A A A A A

Good Character: [Boldness]


Sa nga bé yôli'n 4:29-31
[29] Nannan Nyanmien Kpli, nian é wlanwlanle bo bé wlanwlan yéo, i so'n ti sien'n yô mon o swran'm bé kan o nde'n yakpa su.[30] Tinnge o sa'n tukpatyefue'm bé wun, man bé yô dyuédyué, yi atre, ye yô abônuan sa o swran Jésus i dunman nun.[31] Ke bé kan nde so'n klé Nyanmien wiéli'n, lika nga bé yiaa nun'n kédyéli, Nyanmien Wawe'n fuu bé kwlaa, nan ba kan Nyanmien nde'n yakpa su.

2 Corinthefue 3:12
É wla'n bo é fa gue i su ke nga sa'n ti ye man é kan nde so'n wéinwéin nion.

Sa nga bé yôli'n 14:3
Paul nin Barnabas bé tyee Iconium le louun, bé kan é Min'n i nde yakpa su. Ke o man bé yi atre bo bé yô abônuan sa'n, o klé ke i kpa yôle nde nga bé kan'n ti nanwle.

Sa nga bé yôli'n 13:46
Sannge Paul nin Barnabas bé tra bé awlen bé kan klé bé wéiin ke: Amun ye bé waan, é dun mmua kan Nyanmien nde'n klé amuon, sannge ke amuan faman'n, bo an bu ke anannganman nguan'n nin amun fataman'n, i so'n ti, éh kpeh é nyin ko bé bo bé ti'a Juif'n bé sin.

Sa nga bé yôli'n 19:8
Paul ko Nyanmien sua lo, o kan nde klé bé yasua su. O yô é so anglô nsan, o nin bé kôkô Nyanmien siéle'n su yale, o tutu i bô wéiin klé bé nan bé wun i wle.

Philémon 1:8
I so'n ti, Christ b'o dyin n sin'n ti, n si ke n kwla sé ke a yô sa ng'o ti su'n

Sa nga bé yôli'n 18:26
O kan nde yakpa su Nyanmien sua'n nun. Ke Priscille nin Aquilas bé tili'n, bé fe oo bé awlô lo bé klé i Nyanmien nde'n wéinwéin kpa.

Marc 15:43
O man Joseph b'o fin Arimathée'n, b'o ti dyole difue'm bé nun kun, bo bé bu i swran'n, bo i bobo kusu minnde tyen nga Nyanmien feh i men'n, o bali. O tre i awlen o oo Pilate wun lo kô sre Jésus fuen'n.

Sa nga bé yôli'n 28:31
Bé kwlaa nga bé be i wun wunle'n, o so bé nun. O kan Nyanmien siéle nde'n klé bé, ye o klé bé é Min Jésus-Christ i nde'n yakpa su, swran fi sé'e i ke, nan mon o kan.

Sa nga bé yôli'n 4:29-30
[29] Nannan Nyanmien Kpli, nian é wlanwlanle bo bé wlanwlan yéo, i so'n ti sien'n yô mon o swran'm bé kan o nde'n yakpa su.[30] Tinnge o sa'n tukpatyefue'm bé wun, man bé yô dyuédyué, yi atre, ye yô abônuan sa o swran Jésus i dunman nun.

ÉphÈsefue 3:12
Swran wunmuan bo é nin i a katyi, nin i su bo é lafi'n ti, é kwla ko Nyanmien wun lo, é klun ti'a é kaan sa.

Jean 4:17
Bla'n sé i ke: N le'a bian. Jésus sé i ke: Ke a sé ke a le'a bian'n, o ti nanwle,

Hébreu 10:19
I so'n ti, aniaan mun, é sii wéiin ke é kwla wlu Nyanmien lika kpa'n nun Jésus mmôdya'n ti.

Hébreu 4:16
I so'n ti, man é fa é wla gua Nyanmien su é wunngé i bia'n bo bé ko loo bé nyan yé'n i wun lo nan o si é aunnvue, nan ble nga é sa mian'n, o yô é yé, o ti é wun nyanman nun.

Hébreu 13:6
I so'n ti, é tra é awlen kan nde nga bé klee ke: «É Min Nyanmien'n ye o ti n wukafueo, sre ku'an min. ?Nzu ye swran kwla yô mion?»

ÉphÈsefue 6:19-20
[19] Ye anh sre i ékun ke, ke n wuké n nuan'n, o klé min nde nga n kaan o ti su'n, nan n yi dyasin fe'n b'o fiee swran'm bé nyrun'n i nglô klé bé wéiin yakpa su,[20] afin dyasin fe so'n ti ye n ti Nyanmien i dya nun dyranfue bo bé tyi min nin dyroko ngaa. I so'n ti, anh sre Nyanmien ke o man n kan nde yasua su ke n kaan o ti su'n sa.

Sa nga bé yôli'n 4:13
Ke bé wuun ke Pierre nin Jean bé ti yakpa'n, o bôô bé nuan, afin bé si ke ba di'a l'école, bé ti ti blé nunfue, bé ti'a swran dan. Bé si ke bé nin Jésus ye bé trannion.

