wun asé.[19] O dyaôli nan ba yô i baptême. Ke o dii liké'n, o nyaan wunmien ékun. O dii lé nnyon kun Jésus sonnzonfue'm bé wun Damas le,[20] kpekuun o su kan Jésus nde Nyanmien sua'm bé nun, ke Jésus ti Nyanmien Wa.[21] Bé kwlaa nga bé ti i nde'n, o bôô bé nuan, bé sé ke: ?Nenh i ye o klé bé bo bé bô dunman so'n bé nyrennen Jérusalem lo nion? ?Wa baman wa ke o wa tyi bé ko Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé dyasu?[22] Sannge nde kanle'n si Saul wun ye i nde'n kwla bé, ke oh kanh ke Jésus ti Christ'n (*f1*), b'oh yiyih nun klé Juif'm bo bé tran Damas lo'n, bé le'a nde fi ke'en kun.[23] Ke o dii lé nnyon kun'n, Juif'm bé tyityii ke béh kunh Saul,[24] sannge Saul tii bé ndyityie so'n. Bé sese klo'n i anuan'm bé nun kongue nin wia nun ke béh kuinh.[25] Sannge kongue i sonnzonfue'm bé fe wlaa gbôgbô kun nun dyre klo i wun nga bé sili'n i sin lo.[26] Ke Saul dyuu Jérusalem lo'n, i waan oh feh i wun mantan Jésus sonnzonfue mun, sannge bé kwlaa bé srôé, bé lafi'a su ke wa yô Jésus sonnzonfue sakpa.[27] Sannge Barnabas fe bé oo bé bo Jésus sunmaan bé'n bé wun lo, o kan kléé bé ke Saul wuun é Min'n atin'n nun, o nin i idyoli, o kan nde yakpa su Jésus dunman nun Damas lo.[28] Ke o fin tyen so'n nun'n, o nin bé wlan Jérusalem klo'n nun, bé ko bé ba,[29] ye o kan nde é Min'n dunman nun yakpa su. Ye o kan nde klé Juif'm bo bé idyo Grec'n, bé si akplôwa, bé sofue mun ye bé klô ke béh kuinh nion.[30] Ke aniaan'm bé tii i so'n, bé fe oo Césarée, nan bé man wa o Tarse.[31] Asonunfue'm bo bé ô Judée, nin Galilée, nin Samarie men wunmuan'n nun lo'n, bé le aladyé, asonun'n ko i nyrun. Ke bo asonunfue'm bé srô é Min'n bo Nyanmien Wawe'n dyran bé sin'n, bé tre.

Philippesfue 4:8
Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.

Sa nglô yile 1:5
***

2 Corinthefue 7:1
N swran kpa mun, sa kwlaa nga Nyanmien séé ke oh yôh bé so'n ti, man é wla sa kwlaa ng'o satyi swran'n nin akunndan tete'n kwlaa bé asé. Se é waan é srô Nyanmien'n, man é nian é wun kpa ke nanh man sa kaan sa tran é nin i é afien.

2 Pierre 3:8
N swran kpa mun, sa kun ô le bo nanh amun wla fi, yele ke, é Min'n lie'n, tyen ba kun'n ti i nyrun afue akpi, ye afue akpi'n ti i nyrun tyen ba kun.

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

Matthieu 23:25-28
[25] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an wunnzin klôwa nin talié'm bé sin, sannge liké ng'o ô nun'n an nyeen wué kéklé su amun kônvi kpli'n ti.[26] Pharisifue anyansifue, dun mmua wunnzin klôwa'n nin talié'm bé klun lo nan i sin'n kusu wa yô yeiin.[27] Amun mmla kléfue nin Pharisifue dunman klôfue mun, an yakô! Yele ke an ti ke ndia su sua bo ba ken i ayré ufué sa, i tale'n yô klaan, sannge i klun lo'n ti swran ôwié, nin ninngé tete wafa'n kwlaa.[28] Amun kusu ke an ti soo. Ke swran'm bé wun amun'n, an fa swran kpa, sannge dunman klôle'n nin sa tete'n kwlaa bé ô amun awlen'n nun.

