A A A A A

Good Character: [Caring]


1 Timothée 5:4
Sannge ng'o le ba annze anunman'n, man ba so'm bé si ke bé Nyanmien sule'n nun sa nga bé dun mmua yô'n yele bé awlô'n i lika nianle. Ke béh yôh so'n, wuun liké nga bé si nin bé nin nin bé nannan'm bé yô maan bé'n, i wunsu ye bé su yô man béo. I so'n yô Nyanmien fe.

1 Timothée 3:15
Sannge se man kwla oman ityra'n, fluwa nga nun nde'n man ah sih sa nga an yôéh Nyanmien i awlô'n nun'n. Awlô so'n yele Anannganman Nyanmien i Asonun'n. Se nanwle'n ti sua'n, wuun Asonun'n ti i kuatren nin i kôfiadya.

Jean 8:32
Amunh sih nde ng'o ti nanwle'n, ye nde nanwle so'n ti amunh nyanh amunh ti.

Sa nglô yile 17:5
Bé kle dunman kun bo bé si'e i bô'n i ngban su. Bé klee ke: Babylone klo dan, téklé bla'm bé nin asie'n su tété sa yôfue'm bé nin.

Jacques 1:27
Nyanmien sule b'o ti kpa bo fien fi nu'en i wun é Si Nyanmien mien nyrun'n, yele aika nin angbôti mmla'm bo bé wun nyrennen'n, bé lika nianle, nin bé wun su nianle men nun sa tete yôle'm bé nun.

Jean 6:54
Swran ng'o di min nnen'n b'o non min mmôdya'n, o le anannganman nguan, ye nh tyeenh men'n i awiélie,

Marc 6:3
?Nanh Marie wa b'o ti adyuin difue b'o ti Jacques, nin Joses, nin Jude, nin Simon bé niaan bian nion? ?I niaan bla'm bé nu'an é nun wa? O man ba lafi'e i su.

Jean 14:6
Jésus sé i ke: Min ye n ti atin nin nanwle nin nguan nion. Swran nga wa si'an min nun'n, o dyu'a é Si wun lo.

1 Timothée 5:8
Swran ng'o nie'en ifue'm bé lika'n o ti te, nga b'o i te'n tra su'n yele swran ng'o nie'en i bobo i awlô'n i lika'n, o ti'a Nyanmien sufue, i te lie'n tra swran ng'o lafi'a Christ su'n.

Galatiefue 1:19
Man wu'an bé nga Nyanmien sunmaan bé'n bé wié fi san é Min'n i niaan bian Jacques tye ye n wuin ékuon.

Jean 3:3-5
[3] Jésus sé i ke: Nanwle, swran nga ba wu'e ékun'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue mlonmlon.[4] Nicodème kusu sé i ke: ?Se swran kun yô kpenngben'n oh yôh se ye béh kwlah wui ékuon? ?O kwla se i sin i nin klun nan ba wui ékun?[5] Ye Jésus sé i ke: Nanwle, se swran i awulie'n fi'an nzué nin Nyanmien Wawe'n, o su kwla yô'a men nga Nyanmien sié'n i nunfue.

Hébreu 12:14
Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Sa nglô yile 17:18
Ye bla nga a wunniin'n, o ti klo dan b'o sié asie'n su famien mun'n.

Matthieu 16:18
N kusu, nh kanh klé o ke, bé fle o Pierre (bo i bô yele yebue). Yebue tanda'n su ye m ma kplan min asonun nion, ye wié'n su kwla satyimen.

Sa nglô yile 17:9
Wa ye o ti ngwlele sile nin akunndan bule lika nion. I ti nsô'n bé ye bé ti ôka nsô bo bla'n ti bé su nion.

Philippesfue 4:6-7
[6] Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.[7] Ye Nyanmien man amun wun dyoh amun fouun bo an su wu'en i bô mlonmlon. Aundyue so'n man amun wla su bôman, ye amun akunndan su sannganman, swran wunmuan bo amun nin Christ-Jésus ti'n ti.

Galatiefue 4:19
M mma mun, amun ti n su wun nyrennen kpa ékun ke bla bo wa kôtô awulie sa, lélé béh wunh Christ nzuen'n kwlakwlakwla amun nun.