1 Timothée 3:13
Afin bé nga bé di bé dyunman'n kpa'n, béh nyanh komin o man béh kwlah kan Nyanmien su bo é lafi swran wunmuan bo é nin Christ-Jésus ya yô'n ti, i nde'n yakpa su.

1 Thessaloniquefue 2:2
An si ke bé kléé é nyrennen, bé yôô é finfin Philippes lo. Ke é dyuu amun wun lo'n, é fee dan kpa ékun, sannge Nyanmien man é tra é awlen é ken i dyasin fe'n klé amun.

Philippesfue 1:20
Liké nga n wla'n wô su, bo n kunndee kpa'n yele ke, nanh man liké fi kun min nyannzuen, sannge n tra min awlen nde nin tyen kwlaa lélé, se n nyan nguan ô, se n wu ô, liké kwlaa nga n yô'n o ba Christ nyrunnyan.

2 Timothée 1:7
Afin Nyanmien a fe'e i Wawe'n wa ma'an é ke é sa nyan, sannge o fe man é ke o wla é fanngan, é klô Nyanmien nin swran, ye é si ngwlele.

1 Corinthefue 16:13
Anh nian amun wun kpa, anh lafi Christ su anh dyran kéklé, anh yô man bé wun ke an ti yasua bo amun awlen so.

Romefue 1:16
Dyasin fe'n ti nyannzuen ku'an min, afin i ye Nyanmien Kpli fa dé swran kwlaa nga bé lafi i su muon, Juif mun ye bé ti kliklio, i sin bé nga mun.

1 Corinthefue 15:58
I so'n ti, n niaan kpa mun, anh dyran kéklé, nanh amun wun usu amun, anh di é Min'n i dyunman'n kpa o amun nyrun tititi. Man an si kpa ke liké nga é yô man é Min'n, o su ka'a ngben.

ÉphÈsefue 6:10
Min nde'n i atabô'n ye: Man é Min'n tin amun swran wunmuan bo amun nin i amuan katyi nin i kwlale b'o le'a wunsu'n ti.

Jean 14:27
M man amun wun dyoh amun fouun, ye amunh dih aladyé ke min sa. Aladyé nga men nunfue'm bé yra bé nuan ke swran di'n, o nin n lie'n ti'a kun. Nanh amun wla bô, nanh sre kun amun.

Marc 5:36
Sannge Jésus wa sié'e i su nde so'n su, o sé Nyanmien sua sukpen'n ke: Nanh sre kun o, o li lafi n su.

Philippesfue 1:28
Nanh an lô amun wun man amun kpofue mun man bé wla amun sre sa fi nun. Se amuan lô'a amun wun a ma'an bé'n, o klé bé ke béh mlinh, ye amun kusu, amunh nyanh amun ti, Nyanmien ye o sié i soo.

Jean 7:26
Nian, i ye o su idyo nzra'n nun ye'n, sannge bé sé'e sa fi! ?É si'm bé wuun i wle kpa ke i ye o ti Christ (*f1*) nion?

Sa nga bé yôli'n 5:29
Sannge nian, amuan fa amun nde so'n ba tru, Jérusalem klo'n nun, an klô ke amunh fah bian so'n i wié nde'n gua é su!

Sa nga bé yôli'n 9:29
ye o kan nde é Min'n dunman nun yakpa su. Ye o kan nde klé Juif'm bo bé idyo Grec'n, bé si akplôwa, bé sofue mun ye bé klô ke béh kuinh nion.

Philippesfue 1:1
M Paul min nin Timothée bo é ti Christ-Jésus i swran'n, é ye éh kleh fluwa nga ble amun kwlaa bo an ti Nyanmien swran bo amun nin Christ-Jésus amuan katyi swran wunmuan'n, nin asonun i sunianfue nin asonunfue'm bé lika nianfue bo an wô Philippes lo muon.

1 Timothée 3:1
Nde nga ti nanwle wéiin: swran ng'o klô ke oh yôh asonun sunianfue'n, wuun o klô dyunman b'o ti kpa.

1 Corinthefue 3:12
I so'n ti, sua nga bé wle i bô asé'n, sé swran wié fa sika okwle ô, dyete ufué ô, yebue kpakpa ô, waka ô, idyré ô, awié dya ô, taka sua i bô so'n su'n,

Hébreu 10:1
Afin mmla'n ti ke liké kpakpa nga béh bah'n bé wawe sa, o klé'a bé wafa kpa'n. I so'n ti ye ke bé fa su bo bé so Nyanmien i wafa kunngba'n afue nuan'n kwlaa'n, o kwla yôman man bé nga bé fa bé wun mantan Nyanmien so'n, bé yô'a swran kpa mlonmlon nion.

1 Pierre 5:10
Ke an wun nyrennen lé nnyon kun'n, Nyanmien Aklunyéfue Kpli'n b'o flee amun ke an nyan nyrun titi, swran wunmuan bo amun nin Christ a katyi'n ti'n, i bobo man amunh yôh swran kpa mlonmlon. Oh yôh man amunh dyranh kéklé, oh wlah amun fanngan, o man amun wun su usu'a amun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974