A A A A A

Good Character: [Sanctification]


2 Thessaloniquefue 2:13
Aniaan mun, amun bo an ti é Min'n i swran kpa'n, amun ti o fata ke é la Nyanmien asé tititi. Afin ke o fin i bôbôle nun'n, o faa amun ke i Wawe'n man an katyi i lie ye an lafi nanwle'n su, nan an nyan amun ti.

2 Timothée 2:21
O man swran ng'o yi i wun sa te so'm bé yôle nun'n, oh yôh ke talié klaan bo bé fa di bé tyen'n sa, oh katyih i Min'n lie, oh yôh i wun sa yé, oh kwlah fa yô liké kwlaa ng'o ti kpa'n.

Sa nga bé yôli'n 26:18
Nh sunmonh o ke a tiké bé nyin, ke bé dyaô aôsin'n nun, bé bla wéiin nun, bé dyaô Satan sa nun, bé bla Nyanmien sin, nan o yatyi bé wun sa'n tye bé, ye liké nga bé nga bé lafi n su'n bo i ti ye bé katyi n lie'n bé nyen'n béh nyanh bé lie.

Colossesfue 2:11
Swran wunmuan bo amun nin i a katyi'n ti, ba wla amun klen, amun klen lie so'n, nanh swran ye o wlalio, sannge o fin Christ bobo, i bô klé ke amun nin sa te'n wa bu.

Colossesfue 3:1-5
[1] I so'n ti, se amun nin Christ ye an tyennin'n, anh kunnde nyanmien su lo ninngé mun, Christ ti Nyanmien i fama su lo.[2] Anh bu nglô lo ninngé'm bé akunndan, nanh an bu asie'n su wa lie'm bé akunndan,[3] afin an wuli, o man ôle nga an wô le nde'n, an wô Nyanmien sa nun, afin wa fa amun nin Christ a fie i wun lo.[4] Ke Christ bo amun nguan'n wô i sa nun'n o wa yi i wun nglô'n, oh yih amun nglô wié, ye nyrun ng'oh nyenh'n, amunh nyanh wié.[5] I so'n ti, anh wla amun asie'n su wa nzuen'n bé asé, bla nin bian kunndele, sa tete yôle, bé kônvi b'o so nyannzuen sa mun'n, bé nyin b'o blô liké'm bé su'n, bé nyin b'o yi'a liké'n b'o nin amuen sole'n ti kun'n.

ÉphÈsefue 1:13
Amun kusu, ke an tii dyasin fe'n b'o ti nanwle'n, b'o man amun kwla nyan amun ti'n, an lafii Christ su. Ke amun nin i amuan katyi swran wunmuan'n ti, Nyanmien fe i Wawe'n b'o ken i nde'n maan amun b'o klé ke an ti i lie mlonmlon.

Galatiefue 2:20
o man ôle nga n wô ye'n nanh n ngunmin ye n wôo, min nin Christ ye é wôo, ye sulafile bo n lafi Nyanmien i Wa b'o klôli min b'o fe i wun mannin min ti'n, i ti ye n wô leo.

Hébreu 2:11
Afin i b'o man swran'm bé wun sa'n wié'n, nin bé nga o man bé wun sa'n wiéli'n, o nin bé bé si ti kun. I so'n ti ye ke o sé ke bé ti i niaan'n, nyannzuen kunmen nion.

Hébreu 9:14
Se o ti so'n, Christ kwla fe i mmôdya lie'n kusu yô liké b'o tra wun asô bôle'n fatifati! Ke o ti aôlia nun swran b'o ti anannganman'n ti'n, o fe i bobo bo fien kaan nu'en i wun'n maan Nyanmien. O man liké nga bé yô'a liké fi yé bo é yô bé man é klun titi yé'n, oh wiéh nan é kwla su Anannganman Nyanmien'n!

