A A A A A

Good Character: [Patience]


1 Corinthefue 13:4
Swran b'o klô swran'n o tre i awlen swran wun, swran b'o klô swran'n, o yô aklunyé, i nyin blô'a swran liké su, swran b'o klô swran'n, o di'a tutré, o tu'e i wun,

Philippesfue 4:6
Nanh amun kôkô sa fii su, sannge sa'n kwlaa nun, nin liké kwlaa ng'o mian amun'n, anh kan klé Nyanmien, anh sree, anh dyran su kpa, ye anh le i asé.

Romefue 12:12
Amun nyin b'o ô é Min'n i sin'n ti, anh gua amun wla asé. Se sa to amun su'n, anh tra amun awlen. Amun nin Nyanmien anh kôkô yale titi, nanh amun kponzo.

ÉphÈsefue 4:2
Nanh an tu amun wun mlonmlon, anh yô weteefue, anh blu sa'm bé su, sa nga amun wiéngu yô bo an wuin'n, mon o son amun nun i klôle bo an klôé'n ti.

Galatiefue 6:9
Nanh man é sa sin bubu é sa kpa yôle'n nun, afin se ya feman'n, tyen wié éh nyenh i nuan liké.

Luc 15:11-24
[11] O kan klé bé ékun ke: Bian kun le ba yasua nnyon.[12] Lé kun kasienfue'n séé i si ke: Baba, fa o liké nga tyen wié o kô yô n lie'n man min. Ye bé si bu i ninngé'm bé nun maan béo.[13] Ke o dii lé nnyon kun'n, ba kasien so'n yô liké ng'o nyennin'n i ate. O fe i sika'n o oo nvlé wié nun mmuamua kpa, o yôô sika so'n kwlaa wannzô, nan wa wié.[14] Ke o wiéé i kwlaa satyi'n, awé dan kpa o wa kpen men so'n nun, kpekuun i sa mian.[15] O fe i wun man men so'n nunfue kun, nan wa sunmen i fié su lo ke o kô nien i kokoti'm bé su.[16] O klô ke oh dih alie nga kokoti'm bé di'n wié, sannge swran fi a menmen.[17] Ke o tran bu akunndan bo i nyin kpeen i laa'n nun'n, o sé ke: Nian n si awlô lo dyunman difue kpanngban bo bé di'a alie yale, ye min, min ye n su wu awé nun wa'n![18] M ma dyaô ko n si sin, nan nh séh i ke:[19] Baba, man yô te nyanmien'n bô, ye man yô o te. Ke bé sé ke n ti o wa'n, o nin i so fataman kun. Fa min yô ke o dyunman difue'm bé nun kun sa.[20] O dyaô oo i si sin. Ke oh koh b'o wa dyu lo bo i si wunniin mmua lo'n, o yô i annvo, nan wa wanndi a kô to i nun.[21] Ba'n séé i si ke: Baba, man yô te nyanmien'n bô, ye man yô o te. Ke bé sé ke n ti o wa'n, o nin i so fataman kun.[22] Sannge i si séé i swran'm bé ke: Anh fa trale klaan kpafue'n bla ndende fa wle i wun, anh fa sama ti nga kun wle i sa, ye anh wle i ngbabua.[23] Anh fa nannin nga wa lô kpafue'n bla, anh kuin man é fa di tyen,[24] afin n wa ng'o ô ye'n, o wuli, ye wa nyan nguan ékun, o mlinnin, man wuin ékun. Ye bé bôô tyen dile so'n bôo.

