A A A A A

Good Character: [Accountability]


Romefue 14:12
O man é kwlaa é wa kan sa nga é yôô bé'n klé Nyanmien.

Romefue 1:20
Swran nyinma wu'an Nyanmien'n, sannge ke o fin tyen ng'o yii men'n, liké kwlaa ng'o yô bé bo bé wun bé'n, o man bé wun i wle wéiin ke Nyanmien ô le, ye o kwla sa'n kwlaa yô. I so'n ti, bé le'a nde fi.

Jacques ๕:๑๖
I so'n ti, ke o yô nan amuan yô dyuédyué'n, anh kan sa nga an yôli'n klé amun wiéngu, anh sre Nyanmien man amun wun ke o man amun dyasô. Se swran kpa kun sre liké Nyanmien sa nun b'o dyran su kpa'n, i srele so'n yô sa yé dan.

Romefue 2:12
Bé kwlaa nga bé si'a Moïse mmla'n bo bé yô sa te'n, béh mlinh, sannge bé su dyra'an mmla'n su ye béh dih bé dyole nion. Sannge bé kwlaa nga bé si mmla'n bo bé yô sa te'n, béh dyranh mmla'n su ye béh dih bé dyole nion.

Luc 12:47-48
[47] Swran ng'o si sa nga i min'n klô'n sannge o bumen i akunndan o yôman'n, béh bôéh dan kpa.[48] Sannge swran ng'o si'a nun, nan o yô sa wié b'o nin fo tule fata'n, béh bôéh kaan sa. Swran nga bé men i liké kpanngban'n, swran so'n ye béh séh i ke o fa kpanngban blaa, ye nga bo bé fa liké kpanngban wle i sa nun'n, béh dyranh su ke o fa kpanngban kpa bla.

1 Thessaloniquefue 5:11
I so'n ti, anh tyityi amun wiéngu wla, mon o yô swran, afin ke an yôé soo.

Jacques 4:17
Swran ng'o si ke liké nga se o yôo o ti kpa, b'o yôman'n, wuun wa yô sa te.

Romefue 4:15
Mmla'n ye man swran kun Nyanmien yaa, afin se mmla'n nu'an le'n, bé tonman.

1 Timothée ๑:๑๐
nin bla nin bian kunndefue, nin yasua nga bé kunnde bé wiéngu yasua'n, nin bé nga bé tra swran suen'n, nin bé nga bé yô sa kwlaa nga b'o nin sa nga bé klé bé ke bé yô'n o ti'a kun'n.

Matthieu 12:36
Nh kanh klé amun ke, dyole dile tyen'n nun nde ngben kwlaa bo swran'm bé kannin'n, béh kanh bé su nde.

Luc 12:48
Sannge swran ng'o si'a nun, nan o yô sa wié b'o nin fo tule fata'n, béh bôéh kaan sa. Swran nga bé men i liké kpanngban'n, swran so'n ye béh séh i ke o fa kpanngban blaa, ye nga bo bé fa liké kpanngban wle i sa nun'n, béh dyranh su ke o fa kpanngban kpa bla.

ÉphÈsefue 5:21
Ke amun nyin yi Christ'n ti, anh bu amun wiéngu swran.

Hébreu 10:25
Nanh man é yatyi yiale'n ke swran wié'm bé yô'n sa. Sannge man é yia, é tu é wun fo. Sien'n bo an wun ke é Min'n i tyen'n su mantan'n, anh yôé so tra su.

Matthieu 12:36-37
[36] Nh kanh klé amun ke, dyole dile tyen'n nun nde ngben kwlaa bo swran'm bé kannin'n, béh kanh bé su nde.[37] Afin nde ng'o fin o nuan fité'n ye man o wun saah, ye nde ng'o fin o nuan fité'n i su ye béh fah bu o foo.

Galatiefue 6:1-2
[1] Aniaan mun, se an wun ke amun niaan kun su yô sa wié b'o ti'a kpa'n, amun bo Nyanmien Wawe'n sié amun'n, anh klé i atin ng'o ti kpa'n amannien su. Sannge anh nian amun bobo amun wun nan amuan yô'a sa kunngba so'n wié.[2] Se an wun amun niaan kun bo i tro'n su tii'n, anh wuke. Se an yôé so'n, wuun amuan wié Christ mmla'n su fa.

Hébreu ๑๐:๒๔
Man é bu é wiéngu'm bé akunndan é wla bé fanngan nan bé klô bé wun, bé yô swran yé.

1 Jean 2:2
Afin i bobo fe i wun yii é ti te, nan Nyanmien yatyi sa nga é yôlii'n tye é. Nanh é ngunmin é ti te ye o yilio, swran'n kwlaa bé lieo.

2 Corinthefue 5:10
Afin wafa kwlaa nga é ti'n, béh fah é ko Christ dyasu, nan swran kun ke o ô wa'n i liké ng'o yôli'n, se o ti kpa ô, se o ti te ô, o nyen i nuan liké.

2 Corinthefue 4:17-18
[17] Nyrennen kaan nga é wuin ye'n o man éh nyanh tranwle kpa nyanmien su lo, é su dyaô'a nun le.[18] Nanh ninngé nga bé wun bé'n bé akunndan ye é buo, nga bé wu'an bé'n, bé akunndan ye é buo, afin ninngé nga bé wun bé'n, bé tyeman, sannge nga bé wu'an bé'n, bé tye bé satyi'a lé.

ÉphÈsefue 4:25
I so'n ti, anh yatyi atô buale'n, anh di nanwle klé amun wiéngu, afin é kwlaa é ti swran wunmuan.

Galatiefue ๖:๒
Se an wun amun niaan kun bo i tro'n su tii'n, anh wuke. Se an yôé so'n, wuun amuan wié Christ mmla'n su fa.

Sa nga bé yôli'n 14:17
O nin i so'n ngba, wa yatyi'e i wun nglô yile sa kpakpa b'o yô bé'n bé nun, o man nzué'n to, amun fié'm bé yô yé, o man amun alie kpanngban, ye o man amun klun dyo.

2 Corinthefue 2:6
Fo nga amun nun kpanngban lika an fa tuu swran so'n o dyui.

1 Corinthefue 1:10
Aniaan mun, é Min Jésus-Christ ti nh sreh amun, man amun nuan se, nanh an bubu amun wun nun, sannge man amun akunndan'n nin amun nen'n yô kun.

Lingala Bible 1974
© Alliance Biblique Universelle 1974