A A A A A

Good Character: [Self-Control]


1 Corinthefue 9:25
Bé kwlaa nga bé si ngôndi tule ô, bee kwlaa so'n se bé klô ke béh nyenh'n, bé nian bé wun su kpa liké'n kwlaa nun. Bé yôé so kunnde bé dunman, sannge dunman so'n tyeman. Sannge é yôé so é kunnde dunman b'o wiéman.

1 Corinthefue 10:13
Sa kwlaa ng'o to amun su'n, nanh amun ngunmin ye o to amun suo. É kwla fa é wla'n kwlaa gue Nyanmien su, afin o kpli'an su ke sa ng'o so'an amun nun'n o to amun su. I so'n ti, se sa to amun su'n, o man o son amun nun, yele ke o yô sa nga b'o man an kwla fité nun'n.

1 Thessaloniquefue 5:6
I so'n ti, nanh man é lafi ke swran wié'm bé lie'n sa, sannge man é nian é wun su é tran minndee.

2 Timothée 1:7
Afin Nyanmien a fe'e i Wawe'n wa ma'an é ke é sa nyan, sannge o fe man é ke o wla é fanngan, é klô Nyanmien nin swran, ye é si ngwlele.

Philippesfue 4:13
Christ b'o wla n fanngan'n ti, n kwla liké'n kwlaa yô.

Tite 1:8
Sannge mon o yô swran b'o ti aklunyéfue, b'o klô sa ng'o ti kpa'n, b'o yô sa i nuan su, b'o ti swran kpa, b'o ti Nyanmien lie mlonmlon, b'o si i bobo wun su nian.

Romefue 12:1-2
[1] Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.[2] Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Philippesfue 4:8-9
[8] Aniaan mun, min nde'n i atabô'n ye: man amun akunndan'n tran liké kwlaa ng'o ti kpa'n nin sa kwlaa bo swran yôo o ti kpa'n bé su, yele nde nanwle'n, nin liké nga bé bui liké kpa'n, nin liké ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti a te mlonmlon'n, nin liké ng'o ti klaan'n, ye nde nga bé tio o dyo bé klun'n.[9] Liké nga n kléé amun bo an tili an fa su'n, nin liké nga an wun ke n yô'n, anh nian su yô, ye Nyanmien b'o man é wun dyo yé'n, o nin amunh tranh.

Jacques 1:19-21
[19] N niaan kpa mun, anh bu nde nga akunndan! Man swran'n kwlakwla bé sié bé su bé tié nde nga bé kan'n kpa, nanh man swran fi kan nde ndende, nanh man bé fa ya ndende.[20] Afin se swran fa ya'n, o kwla yô'a sa ng'o ti kpa'n Nyanmien nyrun.[21] I so'n ti, anh wla nzuen tete'n nin klunwi'n kwlaa bé asé. Anh yô amun wun aénvue, anh fa nde nga Nyanmien kan klé amun'n su. I ye man amunh nyanh amun tio.

1 Pierre 5:6-8
[6] I so'n ti, anh yô amun wun aénvue Nyanmien Kpli'n i nyrun nan se tyen ng'o siéli'n dyu'n, wa man amun su.[7] Anh kôkô sa kwlaa ng'o ô amun su'n kléé, afin i ye o nian amun likaa.[8] Anh sasa amun wun, anh niannian! Afin mmusu'm bé si Satan b'o ti amun kpofue'n, o ti ke dyra b'o wlanwlan, o kpan kunnde nnen'n sa.

1 Corinthefue 9:24-27
[24] ?An si'a ke bé nga bé wanndi si akplôwa'n bé kwlaa bé wanndi, sannge bé nun kun ye o nyen io? Amun kusu ke o yô nan amuan nyen'n, an wanndi so.[25] Bé kwlaa nga bé si ngôndi tule ô, bee kwlaa so'n se bé klô ke béh nyenh'n, bé nian bé wun su kpa liké'n kwlaa nun. Bé yôé so kunnde bé dunman, sannge dunman so'n tyeman. Sannge é yôé so é kunnde dunman b'o wiéman.[26] I so'n ti, n lie'n, n wanndi, sannge n wanndi'a ngben, n tô tyolieo o tô fuanman.[27] Ke n kô yô nan m bo n kaan nde klé swran mun'n, ba sé'a n ke n nu'an bé nun wié'n, n nian min wun su kpa n tra min awlen lélé o si min wun.