Hébreu 10:10-14
[10] Ke Jésus-Christ yôô Nyanmien klun sa, b'o fe i wun men kpe kunngba b'o su yô'e kun'n, é ti te ye o fe i wun yilio.[11] Tyen kwlaa Nyanmien nyrun dyranfue'n kwlaa bé ô bé dyunman'n su, bé so Nyanmien i wafa kunngba'n titi, sannge i sole so'n kwla wiéman bé wun sa'n mlonmlon.[12] Christ lie'n, kpale kunngba nga o solii'n, o kpe i kwlaa ti, o man bé kunnde'a ufle kun. I sin o kô traan Nyanmien i fama su.[13] Sien'n o ti lo, o su minnde ke Nyanmien man o tie i kpofue'm bé su.[14] Afin ke o soo Nyanmien kpale kunngba so'n, o man bé kwlaa nga o fe i wun yili bé ti te'n bé yôô swran kpa mlonmlonmlon.

Hébreu 12:10-14
[10] Kpa nga é si'm bé waan é yô bo i ti ye bé tu é fo'n, o ti lé nnyon kun lie, sannge nga Nyanmien fa tu yé'n é kpa yôle mlonmlon tio nan é katyi ke i sa.[11] Nanwle, fo tule'n kwlaa, ke béh tuh yé'n, i klikli'n nun o yô é ya, o yô'a é fe, sannge bé nga bé fa su bo bé katyi'n, o man bé yô kpa, bé di aladyé.[12] I so'n ti, anh kpenten amun sa bo ba kpo'n nin amun dya bo ba nyan amun wun'n bé nun.[13] Anh kpe atin nga an sin nun'n kpa nan swran nga i dya ti'a kpa'n i dya'n wa fonndonman, sannge wa yô dyuédyué'n ti.[14] Man amun nin swran'n kwlaa amun nuan se amun wun, man amun nzuen'n fa Nyanmien lie'n, afin se o ti'e i tio, swran fi su wu'an é Min'n.

Hébreu 13:12
I so'n ti, ke o yô nan Jésus mmôdya'n ti swran'm bé wun sa'n wa wié'n, i kusu o wuun nyrennen klo'n tiwa le.

1 Corinthefue 1:2
éh kleh fluwa nga ble amun bo an ti Nyanmien i asonunfue Corinthe lo b'o flee amun ke an katyi i lie mlonmlon'n, swran wunmuan bo amun nin Jésus-Christ amuan yô'n ti, o nin bé kwlaa nga bé bô Jésus-Christ b'o ti é kwlaa é Min'n i dunman'n.

1 Corinthefue 6:11
Ke laa amun nun swran wié'm bé ti soo. Sannge sien'n, Nyanmien a wunnzin amun, wa fa amun a katyi i lie mlonmlon, wa bu amun swran kpa é Min Jésus-Christ dunman nun, nin i Wawe'n i fanngan nun.

1 Jean 1:9
Sannge se é di sa nga é yôli'n i nanwle klé Nyanmien'n, é kwla fa é wla gue i su, afin o yô sa i nuan su, oh yatyih tye é, o man é wun sa'n wiéh.

1 Jean 3:9
Swran ng'o ti Nyanmien wa'n, o ka'a sa te yôle'n su, afin Nyanmien nzuen'n wa ke i nun, ye o kwla yô'a sa te, afin o ti Nyanmien wa.

1 Pierre 1:2
É Si Nyanmien faa amun, afin o dun mmua bu i akunndan so, nan i Wawe'n ti, an katyi i lie, amun nyin yi Jésus-Christ, ye i mmôdya'n ti amun wun sa'n wiéh. Nyanmien man an nyan yé titi, ye man amun wun dyo amun fouun!

1 Thessaloniquefue 4:3
Sa ng'o yô Nyanmien fe'n yele ke an katyi i lie mlonmlon ye nanh an kunnde bla nin bian.

1 Thessaloniquefue 5:23
Man Nyanmien b'o man swran di aladyé'n, o yô man an katyi i lie mlonmlon, man o nian amun wunmuan'n su, amun klun akunndan'n, nin amun wawe'n, nin amun wunnen'n, nan tyen nga é Min Jésus-Christ bah'n, ba kputu'a amun!

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

1 Thessaloniquefue 4:3
Sa ng'o yô Nyanmien fe'n yele ke an katyi i lie mlonmlon ye nanh an kunnde bla nin bian.

1 Thessaloniquefue 5:23
Man Nyanmien b'o man swran di aladyé'n, o yô man an katyi i lie mlonmlon, man o nian amun wunmuan'n su, amun klun akunndan'n, nin amun wawe'n, nin amun wunnen'n, nan tyen nga é Min Jésus-Christ bah'n, ba kputu'a amun!