Luc 6:31
Liké nga an klô ke swran yô man amun'n, anh yô i wunsu man bé.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

Matthieu 23:26
Pharisifue anyansifue, dun mmua wunnzin klôwa'n nin talié'm bé klun lo nan i sin'n kusu wa yô yeiin.

Matthieu 5:8
Bé nga sa te fi nu'an bé awlen'n nun'n, bé lie su ti yé, afin bé wa wun Nyanmien!

Romefue 5:8
Sannge Nyanmien klé é ke o klô é, afin ke é te ti sa te yôfue'n, é ti o man Christ wuli.

1 Timothée 4:12
Ke bo a ti gbanflen kaan'n ti, nanh yô man swran fi yô o finfin, sannge yô sa ng'o ti kpa'n, man bé nga bé lafi Christ su'n bé nian su yô, o idyole nun ô, o nzuen'n nun ô, o swran klôle nun ô, o Nyanmien sulafile nun ô, o nin sa te bo a yôman nin ô.

2 Corinthefue 6:14-18
[14] Nanh amun nin bé nga bé lafi'a Christ su, bo amun nzuen'n seman'n, an san nun. ?Nzu anuanse ye swran kpa nin swran te'n bé dio? ?Wia'n nin aôsin'n bé kwla tran lika wle?[15] ?Christ nin mmusu'm bé si Satan'n bé nuan se? ?Swran ng'o lafi Christ su'n nin swran ng'o lafi'e i su'n bé akunndan'n ti kun?[16] ?Bé kwla fa sua kun yô Nyanmien nin amuen'm bé sua? Afin é ti Anannganman Nyanmien'n i sua, afin Nyanmien bobo waan: «Min nin bé éh tranh, éh sanh nun, Nh yôh bé Nyanmien, ye bé kusu béh yôh n swran.»[17] I so'n ti, «É Min Nyanmien séé ke: Anh dyaô bé nun, Nanh an fa amun wun mantan bé, Nanh an kan fien. Ye nh soh amun nun,[18] Nh yôh amun si, Ye amun kusu amunh yôh n wa yasua nin n wa bla. Ke é Min Nyanmien Kpli'n sé soo.»

Sa nga bé yôli'n 9:1-20
[1] Ke oh yôh so'n, wuun Saul te wla é Min'n i sonnzonfue'm bé sre ke oh kunh bé, i so'n ti, o oo Nyanmien nyrun dyranfue dan'n i wun lo,[2] o sre i ke o men i Nyanmien sua nga bo bé ô Damas lo'n bé wun fluwa, nan se o tô swran wié lo'n, se yasua ô, bla ô, bo bé fa nde su'n oh tyih bé ba Jérusalem.[3] Ke oh koh b'o wa dyu Damas lo'n, kpekuun nyanmien'n kpadya piaa guee i su.[4] O toli, o tii swran kun nen, o sé i ke: ?Saul, Saul, nzu ti ye a klé n yale soo?[5] Ye o use i ke: ?Nannan, bé fle o se? Ye o sé ke: Min Jésus-o, min ye a klé n yale nion.[6] Sannge dyaô wlu klo'n nun, bé wa klé o liké nga a wa yô'n.[7] Bé bo bé ko i sunmanle'n, bé dyin le bé too amulé, bé tili nen so'n, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[8] Saul dyaôli, i nyin'n gua su, sannge o wu'an asé. Bé tre i sa bé fe oo Damas lo.[9] O dii lé nsan, o wu'an asé, o di'a liké, o no'an nzué.[10] Ke oh yôh so'n, Jésus i sonnzonfue kun ô Damas le, bé fle i Ananias. O wuun é Min'n aôlia nun, o flelii. Ananias séé ke: Nannan, man srô![11] Ye é Min'n sé i ke: Dyaô ko atin bo bé flee i Séiin'n su Judas awlô lo, kô nian Saul b'o fin Tarse'n i ôsu. O nin Nyanmien bé su kôkô yale.[12] O wuun bian kun bo bé fle i Ananias'n aôlia nun, o wluu lo, o fe i sa fue i su nan o wun asé.[13] Ananias sé ke: Nannan, n tili tete kwlaa nga bian so'n yôô o swran mun Jérusalem lo'n, swran sunman bé nuan nun,[14] ye Nyanmien nyrun dyranfue dandan'm bé meen i atin ke, swran kwlaa b'o bô o dunman klo nga su wa'n, o tyii![15] Sannge é Min'n sé i ke: Ko, afin bian so'n, man fe ke o di n dyunman, nan o bô n dunman'n nvlé wié'm bé nun, famien nin Israël mma'm bé nyrun,[16] ye m ma klé i nyrennen kwlaa ng'o wa wuin n dunman nun'n.[17] Ananias oli, ke o dyuu awlô lo'n, o fe i sa'n fuaa Saul su, o sé i ke: Min niaan Saul, ke ah bah'n, é Min Jésus b'o fitéé o nyrun atin'n nun lo'n o sunmaan min ke m ma tiké o nyin nan Nyanmien Wawe'n fa o katyi i lie mlonmlon.[18] I ôsu kunngba so'n nun liké wié ke dyué wun bui sa fin i nyin su toli, nan wa wun asé.[19] O dyaôli nan ba yô i baptême. Ke o dii liké'n, o nyaan wunmien ékun. O dii lé nnyon kun Jésus sonnzonfue'm bé wun Damas le,[20] kpekuun o su kan Jésus nde Nyanmien sua'm bé nun, ke Jésus ti Nyanmien Wa.