1 Corinthefue 6:12-20
[12] N kwla sa'n kwlaa yô, sannge liké ngba yô'a min wun sa yé, n kwla sa'n kwlaa yô, sannge n klô'a ke n fa min wun man liké fi mlonmlon.[13] Alie'n ti bé klun ôwié, ye bé klun'n kusu te alie'n i di guawle, sannge Nyanmien o wa satyi liké nnyon so'n. Bé wunnen'n kusu ti'a liké bo bé fa katyi bla kunndele nin bian kunndele likéo, sannge o ti é Min'n i lie, ye é Min'n kusu ti bé wunnen so'n i lie.[14] Nyanmien bo i fanngan nun ye é Min'n tyennin'n, o man éh tyenh wié.[15] ?An si'a ke an ti Christ i wunnen'n i lika'n wié? ?N kwla fa Christ i wunnen so'n i bué fa katyi téklé bla kun lie? N kpla é![16] ?An si'a ke swran b'o nin téklé bla kun bé san nun'n, wuun ba katyi swran wunmuan? Afin bé klee ke «bé nnyon'n béh katyih swran wunmuan.»[17] I kunngba nion, swran b'o nin é Min'n katyi kun'n, bé wawe'n se.[18] Anh wla bla nin bian kunndele'n i asé. Sa te kwlaa bo swran yô'n o ti'a bé kplô nun nde, sannge swran ng'o kunnde bla annze bian'n, o yô i so sa lie'n gue i bobo kplô'n nun.[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

2 Pierre 1:3-11
[3] Ke é si swran ng'o flee é ke é nyan nyrun, ye é yô sa ng'o ti kpa ke i bobo sa'n ti'n, o man é liké kwlaa nga b'o man é kwla fa é wun mantan Nyanmien titi'n i fanngan nun.[4] Ke o yôô so'n, o kan nde fe klé é ke o wa yô liké dan man é nan ke an kô nyan liké so'n, an yatyi liké nga bé nyin blô su b'o man men'n satyi'n, nan an katyi ke Nyanmien sa.[5] Liké bo é wa nyan bé so'n ti, ke an lafi Nyanmien su'n, anh yô liké kwlaa nga an kwle i yô'n man amun nzuen'n yô kpa. Ke amun nzuen'n yô kpa'n, anh kunnde ke amunh wunh sa'm bé wle.[6] Ke an wun sa'm bé wle'n, anh nian amun wun su. Ke an nian amun wun su'n, anh tra amun awlen. Ke an tra amun awlen'n, anh fa amun wun mantan Nyanmien.[7] Ke an mantan Nyanmien'n, anh yô amun niaan'm bé kpa. Ke an yô bé kpa'n, anh klô swran.[8] Nanwle, se an nian sa so'm bé su bo an yô bé titi'n, ke an kunnde ke amunh sih é Min Jésus-Christ'n san amunh siih, afin an su tra'an le ngben, ye liké nga an yô'n oh yôh yé.[9] Sannge swran ng'o yô'a sa so mun'n, o ti anyansifue, o wu'an mmua, i wla fi i wun sa laa'n b'o wiéli'n su.[10] Aniaan mun, i so'n ti, anh bu flele nin fale bo Nyanmien faa amun'n i akunndan kpa, nan anh dyran kéklé. Se an yô so'n, an su fonman mlonmlon.[11] I so'n nun ye é Min Jésus-Christ b'o ti é Défue'n, oh soh amun nun kpa, ye oh fah amun wle i swran ng'o sié bé titi'n bé nuon.