2 Corinthefue 5:17
Se swran kun nin Christ bé katyi swran wunmuan'n wuun Nyanmien wa bôé ufle, i akunndan'n nin i nzuen laa'n wa wié, i akunndan'n nin i nzuen'n kwlaa a katyi.

2 Corinthefue 12:21
Sre kun min ke, ke n dyu amun wun lo ékun'n, nh wunh swran kpanngban bo bé yôô sa tete laa bo lélé nde bé nian katyi'a bé nzuen'n bé te yô ninngé tete, bé te kunnde bla nin bian, bé bô wlaka. Bé ti nh sunh nan min Nyanmien man min nyin a gua'a asé amun nyrun.

Jean 17:17-19
[17] Yô man bé katyi o lie mlonmlon nanwle'n ti, o nde'n ti nanwle.[18] Ke a fa sunmaan min men'n nun'n, n kusu n fa sunmaan bé men'n nun so.[19] Bé ti nh fah min wun man o mlonmlon nan bé kusu bé katyi o lie sakpa.

Philippesfue 1:6
N si wéiin kpa ke Nyanmien b'o bô liké nga b'o man an yô kpa'n i bô'n, oh yôh i so lélé oh gueh i bô Christ-Jésus i bale tyen'n nun.

Philippesfue 2:13
Afin Nyanmien bobo ye o man i klun sa yôle'n yô amun fe, ye man an kwla yôo.

Romefue 6:6
É si kpa ke bé bôbôli é wafa nga é ti laa'n nin i waka'n su, o yô so nan é nzuen tete'n o wié, nan nanh man sa tete'n yô é nzuen kun.

Romefue 15:16
b'o sié min ke n di Christ-Jésus i dyunman bé nga bé ti'a Juif'n bé afien'n ti ye n kleli i soo. Ke mh bôh Nyanmien i dyasin fe'n, n yô i nyrun dyranfue nan nh fah bé nga bé ti'a Juif'n men, i Wawe'n man bé katyi i lie, o man i klun dyo bé wun.

2 Pierre 1:2-4
[2] Nyanmien nin é Min Jésus bo an si bé'n ti, bé man an nyan yé titi, ye man amun wun dyo amun fouun![3] Ke é si swran ng'o flee é ke é nyan nyrun, ye é yô sa ng'o ti kpa ke i bobo sa'n ti'n, o man é liké kwlaa nga b'o man é kwla fa é wun mantan Nyanmien titi'n i fanngan nun.[4] Ke o yôô so'n, o kan nde fe klé é ke o wa yô liké dan man é nan ke an kô nyan liké so'n, an yatyi liké nga bé nyin blô su b'o man men'n satyi'n, nan an katyi ke Nyanmien sa.

1 Thessaloniquefue 4:3-5
[3] Sa ng'o yô Nyanmien fe'n yele ke an katyi i lie mlonmlon ye nanh an kunnde bla nin bian.[4] Man swran kun si i bobo i wun su nian, o fe i wun man Nyanmien mlonmlon, ye nanh man o yô i wun finfin.[5] Nanh man amun nyin tra sa tete'n bé yôle su ke bé nga bé si'a Nyanmien'n bé yô'n sa.

Jean 15:1-4
[1] Min ye n ti raisin'n (*f12*) i bô kpa nion, ye n Si ti i tafue.[2] N sama kwlaa ng'o suman'n, o kpe, ye ng'o su'n, o kpekpe su nan o yô kpa ye o su tra laa lie'n.[3] Nde nga n kan kléé amun'n ti, amuan yô kpa.[4] Ke min nin amun ya yô swran wunmuan'n, man é tran so tititi. Waka sama'n i ngunmin kwla suman, san oh teh i bô'n su, i kunngba'n, amun kusu se amun nin min a yô'a kun'n, an su yô'a liké fi yé.

