A A A A A

Good Character: [Modesty]


1 Corinthefue 12:23
Ye é wun ninngé'm bo é bu'a ke bé ti é wunnen'n wié'n, bé ye bé lô yéo, ye é lika nga bé wun io, o ti'a klaan'n, o lô é, é kata su,

1 Timothée 2:8-10
[8] I so'n ti, n klô ke yasua bo sa te kaan sa, nin ya, nin akunndan te nu'an bé klun'n, lika kwlaa nga bé wô'n, bé man bé sa su bé kôkô yale klé Nyanmien.[9] I kunngba'n, n klô ke tannin nga mmla'm bé kla'n bé kle i kpa, nanh man bé fa bé wun klé, sannge man bé sié bé wun kpa. Ke béh siésiéh bé wun'n, nanh man bé fa bé wla gue bé ti bo bé yô'n, nin sika okwle, nin aflé, nin trale b'o le gua'n bé su,[10] sannge man bé yô swran yé, afin bla nga bé srô Nyanmien'n, se bé yô soo o ti kpa.

1 Pierre 3:3-4
[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.

Romefue 12:2
Nanh an yô ke swran'm bo bé ô le nde'n bé sa, sannge man Nyanmien katyi amun akunndan'n nan an katyi mlonmlon. Ke o kô yô so'n, amunh wunh Nyanmien i klun sa'n i wle, amunh sih sa ng'o ti kpa, b'o dyo i klun, b'o man amun yôh kpa'n.

Matthieu 5:28
Sannge n lie'n, nh kanh klé amun ke, swran kwlaa ng'o wun bla kun b'o bu i kunndele akunndan'n, wuun wa kunnde bla so'n.

1 Pierre 3:3
Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] ?An si'a ke amun wunnen'n ti Nyanmien i Wawe'n b'o fa maan amun b'o ô amun nun'n i sua, o man an di'a amun tiaun?[20] Afin o tôô amun gua kpan, i so'n ti, liké kwlaa nga amunh yôh'n anh yô man o be i nyrunnyan.

1 Corinthefue 10:31
I so'n ti, se amunh dih liké ô, amunh nonh nzué annze nzan ô, se amunh yôh liké wié ô, anh yô i kwlaa so'n i nuan su man Nyanmien nyan nyrun.

1 Timothée 3:2
Sannge i so swran lie'n, mon o yô swran bo bé kwla satyi'e i wun kaan sa, bo i yi ti kun, b'o nien i wun su kpa, b'o si ngwlele, b'o yô sa i nuen su, b'o ti aklunyéfue, b'o si liké klé.

Luc 17:1
Ye Jésus séé i sonnzonfue'm bé ke: Liké ng'o man swran'm bé ti nun satyi'n, san béh yôh, sannge swran ng'o yô i so liké lie'n, i yakô!

ÉphÈsefue 2:10
Afin é ti i sa nuan liké, ke é nin Christ-Jésus é yôô swran wunmuan'n, Nyanmien bô é ufle nan é yô nyôlie kpakpa ng'o dun mmua sié é ke é yô'n.

Romefue 14:13
I so'n ti, nanh man é kan é wiéngu wun nde kun, sannge anh bu akunndan, nanh an yô sa ng'o satyi amun niaan b'o man o yô sa te'n.

1 Pierre 3:3-5
[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.[5] Ke laa bla nga bé srô Nyanmien, bo bé wla ô i su'n, bé siésié bé wun soo, ye bé bu bé wun'm bé swran.

1 Pierre 1:14
Man amun nyin yi Nyanmien, nanh an yô liké nga i nun'n bo an nian wu'an sa wle'n amun nyin blô bé su bo an yôô bé'n, bé kun.

1 Pierre 3:1-4
[1] Mmô mun, amun kusu anh bu amun wun'm bé swran, nanh an fa amun nyin wlawla bé. I lie'n se bé nun wié'm bé fa'a Nyanmien nde'n su'n, ke bé wun amun nzuen kpa'n nin swran bo an bu bé'n, an su ka'an nde fi nan ba katyi.[2] ***[3] Ke amunh siésiéh amun wun'n, nanh mon o yô bé wunnen su liké, ke bé ti yôle, sika wlale, nin trale klaan wlale sa.[4] Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.

1 Jean 2:16
Liké kwlaa nga bé yô bé men'n nun'n, bé nyin b'o blô ninngé'm bé su, nin akunndan nga bé fa bu ninngé nga bé wun bé'n bé su'n, nin bé wun tule'n i kwlaa so'n i wié fi fi'an é Si'n, sannge bé ti men'n nun nzuen.

Romefue 12:1
Aniaan mun, aunnvue dan bo Nyanmien wunnin yé'n ti, nh sreh amun kpa ke an fa amun wun men ke sraka bo bé dyre sa, b'o ti i lie mlonmlon, bo i klun dyo su, i ye o ti i sole wafa b'o ti suo.

1 Timothée 4:8
Afin bé wun kpinngbinle'n o ti kpa, sannge bé wun bo bé fa mantan Nyanmien'n o ti kpa sa'n kwlaa nun tre, o man se bé yô so'n, bé si ke béh nyanh nguan ke é ô ye'n nin ble ng'o ba lo'n nun.

Philippesfue 2:5
Anh bu akunndan kunngba nga Christ-Jésus buli'n wié.

1 Pierre 3:4
Sannge man bé wun amun klaan'n amun nzuen'n, nin amun awlen wetee'n, nin diin bo an ti'n nun. Klaan so'n wiéman, o ti kpa Nyanmien nyrun.

1 Timothée 2:10
sannge man bé yô swran yé, afin bla nga bé srô Nyanmien'n, se bé yô soo o ti kpa.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974