ÉphÈsefue 6:10-20
[10] Min nde'n i atabô'n ye: Man é Min'n tin amun swran wunmuan bo amun nin i amuan katyi nin i kwlale b'o le'a wunsu'n ti.[11] Ke o kô yô nan amuan kwla dyran mmusu'm bé si Satan b'o kpe amun gble'n i nyrun'n, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa wla amun wun.[12] Afin nanh é nin klo swran ye é kuon, sannge é nin mmusu mun, nin aôsin tuun nga é ô nun ye'n i min'n i kpenngben mun, ye mmusu tete'm bo bé ô nglô lo'n ye é kuon.[13] I so'n ti, anh fa Nyanmien i ale ninngé'n kwlaa, nanh se lika'n yô te'n, amuan kwla kpli amun ti, ye ke an kwla bé kwlaa'n, amunh dyranh kéklé.[14] O man anh tanndan amun wun anh dyran kéklé. Anh fa nanwle'n yô ke kplô sa, anh fa tyi amun bô. Anh yô sa ng'o ti i nuan su'n, mon o yô ke liké kôklôkô bo an fa kata amun wué'n su'n sa.[15] Man amun awlen bo an tre kan dyasin fe'n yô ke amun ngbabua sa.[16] Sa kwlaa ng'o to amun su'n, man Christ su bo an lafi'n o yô ke amun nyren sa, nan Klunwifue'n i ta'n b'o so i nuan tô'n, i kwlaa'n wié su.[17] Man déle bo Nyanmien dé amun'n o yô ke kpôngbô klé sa, anh fa wla amun ti. Anh fa Nyanmien nde'n b'o ti i Wawe'n i kaka'n b'o fa man amun'n.[18] Ke an kô yô i kwlaa so'n, anh sre Nyanmien ke o dyran amun sin. Sa'n kwlaa nun amun nin Nyanmien kôkô yale i Wawe'n i fanngan nun tititi. Anh nien i so'n su yôé titi, nanh an kponzo. Anh sre Nyanmien ke o nien i swran'n kwlaa bé su.[19] Ye anh sre i ékun ke, ke n wuké n nuan'n, o klé min nde nga n kaan o ti su'n, nan n yi dyasin fe'n b'o fiee swran'm bé nyrun'n i nglô klé bé wéiin yakpa su,[20] afin dyasin fe so'n ti ye n ti Nyanmien i dya nun dyranfue bo bé tyi min nin dyroko ngaa. I so'n ti, anh sre Nyanmien ke o man n kan nde yasua su ke n kaan o ti su'n sa.

Galatiefue 5:13-26
[13] Aniaan mun, Nyanmien flee amun ke an nyan amun ti, sannge amun ti bo amun nyen so'n ti, nanh an yô klo swran nyôlie'n, sannge anh bu amun wun ke an ti amun wiéngu kanga, anh wuka amun wun klôle bo an klô amun wun'n ti.[14] Afin bé bô mmla'n kwlaa kpole nde kun nun sé ke: «Klô o wiéngu ke a fa klô o bobo wun'n sa.»[15] Sannge se an kaka amun wun bo an titi amun wiéngu sa bui'n, anh nian amun wun kpa, nanh amun wiéngu satyi amun.[16] N sé ke yiô: Anh yô sa nga Nyanmien Wawe'n klé amun'n ye an su yô'a liké nga klo swran kônvi soe'n kun.[17] Liké nga klo swran klôé'n, Nyanmien Wawe'n klômen, ye liké nga Nyanmien Wawe'n klôé'n, klo swran klômen, bé nnyon'n bé nuan seman, o man sa nga an klô ke amunh yôh'n, an kwla yôman.[18] Se an fa atin nga Nyanmien Wawe'n klé amun su'n, Nyanmien dyra'an mmla'n su ye o sié amuon.[19] É si klo swran i nzuen'n kpa, yele bla nin bian kunndele, sa tete yôle, wlaka bôle,[20] amuen sole, baé dile, swran kpole, nin utré. Bé nyin tyi bé wiéngu, bé fa ya, bé bô ti'a kun, bé bubu bé wun nun,[21] bé le kônvi, bé non nzan bô, bé yô sa finfin mun, ye bé yô i sin sa wié mun ékun. Nh kanh nde kunngba nga n kan kléé amun laa'n klé amun ékun, bé nga bé yô i so sa'n, bé su yô'a men nga Nyanmien sieé'n i nunfue mlonmlon.[22] Sannge sa nga Nyanmien Wawe'n man swran yô'n ye: o man bé klô Nyanmien nin swran, bé klun dyo, bé wla gua asé, bé tra bé awlen, bé yô swran yé, bé yô aklunyé, bé di nanwle,[23] bé yô wetee, bé yô sa i nuan su. Ba sié'a ninngé so'm bé su mmla fi.[24] Bé nga bé ti Christ-Jésus lie'n, bé bôbôô bé waka'n su, o man ba wla bé kônvi'n i asé, bé nyin blô'a liké'm bé su kun.[25] Se Nyanmien Wawe'n man ya nyan nguan'n, man é yô liké ng'o klé yé'n kusu.[26] Nanh man é kunnde dunman, nanh man é yô sa b'o kun é wiéngu ya, nanh man é fa é nyin tyi é wiéngu.

