A A A A A

Good Character: [Trust]


Jean 10:10
Bua'm bé wuale, nin bé kunle, nin bé nunnunle ti ye awiéfue'n baa, sannge n lie'n ke o kô yô nan bua'm ba nyan nguan, nan ba nyan bé ti, nan bé wun a dyo bé fouun'n ti ye m balio.

Jean 14:1
Nanh amun wla bô. Anh lafi Nyanmien su, ye anh lafi n su wié.

Philippesfue 4:19
Liké kwlaa ng'o mian amun'n, ke min Nyanmien i anyanbéun b'o ô Christ-Jésus sa nun'n i dan'n ti'n, oh feh i so man amun.

Romefue 8:28
É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.

Romefue 15:13
Man Nyanmien bo é nyin ô i sin'n o man amun klun dyo, ye an di aladyé i su bo an lafi'n ti, nan Nyanmien Wawe'n i fanngan nun amun nyin tren i sin tititi.

1 Jean 5:14-15
[14] Anh nian sa nga ti ye é wla'n wô Nyanmien su dan'n, é si ke liké kwla nga é sree'n, b'o ti i klun su'n, oh manh é.[15] Se é si ke liké nga é sree'n oh manh yé'n, liké kwla nga é sree'n, se o ti se o ti se ô, é si ke ya nyen.

Matthieu 6:25-26
[25] I so'n ti, nh kanh klé amun ke, nanh an kôkô ninngé bo an lemen'n ti sé ke: ?Nzu ye é dio? [?Nzu ye é noon?] annze, ?É nyan tannin nin ye é klaa? ?Nguan nde'n ti'a tyinndyin tra'a alie'n? ?Bé wunnen'n ti'a kpa tra'a tannin?[26] Anh nian anunman'm bo bé tu sin'n, bé gua'a awié, be kpe'a awié guemen tanngannin nun, sannge amun Si b'o ô nyanmien su lo'n ta bé. ?An ti'a kpa tra'a bé?

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974