Romefue 6:1-23
[1] ?O man é sé se? ?É ka sa tete yôle'n su nan Nyanmien i aklunyé'n i nyin fité dan?[2] É su yô'e i so mlonmlon! ?Sa te'n, ke é wuli bo é nin i a bu'n, o yô se ye éh yôéh ékuon?[3] ?An si'a ke é kwlaa nga bé yôô é baptême nan é nin Christ-Jésus é katyi swran wunmuan'n, ke o wuli'n é ô nun wié?[4] I so'n ti, ke é nin Christ wuli é baptême yôle so'n nun bo bé siéé é nin i'n, o man ke é Si Nyanmien Kpli tyenniin'n, é kusu éh tyenh éh nantih adyale ufle su.[5] Afin se é nin i katyi swran wunmuan é wié'n b'o ti ke i lie'n sa'n ti'n, i kunngba'n, é nin i éh katyih swran wunmuan é tyenle'n b'o ti ke i lie'n sa'n ti.[6] É si kpa ke bé bôbôli é wafa nga é ti laa'n nin i waka'n su, o yô so nan é nzuen tete'n o wié, nan nanh man sa tete'n yô é nzuen kun.[7] Afin ke swran'n kô wu'n i nde nu'an sa te yôle nun kun.[8] Se é nin Christ ye é wuli'n, é lafi su kpa ke é nin i ye éh tranh kusuo.[9] É si ke, ke Christ tyennin'n, o su wu'a kun, wié'n kwle'e kun.[10] Afin ke o wuli'n, o nin sa te'n bé buli mlonmlon, ye ôle ng'o ô le sien'n, o ô Nyanmien dunman nun.[11] I so'n ti, amun nin Christ-Jésus amun swran wunmuan bo amuan katyi'n ti, amun kusu anh bu amun wun ke an wuli, o man amun nin sa te'n amuan bu, ye an wô Nyanmien dunman nun.[12] I so'n ti, amun bo an wu'n, nanh an fa sa te'n tyityi amun ti kun, ye nanh an yô sa tete nga amun kônvi so bé'n.[13] Nanh an fa amun wunnen'n i bué kaan sa mon o yô sa te'n i dyunman liké, sannge amun bo an ti ke swran bo ba wu ba tyen sa'n, anh fa amun wun man Nyanmien, man amun wunmuan'n yô i dyunman liké b'o fa yô sa kpa.[14] An su fa'a amun wun ma'an sa te yôle'n, afin Nyanmien dyra'an mmla'n su ye o sié amun kuon, sannge o yô amun yé titi.[15] ?Se o ti so'n, éh yôéh se? ?Ke Nyanmien dyra'an mmla'n su ye o sié é, b'o yô é yé titi'n, i so'n ti, éh yôh sa te? É su yô'e i so mlonmlon?[16] ?An si'a ke sa an fa amun wun man swran kun, bo an katyi i swran, bo amun nyin yii'n, wuun an ti i kanga? O man an kwla fa amun wun man sa te yôle bo i agualie yele wié'n, annze Nyanmien i nyin yile bo i agualie yele swran i swran kpa katyile'n.[17] Nh yôh Nyanmien Kpli kwla ô, afin laa sa te'n ti amun nzuen, sannge sien'n amuan fa nde nanwle nga bé kléé amun'n su kpa.[18] Nyanmien déli amun ti nzuen tete'n nun, sa kpa'n ye wa katyi amun nzueon.[19] Klo swran bo amun ti bo amun awlen soman'n ti ye n fa swran akunndan ken i soo. Laa an fa amun wun maan sa tete yôle'n nin mmla tonle'n nan amunh yôh sa sukusuku mun, o man sien'n, anh fa amun wun man sa kpa yôle'n nan anh fah Nyanmien nzuen'n.[20] Afin i nun'n bo sa te'n ti amun nzuen'n, amun nde nu'an sa kpa yôle'n nun.[21] ?Sa nga an yôô bé laa bo sien'n bé yô amun nyannzuen'n, nzu liké ye an nyen i nuon? Sa so'm bé agualie'n yele wié.[22] Sannge sien'n bo Nyanmien a dé amun ti nzuen tete'n nun bo amuan katyi i kanga'n, liké nga an nyen i nun'n yele Nyanmien nzuen bo an fa'n, bo i agualie yele anannganman nguan'n.[23] Afin sa te'n i akatua'n yele wié, sannge liké nga Nyanmien fa tye yé'n yele anannganman nguan'n bo é nyen é Min Christ-Jésus bo é nin i ya katyi swran wunmuan'n ti'n.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974