Tite 2:1-15
[1] Sannge o lie'n, nian nde nanwle nga bé kléli wo'n su klé.[2] Sé yasua kpenngben'm bé ke bé bu akunndan, bé di nanwle, bé yô sa i nuan su, man bé dyran kéklé bé lafi Nyanmien su, bé klô Nyanmien nin swran, bé tra bé awlen.[3] Kan klé bla kpenngben mun ke bé kusu bé yô sa nga Nyanmien swran yôo o ti su'n. Nanh man bé di abla, nanh man bé yô nzanbôefue. Man bé yô sa ng'o ti kpa'n[4] nan bé fa klé talua mun ke bé klô bé klô bé wun nin bé mma mun,[5] bé yô sa i nuan su, nanh man bé yô sa sukusuku, man bé yô awlô bla kpa, man bé yô klun-ufuéfue, nanh man bé fa bé nyin wlawla bé wun mun, man bé bu bé swran, nan swran fi a sé'a ke Nyanmien nde'n ti'a kpa.[6] Kan klé ngbanflen mun ke bé kusu bé yô sa i nuan su.[7] Sa'n kwlaa nun o bobo yô sa ng'o ti kpa'n, man bé nian o lie'n su yô. Liké nga a klé'n, kléé kpa, nanh fa yô aôwi.[8] Kan nde ng'o ti kpa'n nan swran fi a sé'a ke nde nga a kan'n ti te, nan o kpofue'm bé nyin gua asé, afin bé su wu'an é wun nde fi kanman.[9] Kan klé kanga mun ke sa'n kwlaa nun bé bu bé min'm bé swran, bé yô sa ng'o dyo bé klun'n, nanh man bé kpalô bé nuan,[10] nanh man bé wua bé. Sannge man bé yô swran bo bé kwla fa bé wla gua bé su titi, nan bé bu é Défue Nyanmien'n i nde nga é klé'n nde kpa sa'n kwlaa nun.[11] Afin Nyanmien a yi yé nga o yô swran b'o man swran'n kwlaa bé kwla nyan bé bé ti'n i nglô.[12] Yé so b'o yôô yé'n, é yô sa ng'o ti i nuan su'n, nin sa ng'o ti kpa'n, ye é srô Nyanmien.[13] É yô so nan é minnde tyen kpa nga é wla ô su ke é Nyanmien Kpli'n nin é Défue Christ-Jésus bé wa yi bé wun nglô'n.[14] É ti o fe i wun mannin, nan oh yih é sa tete'n kwlaa nun, nan é katyi i sa ti swran bo é wun sa tete'n kwlaa wa wié, bo é tu é klun yô swran yé.[15] Sé bé ke bé yô sa so mun, tu bé fo, swran ng'o yô sa'n idyoe, man bé si ke Nyanmien ye o sié o ke a di dyunman so nion. Nanh fo o wun man swran fi mon o yô o finfin.