1 Corinthefue 15:29
?Se o ti'a so'n, bé bo bé yô baptême bé bo bé wuli'n bé ti'n, béh yôéh se? ?Se swran wuo o su tye'an mlonmlon'n, nzu ti ye bé yô baptême bé tio?

Romefue 1:26-27
[26] I so'n ti, Nyanmien yii i sa bé su, o man bé kônvi so nyannzuen sa'm bé yôle, lélé o man bé mmla'm bé yatyi bian nna nga Nyanmien siéé i su'n, bé yô sa ng'o ti'e i su mlonmlon'n.[27] Yasua'm bé kusu bé yatyi bla nna nga Nyanmien siéé i su'n, bé wun yrayra bé bé wiéngu yasua'm bé kunndele'n nun, bé yô nyannzuen sa mun, o man bé nyan bé sa tete so'm bo bé yô'n i nuan akatua.

1 Corinthefue 14:40
sannge anh yô i kwlaa i nuan su sesese, nanh mon o yô sukusuku.

Matthieu 7:18-23
[18] Waka kpa'n kwla su'a mma tete, ye waka b'o ti'a kpa'n kwla su'a mma kpakpa.[19] Waka kwlaa b'o su'a mma kpa'n bé kpe yii sin nun.[20] I so'n ti, bé nzuen'n ye amunh fah si béo.[21] Nanh swran kwlaa nga bé fle min bé Min'n bé ngba ye béh yôh men nga Nyanmien sié'n i nunfueo, san swran ng'o yô min Si b'o ô nyanmien su lo'n i klun sa'n, i ye oh yôh men so'n nunfueo.[22] Tyen so'n nun swran kpanngban kpa bé wa usa n ke: ?Nannan, Nannan, o dunman nun ya ka'an Nyanmien nde? ?O dunman nun ya fua'an asie usu? ?Ye o dunman nun ya yô'a sa kéklééklé mun?[23] Ye nh séh bé ke: Amun bo an satyi mmla'n, anh fa dyaô min wun le. N si'a amun mlonmlon.

Jean 5:39-40
[39] An suan Nyanmien Nde nga bé kleli'n, afin an bu ke i nun ye amunh nyanh anannganman nguan nion, ye nde so'n bé kan min nde.[40] O nin i so'n ngba, an klô'a ke an bla n sin nan an nyan nguan!

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974