1 Pierre 3:15
Sannge anh bu Christ swran, anh bui amun Min. Anh bu sa ti ye amun wla ô Christ su'n i akunndan sié, nan se bé usa amun i su sa'n, amuan kwla te bé su.

Sa nglô yile 17:1
I sin, ange nsô bo klôwa nsô'n wô bé sa nun'n bé nun kun wa sé n ke: Bla man n klé o fo nga bé wa fa tu téklé bla dan'n b'o ti nzué'm bé anyialie'n su'n.

Matthieu 18:15-18
[15] Se o niaan kun yô o sa'n, fle i aamien kan kléé. Se o wun i wle'n, wuun w'a nyon o niaan.[16] Sannge se o wu'en i wle'n, fa swran kun annze nnyon uko o su, afin san swran nnyon annze nsan bé nde'n ye bé bu i nanwleo.[17] Se o fa'a bé nde'n su'n, ken i asonunfue'm bé nyrun, se o faman'n, bu i ke swran b'o nu'an amun nun, ke guabô sika défue sa.[18] Nanwle, liké kwlaa nga an kô tanniin asie'n su wa'n, béh tanniinh nyanmien su lo, ye liké kwlaa nga an kô men i wun atin asie'n su wa'n, béh menh i wun atin nyanmien su lo.

ÉphÈsefue 1:22-23
[22] Nyanmien man o sié liké'n kwlaa ye o fe siéé Asonun'n sukpen.[23] Asonunfue'n kwlaa bé ti i wunnen, i bobo ye o ti i ti nion. I b'o ô lika'n kwlaa'n, o ô Asonun'n nun.

ÉphÈsefue 5:23
afin yasua ye o sié blaa, ke Christ kusu ti Asonun'n i sukpen'n sa. I ye o ti Asonun'n b'o ti i wunnen'n i Ti Défueo.

Sa nga bé yôli'n 4:32
Swran kaka nga bé lafii Christ su'n, bé bô yôô kun, bé akunndan'n ti kun. Bé nun wié fi sé'a ke i ninngé'm bé ti i ngunmin lie, sannge liké ng'o ti swran kun lie'n, o ti bé kwlaa bé lie.

1 Corinthefue 1:10
Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.

Jean 12:48
Swran ng'o so'a min nun b'o fa'a min nde'n su'n, swran ng'o nin i béh dih'n wo le. Nde nga n kannin'n su ye bé wa dyran bu i fo men'n i awiélieo.

Jean 14:28
An tii i ke n séli amun ke: N su ko, sannge mh bah amun wun wa ékun. Se an klô min'n, wuun ke n su ko é Si si'n, amun klun dyoh, afin é Si'n le nyrun tra min.

Hébreu 1:14
?Ange'n kwlaa bo bé ti aôlia nun swran bo bé su Nyanmien'n, wa sunma'an bé ke bé wa nian bé nga bé wa nyan bé ti'n bé su?

Matthieu 18:10
Anh nian amun wun kpa, nanh amun yô ba kanngan nga bé ô ye'n bé nun kun finfin, afin nh kanh klé amun ke, bé ange'm bo bé ô nyanmien su lo'n bé nyin ta min Si b'o ô nyanmien su lo'n i nyrun tyen kwlaa.

ÉphÈsefue 6:12
Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.

Jean 3:16
Afin Nyanmien klôô men'n lélé o fe i Wa kunngba tye'n mannin nan swran kwlaa ng'o lafi i su'n, wa mlinman, sannge o nyan anannganman nguan.

Jean 17:17
Yô man bé katyi o lie mlonmlon nanwle'n ti, o nde'n ti nanwle.

Sa nglô yile 2:9
N si sa ng'o to amun su'n nin yale bo an di'n. Sannge an ti anyanbéunfue! N si amun wun nde nga bé nga bé waan bé ti Juif'n bé kan'n. Bé ti'a Juif, sannge bé ti Satan (*f6*) i minnien.

Galatiefue 2:10
Liké kun nga bé sree é ke é yô'n yele ke é bu yalefue'm bo bé ô bé nun'n bé akunndan, ye n kusu m mian n nyin sa so'n i yôle'n nun.

Romefue 3:23
Afin swran'n kwlaa bé yôô sa te, o man anyrunnyan nga Nyanmien waan oh manh bé'n, o tô fuaan bé.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974