Jacques 3:1-18
[1] N niaan mun, nanh amun nun kpanngban bé kunnde ke bé yô liké kléfue, afin an si ke, ke Nyanmien dih dyole'n é bo é ti liké kléfue'n, oh usausah é sa kpa tra bé nga mun.[2] É kwlaa é fon sa sunman nun. Swran nga i nuan fitéfité'a tete'n, o ti swran kpa b'o kwla nien i wun su.[3] É fa blale wla nnenkpanngo'm bé nuan nun, nan bé yô liké nga é klô ke bé yô'n, o man é kwla fa bé ko lika nga é klô ke bé wo'n.[4] Anh nian mméli'n kusu, o ti dan, ye aunngban dan'n fe ko. Sannge o nin i so'n ngba, liké nga bé fa kan'n ti kaan sa, i ye man o sin lika nga i kanfue'n klô ke o sin nion.[5] Ke bé nuan'n kusu ti soo, o nin i kaan b'o ti'n, i ye man bé idyo kpakpa nion. Anh nian sin kaan sa, o yra bô dan kpa.[6] Bé nuan'n kusu ti ke sin sa, o man bé kwla yô sa te dan. O ti é wunnen'n i bué, i ye o satyi é wun sa nion. O ti ke sin sa, bo ke bé wuu yé'n o satyi é wun sa lélé fa dyu é wié tyen, sin so'n fin nyrennen lika'n nun lo.[7] Se swran waan oh lôh blô nnen wafa'n kwlaa, nin anunman, nin wuô, nin nzué nun ninnge mun'n, o kwla yô. Ba lô bé bobo.[8] Sannge bé nuan'n, se o ti nnen'n, wuun swran fi kwla lômen, o ti te, bé kwla siémen. O ti ke duwle sa![9] É nuan so'n ye é fa manman é Min'n b'o ti é Si nion. I kunngba'n ye é fa wua swran bo Nyanmien yii bé bo bé ti ke i sa'n bé amuen nion.[10] Nyanmien manmanle'n nin amuennwua'n fin nuan kunngba so'n nun. N niaan mun, nanh mon o yô so.[11] ?Nzué ti kunngba'n i bué kwla yô fe, ye i bué kwla yô yrakayraka?[12] ?N niaan mun, aloma kwla su lômin? ?Lômin kwla su ôfle? Nzué b'o yô fe'n kwla fi'an nzué ti bo ndyin ô nun'n nun.[13] ?Amun nun ônin ye o si ngwlele, o wun sa wleo? Man bé wun i so i nzuen kpa'n nin sa kpa ng'o yô bé'n bé nun, ye man bé wun ke o yô i wun aénvue, o ti ngwlelefue.[14] Sannge se amun klunwi'n ti amun nyin tyi swran, an bu amun bobo amun wun akunndan'n, nanh an fa amun ngwlele'n di amun nuan, nanh an fa nanwle katyi atô.[15] I so ngwlele lie'n fi'an nyanmien su, o ti asie'n su wa lie, o ti klo swran lie, o fin mmusu'm bé si Satan.[16] Afin lika nga bé nyin tyi swran bo bé bu bé bobo bé wun akunndan le'n, sa sukusuku'n nin sa tete'n kwlaa ô le.[17] Ngwlele b'o fin nyanmien su'n, se o ti swran'n, wuun éh séh ke, sa te kaan sa nu'en i wun. O klô'a ndengan, o ti wetee fue, bé nin i kwla kôkô yale, o si aunnvue dan, o yô sa kpa, o bu'a swran'n wié kpa tra'a wié, o klô'a dunman.[18] Bé nga bé siésié afien'n, bé ti ke fié difue sa. Ke bé di aladyé bo bé lua bé liké'n, liké nga bé nyen i nun'n yele sa i nuan su yôle'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974