Romefue 8:24-30
[24] Nyanmien su bo é lafi'n ti ye é si ke wa dé yéo. Sannge se swran i nyin ô liké bo bé waan béh fah men'n i sin'n, se o nyen'n, i nyin tre'en i sin kun. ?Wan ye se o nyan liké ng'o kunnde'n, i nyin te ô liké so'n i sin ékuon?[25] Se é nyin ô liké bo bé waan béh fah man é bo é nian wunmen'n, i sin'n, é tra é awlen é tran minnde.[26] É le'a fanngan, o man Nyanmien Wawe'n dyran é sin o uka é, afin é si'a liké nga é sre Nyanmien ke o fa man é b'o ti su'n. I Wawe'n bobo ôtô, o dyran é nuan o sre i man é.[27] Nyanmien b'o si swran'm bé awlen'n nun'n, o si akunndan ng'o ô i Wawe'n i klun'n, afin liké nga Nyanmien klô'n ye i Wawe'n sre man bé nga bé ti i lie muon.[28] É si ke sa kwlaa nga b'o yô'n, é bo é klô Nyanmien b'o flee é yele ke o bu é akunndan siéé laa'n, é kpa yôle ti ye o man sa so'm bé yôo.[29] Afin é bo Nyanmien dun mmua si yé'n, o siéé é ke é katyi ke i Wa'n ti'n sa, nan i Wa'n nyan niaan kpanngban, nan o yô bé nyrun kpen.[30] Bé ng'o siéé bé so'n, o flee bé, ye bé ng'o flee bé'n, o buu bé swran kpa, ye bé nga o buu bé swran kpa'n, o man bé nyaan nyrun ke i lie'n sa.

2 Thessaloniquefue 1:4-5
[4] Ye é fa amun di é nuan Nyanmien i asonun'm bé nun, afin yale kwlaa nga bé klé amun'n nin nyrennen nga an wuin'n, i kwlaa so'n nun, an tra amun awlen an lafi Christ su.[5] I so'n klé é wéiin kpa ke Nyanmien yô sa i nuan su. O man oh buh amun ke amun nin i famien dile'n wié fata, afin i ti ye an wun nyrennen nion.

Hébreu 11:13-16
[13] Bé kwlaa bé lafi Nyanmien su lélé bé fa wuli, sannge o nin i so'n ngba, ba nyanman liké nga i waan oh fah man bé'n. Bé wuun bé mmua lo, o man bé klun dyoli. Ye bé di bé wun nanwle ke bé ti aôfue nin wlanwlanfue asie'n su.[14] Bé nga bé sé so'n, o klé wéiin ke bé bobo bé nvlé ye bé kunndeo.[15] Se o ti ke bé nyin kpeen nvlé nga bé tu lo'n su'n, wuun bé saa bé sin.[16] Ba yô'a so, sannge bé kunnde nvlé nga i kpa tra nvlé so'n, yele nyanmien su lo lie'n. I so'n ti, ke bé sé ke o ti bé Nyanmien'n, nyannzuen kunmen, afin wa yô klo kun a sié bé.

Romefue 5:2-4
[2] I ye man é sii ke Nyanmien yô é yéo, i su bo é lafi'n ti, sien'n é su di yé so'n. Anyrunnyan bo Nyanmien waan oh manh é bo é nyin ô i sin'n ti, é wun blibli é.[3] Nenh i so ngunmin ti ye é wun blibli yéo, sannge sa ng'o to é su'n kusu o man é klun dyo ékun, afin é si ke nyrennen wunle'n man é katyi swran b'o tre i awlen,[4] ye é awlen trale so'n nun é yô yakpa, ye é yakpa so'n ti ye é fa é wla'n gua Nyanmien suo.

Sa nglô yile 6:9-11
[9] Ke Bua Gbanflen'n kpee liké nga bé fa tyityi fluwa'n i nnun su'n nun'n, n wuun bé nga Nyanmien nde'n nin Jésus nde bo bé kan'n ti, bé kuun bé'n Nyanmien sowle'n bô.[10] Bé kpan kéklé bé sé ke: ?Nannan, o bo o nzuen'n nin klo swran lie'n ti'a kun, bo a ti nanwlefue'n, tyen ônin ye ah dih é dyole'n bo ah tuh é klunngbo'n asie'n sufue'm bé su, kunle bo bé kuun yé'n tio?[11] Bé maan bé kwlaa bé trale ufué kunngun, ye bé sé bé ke bé gua asé kan man bé wiéngu dyunman difue nin bé niaan nga bé wa kun bé ke bé sa'n bé nuan'n dyu.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974